Temadag 19 januari 2017 - Vägar till ett rikt odlingslandskap och växtskyddet då nu och sen

Ett rikt odlingslandskap
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks, är ett av Riksdagens miljömål"

Avsnittet om biologisk mångfald inleds med en presentation av Marek Nowakowsi som berättar om hur man arbetar inom lantbruket i England genom att odla  mångfald. Sönke Eggers och Petter Haldén, samt Jenny Henriksson kommer ge exempel från forskning och rådgivning i Sverige. Håkan och Gunnel Wahlstedt, Hidinge gård, Gunnar Bergstrand Fårdala, Martin Andersson, Södergård mfl. kommer berätta om vad man gjort för att öka mångfalden på gårdarna.

Växtskyddet då nu och sen!
Eftermiddagen kommer att inledas av Hans Hagenvall som kommer ge oss en tillbakablick hur växtskyddet har förändrats under de senaste decennierna, samt en vision om vad som händer i framtiden.  Per Widén och Anders TS Nilsson kommer berätta om det ökande problemet med gräsogräs och risken för resistens. Mattias Jonsson kommer att berätta om vad nytt som är på gång inom biologisk bekämpning mm. Peter Malmström, mfl kommer berätta hur man arbetar för att undvika ogräs på Broby gård. Ulrik Lovang kommer att ta upp frågan om ett eventuellt glyfosatförbud, vad blir konsekvenserna för svenskt jordbruk.

TID: 19 januari 2017, kl. 9.30-17.00
PLATS: Linköping, Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7,
Hela programmet finns längst ner på denna sida!

Reflektioner/utvärdering efter seminariet:Jordbruksaktuellt rapporterade kort från denna dag på följande sätt....

Odling i Balans - Främja åtgärder som räknas
Odling i Balans strävar efter att utveckla växtodlingen på ett effektivt sätt som samtidigt värnar om miljön. I år höll de temadagar på ämnet ”Vägar till ett rikt odlingslandskap - växtskyddet då, nu och sen”. Stort fokus lades på effektiva åtgärder för ökad biodiversitet och praktiska exempel från Odling i balans gårdar. Gräsogräs var också ett hett ämne, särskilt renkavle som är ett potent otyg. 


Renkavle – ”Ni måste ställa krav”
Det var ord och inga visor när Per Widén från Jordbruksverket talade om renkavle på Odling i Balans temadag i Linköping. Gör allt för att inte få in det på fälten var hans budskap, samtidigt riktade han kritik mot att allt för många inte gör tillräckligt för att skydda sina jordar.

Så går det utan glyfosat
På Odling i Balans temadag berättade rådgivare Ulrik Lovang mer om vad som skulle hända i Sverige och Europa om det blir ett förbud mot glyfosat.


POWERPOINT-PRESENTATOINER FRÅN FÖREDRAGSHÅLLARNA och
TRE ARTIKLAR FRÅN JORDBRUKSAKTUELLT:

 


PROGRAM

9.55 Välkommen och introduktion till seminariet, Helena Elmquist & Håkan Wahlstedt

10.15 Experience how to improve biodiversity at farm level in UK, Marek Nowakowski, Wildlifefarming

11.00 Vad säger forskningen om hur fåglar och insekter påverkas av det moderna lantbruket. Hur kan man göra för att stödja och skydda arter.  Varför anlägger lantbrukare lärkrutor. Sönke Eggers, SLU Uppsala

11.35 Bensträckare - fruktpaus

11.45 Ekosystemtjänster och biologisk mångfald, hur hänger det ihop? Exemplet åtgärder för bättre pollinering, Petter Halden, Jenny Henriksson & Niclas Malm, Hushållningssällskapet

12.10 Exempel från lantbruket, Odling I Balans gård, Hidinge gård, Södergård, Fårdala mfl.
          Blomremsor
          Fågelåkrar
          Bifodergröda
          Skafferi av klöver som gynnar pollinerare

Håkan, Gunnel Wahlstedt, Hidinge gård, Claes Friberg, Malma Gård, Gunnar Bergstrand, Fårdala
Håkan, Gunnel Wahlstedt, Hidinge gård, Claes Friberg, Malma Gård, Gunnar Bergstrand, Fårdala


12.50 Lunch

13.40 Växtskyddet då nu och sen, Hans Hagenvall,

14.10 Nya invasiva gräsogräs och ökad risk för resistens hur hanterar vi dessa två utmaningar? Per Widén, Jordbruksverket

14.40 Renkavle ett växande problem – strategier för att mota Olle i grind, Anders TS Nilsson, SLU Alnarp

15.10 Kaffe

15.30 Biologisk växtskydd  idag och framtiden, vad finns det för nya hållbara bekämpningsmetoder, Mattias Jonsson, SLU CBC - UTGICK pga sjukdom

16.00 Exempel - Så här gör vi för att hantera gräsogräsproblemen, Odling I Balans, Peter Malmström, Broby gård mfl

 


16.20 Konsekvenserna av ett glyfosatförbud, Ulrik Lovang, Lovanggruppen

16.50 Framtida utmaningar

17.00 Slut

Helena Elmquist
Helena Elmquist
Håkan Wahlstedt
Håkan Wahlstedt
Marek Nowakowski
Marek Nowakowski
Sönke Eggers
Sönke Eggers
Petter Haldén
Petter Haldén
Jenny Henriksson
Jenny Henriksson
Niclas Malm
Niclas Malm
Martin Andersson, Södergård
Martin Andersson, Södergård
Hans Hagenvall
Hans Hagenvall
Per Widén
Per Widén
Anders TS Nilsson
Anders TS Nilsson
Mattias Jonsson
Mattias Jonsson
Ulrik Lovang
Ulrik Lovang