Kort om Odling I Balans
Ekologi och ekonomi i balans

Odling i balans förknippas med helhetstänkande och är ett oberoende organ som kan företräda lantbruket. Odling i balans har varit ett organ som för idéer från skrivbord till försök, ut i praktiken.

Pilotgårdarna har hög kvalitet och har ett stort engagemang för miljö och produktionsfrågor. De finns i de största växtodlingsområdena och det finns pilotgårdar från olika produktionsinriktningar.

OiB har en bred projektverksamhet och det har varit en stor idérikedom i arbetet. Balic Deal är ett exempel på ett särskilt viktigt projekt där vi har kunnat visa hur vi jobbar med miljö och produktion i Sverige. Projekt om Integrerat Växtskydd är ett annat exempel. Det finns ett unikt och ett gott samarbete mellan forskare, rådgivare och lantbrukare inom Odling i Balans. OiB har arbetar med olika projekt. Några exempel är Höstvete mot nya höjder som syftade till att höja skördarna utan att påverka miljön negativt, Framtidsföretag, ett samarbete med LRF att ta fram demonstrationsgårdar som visar på vad man kan spara utifrån energikartläggning och  inspirera till att använda eller producera bioenergi. Ett annat projekt är lokalt anpassade åtgärder för att minska fosforytavrinning. Åtgärder för att främja biodiversiteten och stärka ekosystemtjänster är ett annat projekt inom Odling I Balans. Projektet SamZon, mångfunktionella skyddszoner startade 2017, finansierat av EIP-Agri.

Odlingen ska ske i balans, där både ekologi och ekonomi finns med. Klicka på länkarna nedan för fler exempel på vad vi arbetar/arbetat med: 
 

 Balanserad växtnäring

Förebyggande växtskydd
God växtföljd

God markvård gm hänsynsfull jordbearbetning
God bördighet
Biologisk mångfald
Energihushållning & energiproduktion

Medveten klimatstrategi

Vattenhushållning

Klicka på bilden Klicka på bilden

Pilotgårdarna är belägna i utpräglade växtodlingsområden från Skåne till Dalarna. De flesta produktionsgrenar finns representerade. Djurhållning före- kommer på 12 av 17 gårdar. Sammantaget företräder gårdarna en stor kunskap och det finns många olika tekniska lösningar när det gäller genomförda åtgärder. Gårdarna utgör en "brygga" mellan forskning - grundvetenskap och praktiskt jordbruk.
Läs mer om pilotgårdarna

 

 

Projekt

Lista några av projekten och direktlänkar:

 


 

SamZon är ett projekt som syftar till att utveckla ett koncept för skyddszoner, med många olika funktioner, såsom minimerar risken för läckage och oönskade ämnen, gynna biologisk mångfald, gynna eller skydda mot vilt,  rekreation etc. 
Mer info.

Odling I Balans är en part i ett europeiskt konsortium som kommer inventera och studera former och goda ideer för lantbrukskunskaps-utbyte, AgriDemoF2F
 

Huvudsyftet är att förbättra och utveckla kunskapsförmedling/
kunskapsutbyte mellan lantbrukare, både avseende nya vetenskapliga resultat och innovationer. Vad fungerar idag och vad behöver förbättras. Projektet ska visa på hur lyckade exempel ytterligare ska kunna utvecklas, stödjas och uppmuntras. Projektet startade 1 december 2016 och kommer hålla på i 30 månader. Hör gärna av dig till oss om du har inspel om kunskapsutbyte.

The link for Agridemo website: www.agridemo-h2020.eu
and on twitter:
@AgridemoF2F 

Fosfor-rapport från ett projekt som studerar hur fosforförluster kan minskas.  

Läs varför det är viktigt med flexibla regler så att lantbrukare kan göra vad de är bäst på: "att anpassa generella åtgärder till lokala specifika förhållanden"


Optimal placering av motåtgärder på gårdsskala. 2015. Djodjic och Elmquist.
 

Baltic Deal Bridge!
Odling i Balans var en av deltagarna i Baltic Deal projektet. OiB var med och utvecklade demogårdar tillsammans med länderna runt Östersjön. Samarbetet fortsätta i projektet Baltic Deal Bridge. Mer info balticdeal.eu

Kolla gärna Youtube filmen,
"Working togheter for a cleaner Baltic Sea"

Möten och träffar

Årsmöte 15 mars 2018

Odling I Balans årsmöte kommer hållas i södra Sverige. Mer info senare. Anmäl via länken.

Intressentträff 17 maj 2018

Alla intressenter inbjuds till OiB intressentträff 17 maj på Södergård, Ystad. 

Temadag 18 januari 2018 VATTEN I BALANS

För mycket och för lite skämmer allt är ett gammalt ordspråk som även passar för vatten i växtodlingen. 2017 går till historien som ett tufft produktionsår med både torka, skyfall och ihållande regn på sina håll. Hur hanterar vi det inom lantbruket? Behöver vi nya strategier? Har grundvattenförråden fyllts på nu? Är vi förberedda för stora skyfall? Hur ska vi hantera torka? Hur kan vi säkra att de vatten som går ut ifrån lantbruket till närmiljön inte påverkar övergödningen? Drygt 80 personer deltog på Vatten i Balans dagen i Linköping. Presentationer från seminariet.

OiB i MEDIA & i PRESSEN

Länk till lista på artiklar i media som berättar om OiB projekt och aktiviter.

Länk till OiB projekt.
 

Birkelands passion...

Illustration: Hanne Utigard. Foto Nordlys: Yngve Vogt. Foto Birkeland:MUV/UIO

Läs om den norske vetenskapsmannen Kristian Birkeland som ville förklara hur norrsken uppstår. Ett misslyckat experiment för att finansiera vetenskapliga norrskens-expeditoner födde istället iden till framställning av salpeter. Birkelands passion ...

Tydlig N-styrning till all spannmål på Bränneberg

Inköpt protein är en dyr flaskhals i fodret. Därför är höga proteinhalter i all spannmål avgörande för Patrik och Karin Velander på Bränneberg i Västergötland. Tydlig kvävestyrning är grunden för att nå lönsamhet i det egen producerade fodret.

Greppa nyhet 20170919 om ett projekt SLU-OiB om hur man kan minska fosforförlusterna.

från Jordbruksaktuellt om ...

... skörden på Bäckens gård

"Vi Dalslänningar kör för glatta livet" .är rubriken i Jordbruksaktuellt 30 augusti 2017. Ett reportage från skörden på Bäckens gård på Dalboslätten. Nu vänder man "på steken" och satsar på bra protein till grisarna och säljer det som blir över. Förr gjorde man tvärs om och sålde bra brödspannmålen. Artikeln

The Biobed success story

The biobed is an invention by Swedish farmer Göran Ohlsson to minimise surface water pollution and point-source pollution in areas where spraying equipment is filled or washed. It is a simple, efficient and cost-effective concept, based on the principle of pesticide biodegradation.
 

Vad skapar förändring motivation & innovation?

Studier av norskar och svenskar har visat att ju mer vi vet ju mindre bryr vi oss om klimatet. Varför är det så? Vilka psykologiska barriär finns som gör oss förändringsobenägna och vad ska vi göra istället. Tips, kolla på en presentation av Per Espen Stoksnes som har studerat detta.