Några projekt inom Odling i Balans

SamZonsprojektet
SamZonerna blev ett lyckat EIP innovationsprojekt. Det handlar om att använda en liten yta i fältkanten eller i fältet för att odla blommor eller gräs för mångfald eller för att skydda vatten mm. Syftet är mångfunktionellt man kan gynna insekter såsom pollinerare eller nyttodjur och fältvilt. SamZoner kan också skydda vatten mot oönskad förorening i vatten eller användas som körväg. Iden har spridit sig och nu anlägger man blomremsor i stora delar av Sverige. Det är ett unikt koncept med många samarbets-partner i lantbruksbranschen. Blomremsor är ett av kraven i
Lantmännens odlingskoncept Klimat och Natur. Läs mer här.

Slutrapport från SamZonsprojektetbilagor till slutrapporten och en hjälpreda

SamZoner illustration Stina Wirsen SamZoner illustration Stina Wirsen

Seminarier om SamZoner 

Projektet har presenterats vid ett flertal tillfällen:


SamZons-projektet är ett EIP-innovationsprojekt finansierat från EU-fonden för landsbygdsutveckling. Det uppföljande projekt Blommande Brunnar som handlar om hur man kan så SamZonerna runt fältbrunnar finansieras även det via landsbygdsprogrammet.

Sex av OiB pilotgårdar berättar om SamZoner Sex av OiB pilotgårdar berättar om SamZoner

OiB lantbrukare berättar om SamZoner, filmer på Youtube 

Sex OiB lantbrukare berättar om SamZonerna (Längd 6,41)
Hidinge gård berättar om SamZoner (Längd 14,26)
Bränneberg & Malma gårdar berättar om SamZonerna (Längd 6,39)
Hacksta gård berättar om SamZonerna (Längd 5,40)
Wiggeby gård berättar om SamZonerna (7,15)

Blommande brunnar - rapporten 
Blommande brunnar är ett smart koncept som ger multi-nytta. Det minskar risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattendraget via dräneringsbrunnen samt minskar risken för ytavrinning av fosfor till vattendragen via dräneringsvattnet. Det gynnar biologisk mångfald genom att erbjuda nektar och pollen till nyttoinsekter, samt ger mat och boplatser till fältvilt. Det minskar behovet av ogräsbekämpning eftersom den håller undan ogräs. Grödor med avvikande färg syns på långt håll vilket gör att man i god tid kan stänga av bekämpning, och undvika att köra på en fältbrunn.

Blommande brunnar filmer, artiklar
Se filmerna hur man kan anlägga Blommande Fältbrunnar som skyddar mot oönskade ämnen i vattnet och främjar insekter, fältvilt mm. Den första filmen handlar om etablering av de blommande SamZonerna kring fältbrunnar och den andra filmen visar på hur det blev. 

Läs Land Lantbruk  nr 51 2018, från 14 december. En artikel om hur dialog ska förebygga hälsofarliga läckage genom att anlägga Blommande brunnar. Ett ämne som diskuterades på Södergård vid ett Jordbruksverksarrangemang som genomfördes med bland annat studiebesök på Södergård en av Odling I Balans gårdarna. 

https://www.landlantbruk.se/lantbruk/dialog-ska-forebygga-hasofarliga-lackage/
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/sa-minskar-han-lackaget-pa-sin-gard/

Nya datum för putsning av trädor - 1 april

Nya datum för putsning av trädor (t.o.m. 1  april) nu klart. Läs nyhetsbrev från Jordbruksverket! 
Nyhet insatt 2020-02-14
 

Svensk gris är klimatsmart
Institutet RISE har lett ett projekt med målet att uppdatera klimatberäkningar för svensk grisproduktion. Odling I Balans tillsammans med Grisföretagarna initierade studien. De uppdaterade värdena visar på att en svensk medelgris ger betydligt lägre klimatpåverkan än de äldre siffrorna. En svensk medelgris som äter ett svensk medelfoder beräknas till 2,5 kg koldioxidekvivalenter per kg gris. Mer info om projektet.
Läs hela rapporten som kan laddas ned via RISE hemsida.

Allmänt om Odling i Balans

Ekologi  & Ekonomi i balans
Odling i balans förknippas med helhetstänkande och är ett oberoende organ som kan företräda lantbruket. Odling i balans har varit ett organ som för idéer från skrivbord till försök, ut i praktiken.

