Stafva Gård, Visby - en tidigare OiB pilotgård

Stafva gård är idag uppdelad på fastigheten som drivs i egen firma och ägs av Patrik von Corswant samt driften som är bolagiserad och ägs även den av Patrik och Inger von Corswant. Anställda, alla med goda kunskaper och erfarenheter är Magnus Rodlert, Andreas Pettersson, Jesper Legfelt, Leif Löfdahl samt när det gäller djuren Håkan Jakobsson och Lennart Hedman.
Gården har varit i familjen von Corswants´ ägo sedan 1862. Stafva gård är belägen mitt på Gotland, ca. 1,5 mil sydost om Visby. Gården har ett flertal produktionsgrenar. Hösten 2002 har 2 gårdar tillköpts och lagt ihop med Stafva. Basen utgör numera 550 ha växtodling, 80 mjölkkor och 1000 årsslaktsvin. Till gården hör också 200 ha varierad skogsmark. Ett vindkraftverk byggdes 1992. Växtodlingen bedrivs på en väl arronderad areal med gården i centrum. Avståndet till yttersta odlingsarealen är ca. 3 km. Jordarten är mycket varierad viket gör att växtodlingen bedrivs i tre skilda växtföljder:
1. Fastmark / bevattnad
2. Fastmark / obevattnad
3. Myrmark
Kostallet byggdes om 1985 till varm lösdrift med plats för 80 kor. Stallet utrustades med kraftfoderautomater. Grovfoder lagras i en tornsiloanläggning byggd 1989. Ensilaget utfodras via ett körbart foderbord. Mjölkgropen är en "dubbel åtta" med avtagare samt rekordbehållare. Båssängarna strös med hackad halm.
Ungdjursstallet är byggt vid sekelskiftet och inredningen med båssängar och spalt sattes in 1976. Där finns plats för 120 ungdjur. Personalen utför all seminering sedan 1993. Besättningen är BVD och leukosfri samt ansluten till GHS individfoder, individjuver- och friskkoprogrammet.
Tillsammans med Lövsta naturbruksgymnasium anlades 1978 en bevattningsdamm.
Två bostäder samt personalutrymmen värms genom vedeldning och ytjordvärme.

Profil för gården

• växtodling med stort inslag av specialgrödor

• omfattande mjölkproduktion

• betydande användning av stallgödsel

• bevattning på stora arealer

• vindkraft och vedeldning för att utnyttja förnybar energi

• konkret arbete beträffande kvalitets- och miljöstyrning

• mycket arbete med marknadskontakter

• delegering av ansvaret

Målsättning beträffande förbättringar

• att eftersträva ett N utnyttjande på > 60 %

• att ytterligare åtgärder för att minska ammoniakavgången i ladugården samt vid lagring och spridning av stallgödsel

• att med hjälp av tillförlitlig prognoser och teknikutveckling minska insatsen av kemiska bekämpningsmedel att tydliggöra inslaget av biologisk mångfald

Stor vikt läggs vid att undvika skadlig markpackning

Oljecisternen är invallad för att hindra skada vid ev. läckage