Odling i balans, med både ekologi och ekonomi i balans


Odling i balans förknippas med helhetstänkande och är ett oberoende organ som kan företräda lantbruket. Odling i balans har varit ett organ som för idéer från skrivbord till försök, ut i praktiken.

Pilotgårdarna har hög kvalitet och har ett stort engagemang för miljö och produktionsfrågor. De finns i de största växtodlingsområdena och det finns pilotgårdar från olika produktionsinriktningar.

OiB har en bred projektverksamhet och det har varit en stor idérikedom i arbetet. Balic Deal är ett exempel på ett särskilt viktigt projekt där vi har kunnat visa hur vi jobbar med miljö och produktion i Sverige. Projekt om Integrerat Växtskydd är ett annat exempel. Det finns ett unikt och ett gott samarbete mellan forskare, rådgivare och lantbrukare inom Odling i Balans. Den senaste tiden har vi inom OiB arbetat med två nya stora projekt. Höstvete mot nya höjder och Framtidsföretag, ett arbete att ta fram demonstrationsgårdar som visar på hur mycket man kan spara med energieffektivisering, samt inspirerar till bioenergiproduktion. Ett nyligen startat projekt handlar om metoder och lokalt anpassade åtgärder för att minska fosforytavrinning. Åtgärder för att främja biodiversiteten och stärka ekosystemtjänster är ett annat projekt inom Odling I Balans.

Odlingen ska ske i balans, där både ekologi och ekonomi finns med. Klicka på länkarna nedan för fler exempel på vad vi arbetar/arbetat med: 
 

 Balanserad växtnäring

Förebyggande växtskydd
God växtföljd

God markvård gm hänsynsfull jordbearbetning
God bördighet
Biologisk mångfald
Energihushållning & energiproduktion

Medveten klimatstrategi

Vattenhushållning

Klicka på bilden Klicka på bilden

Pilotgårdarna är belägna i utpräglade växtodlingsområden från Skåne till Dalarna. De flesta produktionsgrenar finns representerade. Djurhållning före- kommer på 12 av 17 gårdar. Sammantaget företräder gårdarna en stor kunskap och det finns många olika tekniska lösningar när det gäller genomförda åtgärder. Gårdarna utgör en "brygga" mellan forskning - grundvetenskap och praktiskt jordbruk.
Läs mer om pilotgårdarna

 

 

Temadag 19 januari 2017
"Vägar till ett rikt odlingslandskap och växtskyddet då nu och sen"

Ett seminarium och två teman!

Vägar till ett rikt odlingslandskap
Avsnittet om biologisk mångfald inleds med en presentation av Marek Nowakowsi som berättar om hur man arbetar inom lantbruket i England genom att odla  mångfald. Sönke Eggers och Petter Haldén kommer ge exempel från forskning och rådgivning i Sverige. Håkan och Gunnel Wahlstedt, Hidinge gård, Gunnar Bergstrand Fårdala, Martin Andersson, Södergård mfl. kommer berätta om vad man gjort för att öka mångfalden på gårdarna.

Växtskyddet då nu och sen!
Eftermiddagen kommer att inledas av Hans Hagenvall som kommer ge oss en tillbakablick hur växtskyddet har förändrats under de senaste decennierna, samt en vision om vad som händer i framtiden.  Per Widén och Anders TS Nilsson kommer berätta om det ökande problemet med gräsogräs och risken för resistens. Mattias Jonsson kommer att berätta om vad nytt som är på gång inom biologisk bekämpning mm. Peter Malmström, mfl kommer berätta hur man arbetar för att undvika ogräs på Broby gård. Ulrik Lovang kommer att ta upp frågan om ett eventuellt glyfosatförbud, vad blir konsekvenserna för svenskt jordbruk.

Presentationerna att ladda ned via denna länk. 

..............................................................................................................................................................................

Vid KSLA högtidlighet den 28 januari 2017 fick tidigare verksamhetsledaren Lars Törner ta emot Håstadiuspriset. Motivering var " ”För hans ihärdiga och framgångsrika arbete för att förena de ökade kraven på miljö och hållbarhet i jordbruket med effektiv och lönsam produktion”.