Pilotgårdarna har hög kvalitet och har ett stort engagemang för miljö och produktionsfrågor. De finns i de största växtodlingsområdena och det finns pilotgårdar från olika produktionsinriktningar.
 

Pilotgårdarna
Pilotgårdarna är belägna i utpräglade växtodlingsområden från Skåne till Dalarna. De flesta produktionsgrenar finns representerade. Djurhållning före- kommer på 12 av 16 gårdar. Sammantaget företräder gårdarna en stor kunskap och det finns många olika tekniska lösningar när det gäller genomförda åtgärder. Gårdarna utgör en "brygga" mellan forskning - grundvetenskap och praktiskt jordbruk.
Läs mer om pilotgårdarna

Projektverksamhet
OiB har en bred projektverksamhet och det har varit en stor idérikedom i arbetet. Balic Deal är ett exempel på ett särskilt viktigt projekt där vi har kunnat visa hur vi jobbar med miljö och produktion i Sverige. Projekt om Integrerat Växtskydd är ett annat exempel. Det finns ett unikt och ett gott samarbete mellan forskare, rådgivare och lantbrukare inom Odling i Balans. OiB har arbetar med olika projekt. Några exempel är Höstvete mot nya höjder som syftade till att höja skördarna utan att påverka miljön negativt, Framtidsföretag, ett samarbete med LRF att ta fram demonstrationsgårdar som visar på vad man kan spara utifrån energikartläggning och  inspirera till att använda eller producera bioenergi. Ett annat projekt är lokalt anpassade åtgärder för att minska fosforytavrinning. Åtgärder för att främja biodiversiteten och stärka ekosystemtjänster är ett annat projekt inom Odling I Balans. Projektet SamZon, mångfunktionella skyddszoner startade 2017, finansierat av EIP-Agri och Blommande brunnar är ett fortsättningsprojekt på samma tema. 

Kort om några projekt som OiB varit med i

Odling I Balans har deltagit i ett europeiskt konsortium som inventerade och studerade olika former och goda ideer för lantbrukskunskaps-utbyte, AgriDemoF2F
 

Huvudsyftet var att förbättra och utveckla kunskapsförmedling/kunskapsutbyte mellan lantbrukare, både avseende nya vetenskapliga resultat och innovationer. Vad fungerar idag och vad behöver förbättras. Projektet visade på flera exempel att det mest effektiva sättat för kunskapsutbyte är "peer-to-peer-learning", dvs lantbrukare lär av varandra. Projektet startade 1 december 2016 och avslutades hösten 2019.

The link for Agridemo website: www.agridemo-h2020.eu
and on twitter:
@AgridemoF2F 

The four year Horizon 2020-funded DIVERSify project (2017-2021) aims to optimise the performance of crop species mixtures or ‘plant teams’ to improve yield stability, reduce pest and disease damage, and enhance stress resilience in agricultural systems. It focuses on improving the productivity and sustainability of European agriculture using an approach that has global relevance, learning from the experience of international researchers and stakeholders. Webpage for more information of the project. Farming In Balance are delivering data and experiences from farms.

Baltic Deal Bridge!
Odling i Balans var en av deltagarna i Baltic Deal projektet. OiB var med och utvecklade demogårdar tillsammans med länderna runt Östersjön. Samarbetet fortsätta i projektet Baltic Deal Bridge. Mer info balticdeal.eu

Kolla gärna Youtube filmen,
"Working togheter for a cleaner Baltic Sea"

Fosfor i balans
Kan vi öka produktionen och minska miljöbelastningen, går den ekvationen ihop? 2019 års temadag 17 januari med temat "Fosfor i Balans" samlade runt 150 personer. Detta var en heldag med grunderna om fosfor i marken, i växten och i vattnet, praktiska råd för gödsling, var fosfor finns tillgängligt och hur den binds i marken, vad Greppa näringens fosforbalanser har resulterat i, exempel från Odling I Balans lantbrukares fosforstrategier mm. Läsa mer.
 

Fosfor-rapport från ett projekt som studerat hur fosforförluster kan minskas.  

Läs varför det är viktigt med flexibla regler så att lantbrukare kan göra vad de är bäst på: "att anpassa generella åtgärder till lokala specifika förhållanden"


Optimal placering av motåtgärder på gårdsskala. 2015. Djodjic och Elmquist.

