SamZonsprojektet
Här finner du slutrapporten för
SamZonsprojektetbilagor till slutrapporten och en hjälpreda
 

SamZoner - multifunktionella skyddszoner

SamZon är ett projekt som syftar till att utveckla ett koncept för skyddszoner, med många olika funktioner, såsom minimerar risken för läckage och oönskade ämnen, gynna biologisk mångfald, gynna eller skydda mot vilt,  rekreation etc. SamZons projekten är ett samarbete mellan flera olika parter med finansiering från EU-fonden för landsbygdsutveckling. 

Den 30 januari 2020 hölls seminariet "SamZoner - detta vet vi nu" i Linköping". Den 28 januari 2021 hölls ett webinarium med temat "SamZoner - multifunktionella skyddszoner". Du hittar alla presentationer via länkarna.

SamZonerna mångfunktionalitet -
för att skydda och främja

Odling i Balans sår SamZoner för att öka den biologiska mångfalden och skydda vår natur. Genom att odla remsor med örter och gräs som ger både föda och husrum åt insekter kan man öka antalet vilda pollinerare och fältfåglar. En smart kombination av remsor med olika arter gör att man kan få flera funktioner. Bilden ovan visar på att SamZonerna både kan skydda miljön och främja för insekter, fåglar, fältvilt mm

Poster - English

SamZonerna har presenterats vid flera seminarier

Följ med på en digital fältvandring på Borgeby fältet  juni 2020. Helena Elmquist, Ebbe Persson, Eric Wallin och Mattias Hammarstedt berättar om demonstrationsrutorna av SamZonerna på Borgeby fältet. Flera av demonstrationsrutorna står i full blom och är redan välbesökta av humlor, blomflugor, fjärilar. 

Så BlommandeSamZoner runt fältbrunnar

Projektgruppen fortsätter med ett projekt om att så blommande SamZoner special anpassade för att skydda fältbunnar. Projektet är finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Se filmerna hur man kan anlägga Blommande Fältbrunnar som skyddar mot oönskade ämnen i vattnet och främjar insekter, fältvilt mm. Den första filmen handlar om etablering av de blommande SamZonerna kring fältbrunnar och den andra filmen visar på hur det blev. 
 

En humleinventering gjordes inom SamZons-projektet. Etableringen av blomremsorna är på det hela taget lyckosam, ytorna domineras av de arter som har såtts. I några remsor sådda 2018 och där gräs ingår i blandningen har gräset tagit över på bekostnad av blommor. Inventeringarna visar att honungsört lockar ett stort antal humlor och honungsbin men av ett begränsat antal arter, i synnerhet humlor och bin med kort tunga. Ytor som domineras av rödklöver lockar
färre individer av humlor och bin men rödklöverytorna är å andra sidan artrikare och arter med lång tunga utgör en betydligt större andel i rödklöver än vad de gör i honungsört. Tätheten av påträffade humlor och honungsbin i de fleråriga remsorna är jämförbar
med de som noterats i liknande studier.

"Det här är det roligaste jag varit med om som bonde..."

Håkan Wahlstedt med återstoden av utsädet, Foto Ola Jennersten.
Håkan Wahlstedt med återstoden av utsädet, Foto Ola Jennersten.

Det här är det roligaste jag varit med om som bonde säger säger Håkan Wahlstedt, lantbrukare och ordförande för Odling I Balans. När han ser på sina blommande så kallade SamZoner fyllda av surrande humlor och vildbin.

Pontus Olsson och Mats Engqvist visar upp SamZonerna på Hacksta vid världsvattenveckan

Pontus Olsson och Mats Engqvist vid SamZonerna vid Hacksta, Foto Maria Hedlund Enköpingsposten
Pontus Olsson och Mats Engqvist vid SamZonerna vid Hacksta, Foto Maria Hedlund Enköpingsposten

Honungsörten blommade rikligt på Hacksta gård i augusti 2018 och besöktes av många humlor och bin. Honungsörten fungerade mycket bra som skyddgröda eftersom den hindrade ogräs från att ta över och tillät övriga växter i blandningen att gro. Denna blandning kallar vi flerårig örtzon och den är tänkt att gynna insekter och fältvilt. Den består av honungsört, rödklöver, vitklöver, käringtand, sötväppling, kummin och cikoria. 

