Aktuella projekt inom Odling i Balans

Klöverhumla från Hidinge gård juni 2019, Foto Petter Haldén Klöverhumla från Hidinge gård juni 2019, Foto Petter Haldén

SamZonsprojektet
Odling i Balans tillsammans med ett antal i lantbruksbranschen driver projektet SamZoner. Det syftar till mångfunktionalitet enligt konceptet skydda och främja, produktion och miljö. Vi odlar örter och blommor för mångfald, skydd av vatten, fler pollinerare, nyttodjur, fältvilt etc. Ett 30-tal funktioner har identifierats. Ute på pilotgårdarna så testas olika blandningar 2018 och till och med 2020. Kontakta gärna verksamhetsledaren om du vill besöka gårdarna eller vill veta mer om projektet. 

Mer att läsa om projektet. 

Den 30 januari 2020 presenterades projektet i Linköping. Den 28 januari 2021 kommer SamZoner presenteras på ett webinarium. Anmälan via länk

SamZoner är ett av kraven i Lantmännens odlingskoncept Klimat och Natur. Läs mer.

Blommande brunn från Södergård. Blommande brunn från Södergård.

Blommande brunnar! Rapport klar!
Blommande brunnar är ett smart koncept som ger multi-nytta. Det minskar risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattendraget via dräneringsbrunnen samt minskar risken för ytavrinning av fosfor till vattendragen via dräneringsvattnet. Det gynnar biologisk mångfald genom att erbjuda nektar och pollen till nyttoinsekter, samt ger mat och boplatser till fältvilt. Det minskar behovet av ogräsbekämpning eftersom den håller undan ogräs. Grödor med avvikande färg syns på långt håll vilket gör att man i god tid kan stänga av bekämpning, och undvika att köra på en fältbrunn.


Institutet RISE har lett ett projekt med målet att uppdatera klimatberäkningar för svensk grisproduktion. Odling I Balans tillsammans med Grisföretagarna initierade studien. De uppdaterade värdena visar på att en svensk medelgris ger betydligt lägre klimatpåverkan än de äldre siffrorna. En svensk medelgris som äter ett svensk medelfoder beräknas till 2,5 kg koldioxidekvivalenter per kg gris. Mer info om projektet.
Läs hela rapporten som kan laddas ned via RISE hemsida.

Följ med på en digital fältvandring på Borgeby fältet  juni 2020. Helena Elmquist, Ebbe Persson, Eric Wallin och Mattias Hammarstedt berättar om demonstrationsrutorna av SamZonerna på Borgeby fältet. Flera av demonstrationsrutorna står i full blom och är redan välbesökta av humlor, blomflugor, fjärilar. 

Blommande brunnar
Se filmerna hur man kan anlägga Blommande Fältbrunnar som skyddar mot oönskade ämnen i vattnet och främjar insekter, fältvilt mm. Den första filmen handlar om etablering av de blommande SamZonerna kring fältbrunnar och den andra filmen visar på hur det blev. 

För dig som inte gjort det tidigare, svara gärna på enkäten om fältbrunnar.
 


SamZons-projektet är ett EIP-innovationsprojekt finansierat från EU-fonden för landsbygdsutveckling. Det uppföljande projekt Blommande Brunnar som handlar om hur man kan så SamZonerna runt fältbrunnar finansieras även det via landsbygdsprogrammet.

Fosfor i balans
Kan vi öka produktionen och minska miljöbelastningen, går den ekvationen ihop? 2019 års temadag 17 januari med temat "Fosfor i Balans" samlade runt 150 personer. Detta var en heldag med grunderna om fosfor i marken, i växten och i vattnet, praktiska råd för gödsling, var fosfor finns tillgängligt och hur den binds i marken, vad Greppa näringens fosforbalanser har resulterat i, exempel från Odling I Balans lantbrukares fosforstrategier mm. Läsa mer.
 

Fosfor-rapport från ett projekt som studerat hur fosforförluster kan minskas.  

Läs varför det är viktigt med flexibla regler så att lantbrukare kan göra vad de är bäst på: "att anpassa generella åtgärder till lokala specifika förhållanden"


Optimal placering av motåtgärder på gårdsskala. 2015. Djodjic och Elmquist.

