BEESPOKE

Odling i Balans är en av partnerna i projektet BEESPOKE. Det är ett internationellt Interreg projekt som ska bidra med kunskap, verktyg och finansiering för markägare och beslutsfattare för att öka mängden pollinatörer. Det pågår mellan 2019-2023, och är finansierat via EU-medel. 

BEESPOKE är en förkortning för Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users.

I juni 2019 godkände Interreg North Sea (Nordsjöregionen) projektet BEESPOKE. Det övergripande målet i detta transnationella projekt är att öka diversiteten av pollinatörer och pollinering av odlade grödor på såväl lokal- som landskapsnivå genom att förse markägare och beslutsfattare med expertis, verktyg och ekonomisk kunskap för att skapa hållbara och resilienta agroekosystem.

Insektspollineringen i hela EU är värd cirka 15 miljarder EUR. Trots detta minskar antalet vilda pollinatörer på grund av färre blomrika habitat. För att hantera denna situation antog EU ett pollineringsinitiativ under 2018. Nordsjöregionen är ett av de mest produktiva jordbruksområdena i Europa, men pollinatörerna minskar i hela regionen.

Med en total budget på 4,1 miljoner EUR fördelat över tre och ett halvt år, sammanför BEESPOKE en bred grupp partneraktörer. Medverkar gör beslutsfattare, forskningsinstitutioner, rådgivare och producenter från sex länder runt Nordsjön, för att utveckla nya produkter och tillvägagångssätt. Målet är att öka skördarna och mångfalden av pollinatörer med 10 procent. Vi ska utveckla speciella fröblandningar och manualer för habitatskötsel, skräddarsydda efter pollinatörernas olika behov. Detta görs för 14 olika grödor på 72 demonstrationsplatser. Demonstrationsplatserna för varje gröda kommer att tillämpa de bäst lämpade skötselmetoderna och utbildningsmaterial kommer att utvecklas för att kunna göra mätningar av platsens befintliga biologiska mångfald och pollineringseffekter på avkastningen.

OiB odlar bigrödor inom BEESPOKE projektet på två ställen under 2019. För 2020 planeras fler demonstrationsytor. 

Agroekosystemen i Nordsjöregionen är relativt lika varandra och de transnationella samarbetena kommer att generera ett omfattande ekonomiskt underlag för att utveckla de nya verktygen. Demonstrationsgårdarnas tydliga användarperspektiv ska stimulera markägare att rutinmässigt tillämpa pollinatörsvänliga metoder. Detta skapar en norm som stimulerar fortsatta förbättringar för insektspollinatörer i odlade grödor.

De 16 parterna i projektet är: Game & Wildlife Conservation Trust (UK), NIAB EMR (UK), University of Kent (UK), Universiteit Gent (BE), Vlaamse Landmaatschappij (BE), Inagro VZW (BE), Provincie Fryslân/Silence of the Bees (NL), Stichting Van Hall Larenstein (NL), Cruydt-Hoeck v.o.f. (NL), Coöperatieve vereniging Coöperatie Agrarisch Collectief Waadrâne U.A. (NL), Københavns Universitet (DK), HortiAdvice A/S (DK), Sveriges Lantbruksuniversitet (SE), Odling I Balans (SE), Carl von Ossietzky University of Oldenburg (DE) och Grünlandzentrum Niedersachsen / Bremen e.V. (DE).

BEESPOKE genomförs inom ramen för Interreg North Sea Region programmet, www.northsearegion.eu, programområde 3 "Sustainable North Sea Region" med det specifika målet 3.2 "Develop new methods for the long-term sustainable management of North Sea ecosystems". Programmet finansieras av Europeiska unionens regionala utvecklingsfond, ERDF.

Beespoke i social media:
https://www.facebook.com/BeespokeNSR
 

About Beespoke in English


The BEESPOKE project aims to reverse the declines of wild pollinators is set to receive a multi-million pound investment from the EU’s North Sea Region Interreg Programme.

News about the project

BEESPOKE (Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users) will look explore ways of increasing the levels of pollinators and crop pollination at local and landscape levels by providing land managers and policy makers with new expertise, tools and financial knowledge to create more sustainable and resilient agroecosystems.

With a total budget of £4.1 million pounds over a three-and-a-half-year period, the project brings together a wide range of partners, from policy makers to research institutes, to increase the diversity of insect pollinators and crop yields by 10%.
Scientists working on the project will develop bespoke seed mixes and habitat management guidelines to support the suite of pollinators required for 14 crop types across 72 demonstration sites.

Sites for each crop will showcase best management practices and training materials which will be developed for biodiversity monitoring and measuring pollination.The same agroecosystems occur across the North Sea Region and transnational cooperation will also give economies of scale for development of these novel tools. The approach will empower land managers to adopt pollinator management as a routine practice, fostering a bottom-up, land manager approach, creating a legacy to ensure continuing improvements for insect pollination of food crops.

Project coordinator Professor John Holland, who is head of farmland ecology at the Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT), said: “We know that wild pollinators are declining because of loss in flower-rich habitats – and this needs changing.

“We will work closely with farmers to develop solutions that not only help the bees but will also improve their crop’s pollination.”
The GWCT, a Fordingbridge-based charity which aims to make the countryside rich in game and wildlife, is the project’s lead partner.
The other partners include; NIAB EMR (UK), University of Kent (UK), Universiteit Gent (BE), Vlaamse Landmaatschappij (BE), Inagro VZW (BE), Provincie Fryslân/Silence of the Bees (NL), Stichting Van Hall Larenstein (NL), Cruydt-Hoeck v.o.f. (NL), Coöperatieve vereniging Coöperatie Agrarisch Collectief Waadrâne U.A. (NL), Københavns Universitet (DK), HortiAdvice A/S (DK), Sveriges Lantbruksuniversitet (SE), Odling I Balans (SE), Carl von Ossietzky University of Oldenburg (DE), Grünlandzentrum Niedersachsen / Bremen e.V. (DE).
Notes to editors:

BEESPOKE is carried out in the framework of the Interreg North Sea Region Programme (www.northsearegion.eu) under the Programme Priority 3 “Sustainable North Sea Region” and the Specific Objective 3.2 “Develop new methods for the long-term sustainable management of North Sea ecosystems”. The programme is funded by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union.

BEESPOKE is carried out in the framework of the Interreg North Sea Region Programme (www.northsearegion.eu) under the Programme Priority 3 “Sustainable North Sea Region” and the Specific Objective 3.2 “Develop new methods for the long-term sustainable management of North Sea ecosystems”. The programme is funded by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union.