Annan intressant info

Sånglärkrutor fungerar!  
Lärkrutor är ett effektivt sätt för svenska lantbrukare att gynna den biologiska mångfalden och bidra till ett mer hållbart jordbruk. I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren. Ett effektivt sätt att förändra situationen har visat sig vara att anlägga lärkrutor.  På flera av gårdarna exempelvis Hidinge, Norregården, Hacksta har man anlagt lärkrutor för att öka möjligheterna för sånglärkan att etablera sig.

The biobed success story
The biobed is an invention by Swedish farmer Göran Ohlsson to minimise surface water pollution and point-source pollution in areas where spraying equipment is filled or washed. It is a simple, efficient and cost-effective concept, based on the principle of pesticide biodegradation.
Om biobädden på svenska.
Mer om integrerat växtskydd.


 

Kontakt

Odling i Balans koordinator:

Lena Holm Tel 070-247 74 30
lena.holm@odlingibalans.com

Odling i Balans ordförande:
Ordförande Mats Engquist
Tel 070-604 42 83
ordf@odlingibalans.com

OiB rapporter och i media

Under fliken längst upp "Om OiB" hittar du artiklar i pressen eller på youtube där OiB finns med och rapporter från projekt och temadagar. 

Haghumla på perserklöver, @Ola Jennersten
Haghumla på perserklöver, @Ola Jennersten

OiB & SamZoner i media

Länk till sida med en lista på artiklar i media som berättar om OiB projekt och aktiviter.

Från Landsbygsnätverket

Podd SamZoner & ekosystemtjänster

Ny pood vi Landsbygsnäntet som beskriver hur man kan jobba med SamZoner och ekosystemtjänster... 2020-03-25
 

Att odla SamZoner är ett smart sätt att kombinera flera positiva egenskaper för
produktion och att kunna göra stor nytta på en liten yta. Vid rätt placering och uppbyggnad av SamZonen kan den skydda mot ytavrinning
av fosfor samtidigt som man gynnar nyttoinsekter och fältfåglar. Växtpressen 2020 nr 1. 

Norregården gynnar humlor

Finns på www.svt.se Lokala nyheter Skåne

Lantmännens odlings-program

Från broschyren Framtidens jordbruk Från broschyren Framtidens jordbruk

Lantmännens odlingsprogram Klimat och Natur har inkluderat blommande zoner, SamZoner som ett nytt krav. Läs mer.

Land besöker Tisby

Land Lantbruk från 6 september 2019. Intervju och reportage från Tisby gård om SamZoner och biologisk mångfald.

Blomremsor - fler humlor

Att blomsterremsorna ger högre närvaro av humlor visas i en studie av Tyra Malmström
 

P4 Malmö på Södergård

EIP-agri projekt SamZon poster från 12/3 2019 KSLA

Egonsborg är värd för...

SFO Sveriges Frö- & Oljeväxt-odlares raps-mästartävling är förlagd på Egonsborg. Se filmen om starten hösten 2019

och filmen från sådd till skörd 2020.

Södergård får HKScan miljöpris!

Johan Thuresson & Martin Andersson, Foto HKScan
Johan Thuresson & Martin Andersson, Foto HKScan

med följande motivering... ”Johan Turesson och Martin Andersson är föregångare inom hållbart jordbruk och inkluderar samtliga väsentliga miljöområden i sitt arbete. Energieffektivisering sker genom värmeåtervinning från gödsel och autostyrning av jordbruksmaskiner för att minska drivmedelsanvändningen. Användningen av soja i grisarnas foder är låg då grisarna utfodras med drank från Absolut Vodka, och att gården återtar drank innebär också att kretsloppet sluts. Den biologiska mångfalden gynnas på ett enastående sätt, både genom bete på Natura 2000-område och genom odling av växter i SamZoner (multifunktionella skyddszoner) som gynnar fåglar och vilt, bin och andra insekter. För att optimera näringsutnyttjande används GPS-styrning vid gödningsspridning och gödselgivorna anpassas till behovet med hjälp av markkarta eller satellitmätning. Mullhalten i jordarna upprätthålls genom vallodling, skyddsgrödor, minimal jordbearbetning och spridning av stallgödsel.” Läs mer här..

Så här löste de foderbristen

Läs Land Lantbruk n3 2019 hur Eric Wallin på Västrabygård löste en del av foderbristen 2018 genom att odla Westervoldiskt rajgräs som mellangröda.