Intressegruppen för

Reducerad jordbearbetning

Reducerad jordbearbetning ser hela brukningsenheten med alla dess grödor som en helhet och utnyttjar och stärker de platsgivna naturliga resurserna för att skapa en biologiskt och fysikaliskt optimal markstruktur och förutsättningar för en god rotmiljö. Möjliga och tillgängliga biologiska och tekniska metoder skall balanseras mot varandra och effekterna på agroekosystemen och lönsamheten samt nyttjandet av ändliga resurser, noggrant beaktas.

Slutsatser från en rapport skriven av Christer Nilsson och Bertil Christensson (LTJ-rapport 2010)
Ett odlingssystem byggt på reducerad jordbearbetning, restriktiv användning av bekämpningsmedel och handelsgödsel och billiga och lättetablerade mellangrödor innebär väsentligt lägre kostnader, färre arbetstimmar, lägre energi- och bränsleanvändning och därmed större miljövänlighet, mindre resursutnyttjande och sannolikt en lägre produktion av klimatgaser.

Tips på en Jordbruksverksrapport "Reducerad jordbearbetning på rätt sätt - en vinst för miljön" 
• Ett lyckat resultat av reducerad jordbearbetning kräver kunskap och intresse hos lantbrukaren.
• För att nå en hög miljönytta bör skörden inte bli påtagligt mindre än vid konventionell bearbetning, eftersom en hög skörd är viktigt för att det ska bli liten miljöpåverkan per mängd skördad produkt.
• Ett högt ogräs- eller sjukdomstryck kan vid reducerad jordbearbetning leda till skördeminskning eller ökad kemisk bekämpning.