Ekologi  & Ekonomi i balans
Odling i balans förknippas med helhetstänkande och är ett oberoende organ som kan företräda lantbruket. Odling i balans har varit ett organ som för idéer från skrivbord till försök, ut i praktiken.

Pilotgårdarna har hög kvalitet och har ett stort engagemang för miljö och produktionsfrågor. De finns i de största växtodlingsområdena och det finns pilotgårdar från olika produktionsinriktningar.
 

Pilotgårdarna
Pilotgårdarna är belägna i utpräglade växtodlingsområden från Skåne till Dalarna. De flesta produktionsgrenar finns representerade. Djurhållning före- kommer på 12 av 17 gårdar. Sammantaget företräder gårdarna en stor kunskap och det finns många olika tekniska lösningar när det gäller genomförda åtgärder. Gårdarna utgör en "brygga" mellan forskning - grundvetenskap och praktiskt jordbruk.
Läs mer om pilotgårdarna

Projektverksamhet
OiB har en bred projektverksamhet och det har varit en stor idérikedom i arbetet. Balic Deal är ett exempel på ett särskilt viktigt projekt där vi har kunnat visa hur vi jobbar med miljö och produktion i Sverige. Projekt om Integrerat Växtskydd är ett annat exempel. Det finns ett unikt och ett gott samarbete mellan forskare, rådgivare och lantbrukare inom Odling i Balans. OiB har arbetar med olika projekt. Några exempel är Höstvete mot nya höjder som syftade till att höja skördarna utan att påverka miljön negativt, Framtidsföretag, ett samarbete med LRF att ta fram demonstrationsgårdar som visar på vad man kan spara utifrån energikartläggning och  inspirera till att använda eller producera bioenergi. Ett annat projekt är lokalt anpassade åtgärder för att minska fosforytavrinning. Åtgärder för att främja biodiversiteten och stärka ekosystemtjänster är ett annat projekt inom Odling I Balans. Projektet SamZon, mångfunktionella skyddszoner startade 2017, finansierat av EIP-Agri och Blommande brunnar är ett fortsättningsprojekt på samma tema. 

Kort om några av projekten

Odling I Balans är en av parterna i Interregprojektet North Sea Region
BEESPOKE

Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users. Det syftar till att öka antalet pollinerare både för att öka skördarna och för att öka mångfalden i naturen. Det är EU- finaniserat och är ett samarbete mellan några av länderna kring nordsjön. Läs mer om projektet på Beespoke website eller på OiB projektsida

@BeespokeNSR
www.facebook.com/BeespokeNSR/

BEESPOKE is carried out in the framework of the Interreg North Sea Region Programme (www.northsearegion.eu) under the Programme Priority 3 “Sustainable North Sea Region” and the Specific Objective 3.2 “Develop new methods for the long-term sustainable management of North Sea ecosystems”. The programme is funded by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union.

Odling I Balans har deltagit i ett europeiskt konsortium som inventerade och studerade olika former och goda ideer för lantbrukskunskaps-utbyte, AgriDemoF2F
 

Huvudsyftet var att förbättra och utveckla kunskapsförmedling/kunskapsutbyte mellan lantbrukare, både avseende nya vetenskapliga resultat och innovationer. Vad fungerar idag och vad behöver förbättras. Projektet visade på flera exempel att det mest effektiva sättat för kunskapsutbyte är "peer-to-peer-learning", dvs lantbrukare lär av varandra. Projektet startade 1 december 2016 och avslutades hösten 2019.

The link for Agridemo website: www.agridemo-h2020.eu
and on twitter:
@AgridemoF2F 

The four year Horizon 2020-funded DIVERSify project (2017-2021) aims to optimise the performance of crop species mixtures or ‘plant teams’ to improve yield stability, reduce pest and disease damage, and enhance stress resilience in agricultural systems. It focuses on improving the productivity and sustainability of European agriculture using an approach that has global relevance, learning from the experience of international researchers and stakeholders. Webpage for more information of the project. Farming In Balance are delivering data and experiences from farms.

