Odling i balans, med både ekologi och ekonomi i balans


Odling i balans förknippas med helhetstänkande och är ett oberoende organ som kan företräda lantbruket. Odling i balans har varit ett organ som för idéer från skrivbord till försök, ut i praktiken.

Pilotgårdarna har hög kvalitet och har ett stort engagemang för miljö och produktionsfrågor. De finns i de största växtodlingsområdena och det finns pilotgårdar från olika produktionsinriktningar.

OiB har en bred projektverksamhet och det har varit en stor idérikedom i arbetet. Balic Deal är ett exempel på ett särskilt viktigt projekt där vi har kunnat visa hur vi jobbar med miljö och produktion i Sverige. Projekt om Integrerat Växtskydd är ett annat exempel. Det finns ett unikt och ett gott samarbete mellan forskare, rådgivare och lantbrukare inom Odling i Balans. OiB har arbetar med olika projekt. Några exempel är Höstvete mot nya höjder som syftade till att höja skördarna utan att påverka miljön negativt, Framtidsföretag, ett samarbete med LRF att ta fram demonstrationsgårdar som visar på vad man kan spara utifrån energikartläggning och  inspirera till att använda eller producera bioenergi. Ett annat projekt är lokalt anpassade åtgärder för att minska fosforytavrinning. Åtgärder för att främja biodiversiteten och stärka ekosystemtjänster är ett annat projekt inom Odling I Balans.

Odlingen ska ske i balans, där både ekologi och ekonomi finns med. Klicka på länkarna nedan för fler exempel på vad vi arbetar/arbetat med: 
 

 Balanserad växtnäring

Förebyggande växtskydd
God växtföljd

God markvård gm hänsynsfull jordbearbetning
God bördighet
Biologisk mångfald
Energihushållning & energiproduktion

Medveten klimatstrategi

Vattenhushållning

Klicka på bilden Klicka på bilden

Pilotgårdarna är belägna i utpräglade växtodlingsområden från Skåne till Dalarna. De flesta produktionsgrenar finns representerade. Djurhållning före- kommer på 12 av 17 gårdar. Sammantaget företräder gårdarna en stor kunskap och det finns många olika tekniska lösningar när det gäller genomförda åtgärder. Gårdarna utgör en "brygga" mellan forskning - grundvetenskap och praktiskt jordbruk.
Läs mer om pilotgårdarna

 

 

Temadag 19 januari 2017
"Vägar till ett rikt odlingslandskap och växtskyddet då nu och sen"

Ett seminarium och två teman!

Vägar till ett rikt odlingslandskap
Avsnittet om biologisk mångfald inleds med en presentation av Marek Nowakowsi som berättar om hur man arbetar inom lantbruket i England genom att odla  mångfald. Sönke Eggers och Petter Haldén kommer ge exempel från forskning och rådgivning i Sverige. Håkan och Gunnel Wahlstedt, Hidinge gård, Gunnar Bergstrand Fårdala, Martin Andersson, Södergård mfl. kommer berätta om vad man gjort för att öka mångfalden på gårdarna.

Växtskyddet då nu och sen!
Eftermiddagen kommer att inledas av Hans Hagenvall som kommer ge oss en tillbakablick hur växtskyddet har förändrats under de senaste decennierna, samt en vision om vad som händer i framtiden.  Per Widén och Anders TS Nilsson kommer berätta om det ökande problemet med gräsogräs och risken för resistens. Mattias Jonsson kommer att berätta om vad nytt som är på gång inom biologisk bekämpning mm. Peter Malmström, mfl kommer berätta hur man arbetar för att undvika ogräs på Broby gård. Ulrik Lovang kommer att ta upp frågan om ett eventuellt glyfosatförbud, vad blir konsekvenserna för svenskt jordbruk.

Presentationerna att ladda ned via denna länk. 

..............................................................................................................................................................................

Snabblänk till lista på artiklar i media som berättar om OiB projekt och aktiviter.

Snabblänk till OiB projekt-rapporter.

Greppa nyhet 20170919 om ett projekt SLU-OiB om hur man kan minska fosforförlusterna.

The Biobed success story

The biobed is an invention by Swedish farmer Göran Ohlsson to minimise surface water pollution and point-source pollution in areas where spraying equipment is filled or washed. It is a simple, efficient and cost-effective concept, based on the principle of pesticide biodegradation.
 

från Jordbruksaktuellt om ...

... skörden på Bäckens gård

"Vi Dalslänningar kör för glatta livet" .är rubriken i Jordbruksaktuellt 30 augusti 2017. Ett reportage från skörden på Bäckens gård på Dalboslätten. Nu vänder man "på steken" och satsar på bra protein till grisarna och säljer det som blir över. Förr gjorde man tvärs om och sålde bra brödspannmålen. Artikeln

Vad skapar föränding motivation & innovation?

Studier av norskar och svenskar har visat att ju mer vi vet ju mindre bryr vi oss om klimatet. Varför är det så? Vilka psykologiska barriär finns som gör oss förändringsobenägna och vad ska vi göra istället. Tips, kolla på en presentation av Per Espen Stoksnes som har studerat detta.

Odling I Balans är en part i ett europeiskt konsortium som kommer inventera och studera former och goda ideer för lantbrukskunskaps-utbyte, AgriDemoF2F
 

Huvudsyftet är att förbättra och utveckla kunskapsförmedling/
kunskapsutbyte mellan lantbrukare, både avseende nya vetenskapliga resultat och innovationer. Vad fungerar idag och vad behöver förbättras. Projektet ska visa på hur lyckade exempel ytterligare ska kunna utvecklas, stödjas och uppmuntras. Projektet startade 1 december 2016 och kommer hålla på i 30 månader. Hör gärna av dig till oss om du har inspel om kunskapsutbyte.

The link for Agridemo website: www.agridemo-h2020.eu
and on twitter:
@AgridemoF2F 

Fosfor-rapport från ett projekt som studerar hur fosforförluster kan minskas.  

Läs varför det är viktigt med flexibla regler så att lantbrukare kan göra vad de är bäst på: "att anpassa generella åtgärder till lokala specifika förhållanden"


Optimal placering av motåtgärder på gårdsskala. 2015. Djodjic och Elmquist.
 

..........................................................................

Baltic Deal Bridge!
Odling i Balans var en av deltagarna i Baltic Deal projektet. OiB var med och utvecklade demogårdar tillsammans med länderna runt Östersjön. Samarbetet fortsätter under 2014 i projektet Baltic Deal Bridge. Mer info balticdeal.eu

Kolla gärna Youtube filmen nedan,
"Working togheter for a cleaner Baltic Sea"