Blommande brunnar
.... är ett smart koncept som ger multinytta. Den minskar risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattendraget, minskar risken för ytavrinning av fosfor till vattendragen via dräneringsvattnet, gynnar biologisk mångfald och minskar behovet av ogräsbekämpning mm. Grödor med avvikande färg syns på långt håll vilket gör att man i god tid kan stänga av bekämpning, och undvika påkörning av fältbrunnen. Slutrapporten finns här att ladda ned.

Filmer om Blommande brunnar
Se filmerna hur man kan anlägga Blommande Fältbrunnar som skyddar mot oönskade ämnen i vattnet och främjar insekter, fältvilt mm. Den första filmen handlar om etablering av de blommande SamZonerna
kring fältbrunnar och den andra filmen visar på hur det blev. 
Projektet är finansierat via Jordbruksverket. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. 

Projektet Blommande Brunnar är finansierat via Landsbygdsprogrammet.