Baltic Deal Bridge!
Odling i Balans var en av deltagarna i Baltic Deal projektet. OiB var med och utvecklade demogårdar tillsammans med länderna runt Östersjön. Samarbetet fortsätta i projektet Baltic Deal Bridge. Mer info balticdeal.eu

Kolla gärna Youtube filmen,
"Working togheter for a cleaner Baltic Sea"

Annan intressant info

Sånglärkrutor fungerar!  
Lärkrutor är ett effektivt sätt för svenska lantbrukare att gynna den biologiska mångfalden och bidra till ett mer hållbart jordbruk. I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren. Ett effektivt sätt att förändra situationen har visat sig vara att anlägga lärkrutor.  På flera av gårdarna exempelvis Hidinge, Norregården, Hacksta har man anlagt lärkrutor för att öka möjligheterna för sånglärkan att etablera sig.

Vad skapar förändring och motivation? 
Studier av norskar och svenskar har visat att ju mer vi vet ju mindre bryr vi oss om klimatet. Varför är det så? Vilka psykologiska barriär finns som gör oss förändringsobenägna och vad ska vi göra istället. Tips, kolla på en presentation av Per Espen Stoksnes som har studerat detta.
 

Illustration: Hanne Utigard. Foto Nordlys: Yngve Vogt. Foto Birkeland:MUV/UIO Illustration: Hanne Utigard. Foto Nordlys: Yngve Vogt. Foto Birkeland:MUV/UIO

Birkelands passion var att kunna förklara Norrskenets gåta
Läs om den norske vetenskapsmannen Kristian Birkeland som ville förklara hur norrsken uppstår. Ett misslyckat experiment för att finansiera vetenskapliga norrskens-expeditoner födde istället iden till framställning av salpeter. Birkelands passion ...

The biobed success story
The biobed is an invention by Swedish farmer Göran Ohlsson to minimise surface water pollution and point-source pollution in areas where spraying equipment is filled or washed. It is a simple, efficient and cost-effective concept, based on the principle of pesticide biodegradation.
Om biobädden på svenska.
Mer om integrerat växtskydd.


 

Aktuellt

SamZonerna blev ett lyckat EIP innovationsprojekt. Nu blommar det i stora delar av Sverige. Iden har spridit sig och det börjar bli allt vanligare med att anlägga SamZoner för många olika ändamål. 120 deltagare följde webinariet. Presentationerna hittar du på denna sida. Hela det inspelade webinariet kommer också hamna där såsmåningom.
 

OiB lantbrukare berättar om SamZoner på Youtube

Årsmöte 11 mars 2021

2021 är det 30 år sen Odling i Balans startade. Så här tycker tre intressenter, Lantmännen, LRF och Svenskt Växtskydd, om OiB när föreningen firade 25 år vid årsmötet i Malmö. 
 Anmälan för medlemmar.  
Plats: Norregården, Dalby hos Fredrik och Sofia Ohlsson. Även digital uppkoppling kommer erbjudas. 
Start klockan 9.30 med kaffe och macka (antalet beror på FHM rekomendationer). 
Årsmötet börjar klockan 10.00 
Efter årsmötet fortsätter diskussioner om OiB framtid.

Skapa SamZoner

Haghumla på perserklöver, @Ola Jennersten
Haghumla på perserklöver, @Ola Jennersten

BEESPOKE

OiB deltar BEESPOKE projektet som syftar till att gynna pollinerare både i det vilda och för att höja skördarna. BEESPOKE är en förkortning för Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users.

Från Landsbygsnätverket

Podd SamZoner & ekosystemtjänster

Ny pood vi Landsbygsnäntet som beskriver hur man kan jobba med SamZoner och ekosystemtjänster... 2020-03-25
 

Att odla SamZoner är ett smart sätt att kombinera flera positiva egenskaper för
produktion och att kunna göra stor nytta på en liten yta. Vid rätt placering och uppbyggnad av SamZonen kan den skydda mot ytavrinning
av fosfor samtidigt som man gynnar nyttoinsekter och fältfåglar. Växtpressen 2020 nr 1. 

