Ny redovisning om sparsam körning, ecodriving i samarbete STR och OiB. Se pdf-fil eller gå till Projekt

Sammanfattning från temadagen i januari 2012.

Temadag 2012 i Nässjö

Läs sammanfattning i pdf-filen, klicka här

 

Uppfyller pilotgårdarna expertens värdering för en uthållig produktion?

 

Programmet lockade ett 80 tal deltagare som erhöll viktig information när det gäller att bedriva en hållbar produktion. I år är det tjugo år sedan verksamheten i Odling i Balans började finna sina former. Det är en stor mängd data som samlats in vid den årliga genomgången av pilotgårdarna. Olika nyckeltal, och ibland som redovisning på en checklista, utnyttjas för att visa på sambandet mellan vidtagna åtgärder och därmed förbättringar för att bedriva en hållbar växtodling. Vid årets temadag låg fokus på energihushållning, växtnäringseffektivitet, markbördighet samt avgång av klimatgaser från jordbruket. Inom respektive ämne presenterades ett huvudföredrag av någon expert. Därefter beskrev företrädare för pilotgårdarna vilka åtgärder som vidtagits tills nu. Avslutningsvis kommenterades vad som kan vara ytterligare åtgärder för att kunna visa på en hållbar växtodling.

 

Avslutningsvis pekade dagens moderator Lennart Wikström, Cultimedia på följande klart prioriterade arbetsområden:

- att växtodlingen i hög grad kan vara själv- försörjande på energi

- att N effektiviteten kan förbättras

- att mellangrödor och markhänsyn är möjliga åtgärder för att nå högre och stabilare skördar

 

Många åtgärder har vi kunskap om att genomföra omgående.

Innan den ämnesgenomgången hälsade ordf. Håkan Eriksson Odling i Balans´ nya verksamhetsledare Helena Elmquist välkommen till ett viktigt arbete.

 

Lars Törner, Verksamhetsledare till och med 2012-04-01

 

Här presenteras de olika föredragen. Ett huvudanförande inom respektive ämne samt ett med kommentarer om åtgärder på de olika pilotgårdarna. Pilotgårdarnas belägenhet visas under fliken pilotgårdar. En sammanfattning av dagen presenteras om några veckor på hemsidan.

Nyckeltal för energihushållning på pilotgårdarna
professor Pål Börjesson, Lunds Universitet

Styrka och svagheter i jordbrukets
växtnäringsanvändning
Agr. Hans Nilsson, Länsstyrelsen, Skåne

Hur bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmåls-
dominerade odlingssystem
Professor K T Kristensen, Köpenhams Universitet

Styrkor och svagheter i jordbrukets klimatpåverkan
Tekn. dr Maria Berglund, HS, Halland

Vad har vi för underlag som belägger att växtodlingen är uthållig?
Lars Törner, Odling i Balans

Genomförda åtgärder på gårdsnivå
Marcus Johansson, Bottorp.

Genomförda åtgärder på gårdsnivå
Jarl Ryberg, Hacksta

Genomförda åtgärder på gårdsnivå
Peter Malström Broby gård

Genomförda åtgärder på gårdsnivå
Håkan Wahlstedt, Hidinge gård