AgridemoF2F

Odling I Balans är en part i ett europeiskt konsortium som kommer inventera och studera former och goda ideer för lantbrukskunskaps-utbyte, AgriDemoF2F. Framförallt är det "peer-to-peer" learning som SCAR AKIS är intreserad av. Det betyder ungefär  "lika lär lika". Det ´handlar om att lantbrukare lär av varandra och direkt av varandra, något som Odling I Balans arbetar efter.

Huvudsyftet är att förbättra och utveckla kunskapsförmedling/
kunskapsutbyte mellan lantbrukare, både avseende nya vetenskapliga resultat och innovationer. Vad fungerar idag och vad behöver förbättras. Projektet ska visa på hur lyckade exempel ytterligare ska kunna utvecklas, stödjas och uppmuntras. Projektet startade 1 december 2016 och kommer hålla på i 30 månader. Hör gärna av dig till oss om du har inspel om kunskapsutbyte.

The link for Agridemo website: www.agridemo-h2020.eu
and on twitter: @AgridemoF2F 

Workshop; Erfarenheter från, och möjliga förbättringar vid gård demonstrationer i Sverige och Danmark, 17 oktober 2018, Axelborg, Köpenhamn 10-14.

Gårdsdemonstrationer kan vara ett mycket effektivt sätt att föra ut innovationer och visa bra praxis till besökare. I EU-projektet ”AgroDemo”, (https://agridemo-h2020.eu/) så visade sig att det var stora skillnader i Europa hur man lägger upp gårdsvisningar. Om demonstrationen är väl planerad och genomarbetad så är det troligare att den uppfyller sitt syfte. På samma sätt ger en lyckad gårddemonstration bäst utbyte för besökaren. Den 17 oktober 2018 träffades en grupp från Danmark och Sverige för erfarenhetsutbyte omkring gårdsdemonstrationer av olika slag. Under workshopen utbyttes erfarenheter från olika demonstrationer från gårdarna samt förslag på framtida strategier.
 

Slutkonferens för AgroDemoF2F skedde tillsammans med två andra Europeiska samarbetsprojekt PLAID and NEFERTITI i Bryssel 21 maj 2019. 

I AgroDemoF2F projektet togs en handbok fram som hjälp för hur man planerar, genomför och utvärderar demonstrationer på gårdar. (Handboken är en översättning från engelska så vissa språkliga otydligheter kan finnas.)

The SamZones project in English

The SamZon project aim is to use buffer strips to grow herbs and grass that provide food and shelter for insects which can increase the number of wild pollinat-ors and field birds in the agricultural landscape, pre-vent losses of phosphorus or pesticides to water bodies, promote natural enemies, benefit honey producers and increase the yield for crops that require pollination. They can be customised to attract field wildlife or be used as field roads for farmers which protect the field against soil compaction i.e. The demonstration on Södergård augusti 2018, is studies as a case study in the AgriDemo project.

 

Case study about demonstrations activities in the AgriDemoprojetc. This is from Bäcken Farm, June 2018. An interesting day organized by Västra Sveriges SFO, SpmO and HS for farmers to be updated about the status of the crops and other intresting things on the farm i. e. the biogasproduction. 
 

Fallstudier

Inom AgriDemo projektet har ett antal fallstudier genomförts från gårdsdemonstrationer. I Sverige genomfördes tre i samband med gårdsbesök. På Bäckens gård, på Södergård och på Hacksta gård . 

Denna länk innehåller fler exempel från dessa fallstudier, där man följt och studerat gårdsdemonstrationer i andra länder i Europa.