Lantbrukaren Fredrik ger humlorna mat och bo - året om

Finns på www.svt.se Lokala nyheter Skåne

Nya datum för putsning av trädor - 1 april

Nya datum för putsning av trädor (t.o.m. 1  april) nu klart. Läs nyhetsbrev från Jordbruksverket! 
Nyhet insatt 2020-02-14
 

Mer OiB i MEDIA

Länk till lista på artiklar i media som berättar om OiB projekt och aktiviter.

Från broschyren Framtidens jordbruk Från broschyren Framtidens jordbruk

Lantmännens odlingsprogram Klimat och Natur har inkluderat blommande zoner, SamZoner som ett nytt krav. Läs mer.

SFO rapsmästar-tävling är förlagd på Egonsborg. Se filmen om starten hösten 2019. 

Sveriges Frö- & Oljeväxtodlare SFO rapsmästar-tävling lades på Egonsborg 2020. Se filmen

Innovation - Från Jord till bord
Lantmännen berättar SamZoner.

Land Lantbruk från 6 september 2019. Intervju och reportage från Tisby gård om SamZoner och biologisk mångfald.


Att blomsterremsorna ger högre närvaro av humlor visas i en studie av Tyra Malmström
 

Färdplan för effektivisering och egenförsörjning av energi i lantbruket. 
Lantbrukare bryr sig om energi och klimatfrågan och har nytta av energikart-läggningar! Krångel med regelverket är ett problem. Ny rapport klar från ett projekt lett av RISE, i samarbete med LRF, LRFkonsult, HIR och OiB. Rapporten innehåller en åtgärdslista för det svenska jordbruket som ska hjälpa och leda jordbruket emot en hållbar produktion vad det gäller enerin. Den bygger bland annat på en enkät av lantbrukare som undersöker hur man tänker kring energifrågan inom företaget.

Södergård får HKScan miljöpris!

Johan Thuresson & Martin Andersson, Foto HKScan
Johan Thuresson & Martin Andersson, Foto HKScan

med följande motivering... ”Johan Turesson och Martin Andersson är föregångare inom hållbart jordbruk och inkluderar samtliga väsentliga miljöområden i sitt arbete. Energieffektivisering sker genom värmeåtervinning från gödsel och autostyrning av jordbruksmaskiner för att minska drivmedelsanvändningen. Användningen av soja i grisarnas foder är låg då grisarna utfodras med drank från Absolut Vodka, och att gården återtar drank innebär också att kretsloppet sluts. Den biologiska mångfalden gynnas på ett enastående sätt, både genom bete på Natura 2000-område och genom odling av växter i SamZoner (multifunktionella skyddszoner) som gynnar fåglar och vilt, bin och andra insekter. För att optimera näringsutnyttjande används GPS-styrning vid gödningsspridning och gödselgivorna anpassas till behovet med hjälp av markkarta eller satellitmätning. Mullhalten i jordarna upprätthålls genom vallodling, skyddsgrödor, minimal jordbearbetning och spridning av stallgödsel.” Läs mer här..

Så här löste de foderbristen

Läs Land Lantbruk n3 2019 hur Eric Wallin på Västrabygård löste en del av foderbristen 2018 genom att odla Westervoldiskt rajgräs som mellangröda.
 

Blommande SamZoner runt fältbrunnar

Läs Land Lantbruk  nr 51 2018, från 14 december. En artikel om hur dialog ska förebygga hälsofarliga läckage. Ett ämne som diskuterades på Södergård vid ett Jordbruksverksarrangemang som genomfördes med bland annat studiebesök på Södergård en av Odling I Balans gårdarna. Martin Andersson visar och berättar hur han arbetar för att minimiera risken vid bekämpningar genom att anlägga Samzoner 9 x 9 meter kring fältbrunnarna. På så sätt ser man brunnarna på långt håll.

https://www.landlantbruk.se/lantbruk/dialog-ska-forebygga-hasofarliga-lackage/
 https://www.landlantbruk.se/lantbruk/sa-minskar-han-lackaget-pa-sin-gard/
 

EIP-agri projekt SamZon poster från 12/3 2019 KSLA

EISA

European Initiative for Sustanaible production, EISA samarbetet, omformas till ett nätverk mellan partnerna 2018.