Många funktioner

Förutom att gynna biologisk mångfald kan SamZonerna förhindra förluster av fosfor som övergöder våra vattendrag, de kan bli beträdor för allmänheten. De kan bli användbara körvägar för lantbrukare så att man slipper köra med tunga ekipage på fältet och skydda marken mot markpackning. För vissa grödor exempelvis oljeväxter och åkerbönor kan man öka skördarna genom att SamZonerna ger föda åt pollinerarna hela säsongen. Det gynnar också honungsproducenter. Andra funktioner som SamZonerna kan ge är att främja naturliga fiender, vilket minskar bekämpningsbehovet. SamZonerna kan anpassas för att locka fältvilt.

Örter som gynnar pollinerare

Pollinerare gynnas blommande SamZoner.  En slåttergräsfjäril besöker honungsörten till höger.
Pollinerare gynnas blommande SamZoner. En slåttergräsfjäril besöker honungsörten till höger.

Både fleråriga och ettåriga utsädesblandningar testas. Flera av SamZonerna innehåller baljväxter. De är billiga kan etableras och skötas med vanliga lantbruksmaskiner och är oerhört bra källor till pollen och nektar. Enligt många källor är orsaken till att våra mest värdefulla humlor, de långtungade, minskat krafktigt i antal att blommande rödklöver är mer sällsynt i slättlandskapet. I en del av de fleråriga blandningarna ingår gräs för att fylla ut hål när vallbaljväxterna går ut. Ettåriga arter kan med fördel sås i en sandwichmodell. En blandning av honungsört, perserklöver, blodklöver är ett billigt utsäde som ger mycket bra pollen och nektar, där blomningen avlöser varandra. Vilka blandningar som är mest lämpade är ett av resultaten vi kommer ta fram i projektet.

Ört och gräs-blandningar är sådda på Odling I Balans gårdar samt några andra gårdar i Sverige. De kommer att visas upp bland annat på den stora lantbruksmässan på Borgeby den 27 och 28 juni. Men också vid andra event.
Det är cirka 20 olika blandningar som testas på 20 gårdar, totalt ca 70 provområden. 

En humleinventering gjordes inom SamZons-projektet. Etableringen av blomremsorna är på det hela taget lyckosam, ytorna domineras av de arter som har såtts. Tätheten av påträffade humlor och honungsbin i de fleråriga remsorna är jämförbar med de som noterats i liknande studier. Artsamman-sättningen av humlor skiljer en del mellan de remsor som domineras av kortpipiga blommor som gul sötväppling jämfört med de som domineras av långpipiga blommor som rödklöver. Honungsbin (korttungade) dominerar i gul sötväppling medan inslaget av långtungade humlor är påtagligt i de rödklöverdominerade blomremsorna. Särskilt glädjande är att totalt tre exemplar av den ovanliga klöverhumlan (långtungad) noterades under inventeringarna.

PM om skyddszoner och fosforytavrinning. Helena Aronsson, SLU. samverkanslektor. 
Skyddszoner fungerar som filter för grumligt vatten som rinner av på fältets markyta. Effekten av en skyddszon varierar från noll till över 90 %. Fältets storlek, lutning, jordart, markstruktur, jordaggregatens stabilitet, fältets brukning, samt regnintensitet och andra väderfaktorer påverkar risken för erosion och behovet av skyddszon. Ofta är det från samma platser på ett fält som ytavrinning sker. Ju bredare skydds-zonen är desto större effekt, men de två första met-rarna har stor betydelse. På fält med stora erosions-risker behövs bredare zoner. Ett permanent växttäcke är viktigt för att bromsa erosionen, dvs fleråriga arter. Skörd av skyddszonen är den viktigaste åtgärden för att
inte öka risken för att växtrester släpper löst fosfor.

OiB testar SamZonerna på gårdarna

Lantbrukarna har testat att så och sköta SamZonerna. All erfarenhet och kunskap dokumenteras och sammanställs till en kunskapsbas för att komma till nytta för fler. Olika såmaskiner och jordbearbetningsredskap testas. En av utmaningarna är att kunna så utsäde där  fröna varierar mycket i storlek.

Olika jordbearbetningsredskap och såmaskiner testas.
Olika jordbearbetningsredskap och såmaskiner testas.

Ett unikt samarbete i branschen

Projektet är ett unikt samarbete med flera i lantbruksbranschen, forskare, rådgivare och miljöorganisationen WWF. Kunskap och erfarenhet hämtas från flera håll. Projektet utgår ifrån MISTRAS kunskapsinventering om skyddszoner och dess effekter. Rådgivarna i projektet har arbetat med mångfaldsfrågor, miljö- och produktionsfrågor i flera år och forskare med expertis inom ekologi, natur och miljövård är med i projektet.

