Energihushållning och energiproduktion

Energikartläggning på Bäckens gård Energikartläggning på Bäckens gård

Hushållning med och produktion av energi har genomsyrat verksamheten inom Odling i Balans sedan början av 1990-talet. Vi lägger ner mycket möda på en noggrann dokumentation av den energi som förs in och den energi som förs ut ur växtodlingen på samtliga pilotgårdar alla år. TisbyStenastorp.

 

Hög skörd avgörande

Den databas som successivt har byggts upp är en guldgruva för alla som intresserar sig för energifrågan inom jordbruk och samhälle. Odling i Balans har av det skälet bidragit med data till energiprojekt inom olika myndigheter, institutioner och universitet. Dessa studier visar att energikvoterna varierar stort mellan olika grödor och beror på om också skörderesterna tas med i beräkningen. Oberoende av gröda pekar alla beräkningar på vikten av en hög och jämn skördenivå för att hålla uppe energibalansen.

 

Odling i Balans i bräschen

Av energiinsatsen vid odling av en gröda kommer ca 75–80 procent från 3 poster – drivmedel, mineralgödsel och torkenergi. Hur mycket energi som går åt i torken en blöt höst kan man inte påverka som odlare. Men återhållsam N-giva med klimatcertifierad mineralgödsel som produceras med låga energiinsatser är en enkel metod att minska kvävets energiinsats. Det är inte helt självklart hur man ska se på stallgödsel och energibehov. Men en sak är säker och det att stallgödsel är en värdefull resurs som bör hanteras och spridas till grödor så effektivt som möjligt. En optimal stallgödselhantering är miljöklokt och energismart.

 

Drivmedelsinsatsen går också att påverka och därför har lantbrukarna på pilotgårdarna gått kurs i sparsam körning. Läs rapport (pdf-fil). En annan viktig energibesparingsåtgärd är att välja maskiner som är energieffektiva. På Västraby gård är det stora mängder gödsel som ska spridas. Valet av en elmotor för omrörning sparar väsentliga mängder energi.

Lika viktigt som att spara energi är att producera sin egen energi. I dagsläget producerar det även en del bioenergi för eget bruk, men även för försäljning. I många fall handlar det om flis och halm som används för att värma bostäder, torkar Milsbo/Hovgården, Bäcken och djurstallar. Men också vindkraftverk Badene, Bottorp, Hidinge förekommer för att producera el till försäljning. På Bäcken som är en ny gård inom Odling i Balans har man precis börjat producera biogas.

Odling i Balans vill visa på nya möjligheter att både producera bioenergi och energieffektivisera på gårdsnivå.

Källa: Pål Börjesson, Lunds Universitet Källa: Pål Börjesson, Lunds Universitet


Energibalans är kvoten mellan produktens energi och energiinsatsen. Den ökar om också skörderesterna tas med i beräkningen. Källa: Pål Börjesson, Lunds Universitet.

Produktion av förnybar energi på Odling I Balans gårdarna

  • På Bäckens gård produceras el från vindkraft, biogas från gödsel och närvärme via halmpanna.
  • På Hidinge gård produceras närvärme via en fastbränslepanna som används för att värma upp stallar, tork och lager.
  • På Broby gård värms några stallar några bostadshus och förvämning av torken upp via fastbränsle, .
  • På Hacksta gård odlas salix.
  • På Bottorp finns en fastbränslepanna som används för uppvärmning av stallar och tork.
  • På Badene produceras el från vindkraft.
  • På Wiggeby gård finns flispanna för uppvärmning av byggnader och hus.
  • På Milsbo används fastbränsle (helved) för uppvärmning.