Odling I Balans årsmöte  och jubileumsseminarium
10 mars 2016, Malmö

  Till sidan om Jubileums-seminariet 
  Den 10 mars 2016 firade Odling I Balans 25 år! En stor skara samlades i Turning Torso i Malmö för att   
  lyssna på bland annat Kristina Yngwe, riksdagsledamot som ställde frågan "Har svenskt lantbruk en 
  framtid?" Odling I Balans har åstadkommit mycket under de 25 år som projektet funnits, och nu ska vi
  forma "Odling I Balans.2.0"

..............................................................................................................................................................................

Temat anpassad gödsling samlade 180 deltagare i Linköping den 19 januari Temat anpassad gödsling samlade 180 deltagare i Linköping den 19 januari

180 deltagare samlades i Linköping den 19 januari för en heldag om hur man kan optimera kvävegödsling. 
Anpassade kvävegivor ger en högre och mer kvalitativ skörd samtidigt som förluster till mark och luft minimeras.  Hur bygger vi ett optimalt bestånd för hög skörd av rätt kvalitet? Kan vi öka kväve-effektiviteten och minimera miljöpåverkan? Vilka hjälpmedel har vi för att bestämma kvävebehovet? Det var några av de frågor som togs upp under dagen. Målet var att fördjupa förståelsen för kvävets betydelse för beståndsutveckling, skörd och kvalitet. Därmed kan vi förbättra såväl träffsäkerheten i gödslingen som kväveeffektiviteten.

Ladda ned sammanfattningen av seminariet DJUPARE KUNSKAP MOT NYA HÖJDER!
- optimerad kvävegödsling till spannmål för god produktion och med hänsyn till miljön. Där Jens Blomquist och Helena Elmquist beskriver vikten av att Planera vid skrivbordet och variera i fält.

Här finns alla presentationer från seminariet

..............................................................................................................................................................................

Greppa nyhet 20170919 om ett projekt SLU-OiB om hur man kan minska fosforförlusterna.

från Jordbruksaktuellt om ...

... skörden på Bäckens gård

"Vi Dalslänningar kör för glatta livet" .är rubriken i Jordbruksaktuellt 30 augusti 2017. Ett reportage från skörden på Bäckens gård på Dalboslätten. Nu vänder man "på steken" och satsar på bra protein till grisarna och säljer det som blir över. Förr gjorde man tvärs om och sålde bra brödspannmålen. Artikeln

Vad skapar föränding motivation & innovation?

Studier av norskar och svenskar har visat att ju mer vi vet ju mindre bryr vi oss om klimatet. Varför är det så? Vilka psykologiska barriär finns som gör oss förändringsobenägna och vad ska vi göra istället. Tips, kolla på en presentation av Per Espen Stoksnes som har studerat detta.

Odling I Balans är en part i ett europeiskt konsortium som kommer inventera och studera former och goda ideer för lantbrukskunskaps-utbyte, AgriDemoF2F
 

Huvudsyftet är att förbättra och utveckla kunskapsförmedling/
kunskapsutbyte mellan lantbrukare, både avseende nya vetenskapliga resultat och innovationer. Vad fungerar idag och vad behöver förbättras. Projektet ska visa på hur lyckade exempel ytterligare ska kunna utvecklas, stödjas och uppmuntras. Projektet startade 1 december 2016 och kommer hålla på i 30 månader. Hör gärna av dig till oss om du har inspel om kunskapsutbyte.

The link for Agridemo website: www.agridemo-h2020.eu
and on twitter:
@AgridemoF2F 

Fosfor-rapport från ett projekt som studerar hur fosforförluster kan minskas.  

Läs varför det är viktigt med flexibla regler så att lantbrukare kan göra vad de är bäst på: "att anpassa generella åtgärder till lokala specifika förhållanden"


Optimal placering av motåtgärder på gårdsskala. 2015. Djodjic och Elmquist.
 

..........................................................................

Baltic Deal Bridge!
Odling i Balans var en av deltagarna i Baltic Deal projektet. OiB var med och utvecklade demogårdar tillsammans med länderna runt Östersjön. Samarbetet fortsätter under 2014 i projektet Baltic Deal Bridge. Mer info balticdeal.eu

Kolla gärna Youtube filmen nedan,
"Working togheter for a cleaner Baltic Sea"