Energieffektivisering & produktion av förnybar energi

På flera av Odling I Balans pilotgårdar har energikartläggning genomförts. Områden där energibesparingar kan genomföras har identifieras. Erfarenheten från att ha granskat en mängd energikartläggningar har visat att det finns mellan 3-30 % energi att spara på svenska lantbruksföretag. Oftast kan besparingarna göras samtidigt som produktionsnivån och kvaliten bibehålls.

Odling I Balans samarbetade med LRF projektet "Framtidsföretag" som pågick mellan 2013-2015. Hidinge gård, Södergård och Bäckens gård är tre goda exempel som har presenteras inom projektet. Mer information om projektet och alla framtidsföretag finns på www.godaaffärerpåförnybarenergi.se/Gardar   
Längst ned på denna sida finns Energifaktablad för Hidinge gård, Södergård och Bäckens gård.
 

Tips: hur du kan spara energi finns via ATL play


1. Så sparar du energi på gården.
http://atlplay.nu/serier/sa-sparar-du-energi-pa-garden/sa-sparar-du-energi-pa-garden

2. Kör smartare och spara pengar.
http://atlplay.nu/serier/sa-sparar-du-energi-pa-garden/sa-anvander-du-dina-maskiner-energisnalare?utm_source=Newsletter&utm_medium=Link&utm_campaign=From-newsletter

3. Spara ström med hjälp av en effektiv skivkvarn.
http://atlplay.nu/serier/sa-sparar-du-energi-pa-garden/sa-blir-du-lonsammare-med-hjalp-av-en-skivkvarn

4. Så sparar du energi med en modernare ventilation.
http://atlplay.nu/serier/sa-sparar-du-energi-pa-garden/sa-sparar-du-energi-genom-att-byta-ventilation


Energieffektivisering

En åtgärd som leder till energibesparingar är att börja mäta. Studier har visat att medvetenheten om vad energin används till leder till besparingar på i genomsnitt 15 % av energianvändningen.

En åtgärd som Odling I Balans var tidigt ute med var "ecodriving". Dieselsnåla traktorer, rätt varvtal och växel samt undvikande av tomgångskörning kan sänka bränsleförbrukningen. En försiktig bedömning är att konsekvent tillämpning av sparsam körning ger 10 % besparing av den diesel som används.
 

Tips: Litteratur om Energieffektivisering

Handbok om energieffektivisering har tagits fram av Lars Neuman (huvudförfattare), inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering med finansiering från landsbygdsprogrammet.

Syftet med effektivisering är att få ut mer av varje insats, dvs. undvika allt slöseri. Det bidrar till att sänka kostnader, öka konkurrenskraft och verkar för att skapa ett hållbarare samhälle.Innehåll:

Del 1. Grunderna i energieffektivisering 
Del 2. Energi
Del 3. Elmotorer och elektricitet
Del 4. Spannmålskonservering spannmålstorkning
Del 5. Ventilation
Del 6. Belysning 
Del 7. Utgödsling
Del 8. Foderberedning och utfodring
Del 9. Grisproduktion 
Del 10. Mjölkning
Del 11. Uppvärming


Alternativ till spannmålstorkning med fossil energi 
har författats av Simon Jonasson och Lars Neuman, 2014.

De fossila energikällor, som idag används till uppvärmning, bör ersättas med förnybara. Idag (2014) används ca 30 000 m3 olja per år för att torka spannmål vilket medför ett utsläpp med ca 80 000 ton CO2 per år.

Att minska utsläppen är att viktigt skäl för lantbruket och att frigöra sig från behovet av fossila bränslen. Idag finns varmluftspannor med lite högre effekt och som eldas med flis och pellets som kan användas för tokning av spannmål. Mer om detta samt om andra alternativa metoder för spannmålslagring finns att läsa i denna rapport.
 

Bra teknik för att spara energi i djurproduktionen 
En rapport av Lars Neuman, 2013.

Hög effektivitet är en förutsättning för konkurrenskraft och för lönsamhet. Det går hand i hand med mindre förluster och minskad miljöpåverkan.

I djurhållningen används en stor andel el för foderhantering, belysning, ventilation, transporter, utgödsling och diesel för transporter. Kylning av mjölk och uppvärmning av stallar är också stora kostnader. Dieseldrift har mycket låg verkningsgrad och bör bytas mot eldrift där det går.

I den här rapporten ges exempel på hur man kan energieffektivisera i djurhållningen genom att välja och använda bra teknik. Potentialen visas med exempel på möjliga låga nyckeltal, nyckeltal som anger energianvändningen i förhållande till vad som produceras.


Produktion av förnybar energi på Odling I Balans pilotgårdar

  • På Bäckens gård produceras el från vindkraft, biogas från gödsel och närvärme via halmpanna.
  • På Hidinge gård produceras närvärme via en fastbränslepanna som används för att värma upp stallar, tork och lager.
  • På Broby gård värms några stallar några bostadshus och förvämning av torken upp via fastbränsle, .
  • På Hacksta gård odlas salix.
  • På Bottorp finns en fastbränslepanna som används för uppvärmning av stallar och tork.
  • På Badene produceras el från vindkraft.
  • På Wiggeby gård finns flispanna för uppvärmning av byggnader och hus.
  • På Milsbo används fastbränsle (helved) för uppvärmning.

Energifakta Hidinge

Energifakta Södergård

Energifakta Bäcken