Projektpartners; Pär-Johan Lööf (Lantmännen), Håkan Wahlstedt (OiB), Emelie Svensson (VäxtRåd), Petter Haldén (HS), Helena Aronsson (SLU), Mattias Hammarstedt (HIR Skåne), Helena Elmquist (OiB), Mats Andersson (Svenskt Växtskydd), Ola Jennersten (WWF), Jonas Josefsson (SLU), Sönke Eggers (SLU), Katarina Elfström (Yara) ej med på denna bild, dessutom ingår OiB pilotgårdar.
Projektpartners; Pär-Johan Lööf (Lantmännen), Håkan Wahlstedt (OiB), Emelie Svensson (VäxtRåd), Petter Haldén (HS), Helena Aronsson (SLU), Mattias Hammarstedt (HIR Skåne), Helena Elmquist (OiB), Mats Andersson (Svenskt Växtskydd), Ola Jennersten (WWF), Jonas Josefsson (SLU), Sönke Eggers (SLU), Katarina Elfström (Yara) ej med på denna bild, dessutom ingår OiB pilotgårdar.

Syftet med projektet är att utveckla ett koncept för skyddszoner, som minimerar risken för läckage av oönskade ämnen från åkermarken samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas, olika typer av rekreationsvärden skapas samt att lantbruk och handel får ökade möjligheter att kommersialisera en hållbar svensk växtodling. På så sätt kombineras en långsiktig produktivitet i lantbruket och skydd av miljön.

Målet är ett färdigt odlings- och skötselskoncept för mångfunktionella skyddszoner, baserat på vetenskapliga fakta, tester på pilotgårdar samt validering från lantbrukare, myndigheter, rådgivning och handel.

Referensgrupp plus ett antal andra experter möttes på Södergård den 16 augusti för att diskutera upplägg och måluppfyllelse. I referensgruppen finns representanter från Jordbruksverket, Naturvårdsverket, KEMI, Jägarförbundet, SFO, Nordkalk, SOFBirdlife, LRF, Artdatabanken, NBR, Hushållningssällskapet och Väderstaverken. Trots ett tufft torrt odlingsår har projektet fått bra erfarenheter. Mötet gav projektet fortsatt stöd och nya intressanta inspel hur mångfunktionaliteten fortsatt kan utvecklas.


Finansierat inom EIP-agri landsbygdsprogrammet

Kontaktperson; Helena Elmquist Odling I Balans,
helena.elmquist (at) odlingibalans.com
010-184 25 21

SamZonsblandningar som testades

Klicka på länken, för att komma till publicerade filmer och artiklar om SamZonerna i olika media.
SamZonerna och projektet presenteras på temadagen 2020, och på webinariet 2021. 

De vanligaste humlorna

På artdatabanken, SLU finns tydliga och fina illustrationer på Sveriges humlor. Vi har plockat ut de vanligaste i bilden ovan.
Publicering av denna bild är godkänd av Artdatabanken. 

Litteratur om pollinering biologisk mångfald mm

Jordbruksverket har gjort en lista med länkar som berättar mer om vilda bin, biodling etc. Den innehåller tips hur man gynnar bin och vad man ska undvika för att inte uppföröka sjukdomar, ogräs och skadegörare. En del av arbetet har skett inom projektet "Mångfald på slätten" där Hidinge gård deltar.

Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram en 
Receptsamling för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Åkern kan bli en blomsterräng. En artikel från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

SLU fakta från 2009 Samarbete med lantbrukare om biologisk mångfald.  OiB deltar.

Gynna nyttiga insekter med blommande växter

Åkerrenar är bra för både jordruket och naturvården.

Gynna humlorna på gården.

SamZons seminarie 15 mars 2019

10.30 Varför SamZoner
11.00 Blommor & bin, Ola Jennersten från WWF
12.20 Varför har vi valt dessa arter och hur måste man sköta SamZonerna, Petter Haldén från Hushållningssällskapet Uppsala
12.40 Biologisk mångfald på OiB pilotgårdar, Håkan Wahlstedt, Martin Andersson och Urban Brunsberg
 

Artiklar om SamZons projektet

I det EU-finansierade samarbets-projektet SamZon odlas remsor som ska både skydda miljön och främja djur- och insektslivet. Totalt har 28 funktioner identifierats. Vår ambition är att erbjuda lantbrukare platsanpassade blandningar där både eget intresse och miljön runt och på gården får avgöra vad som odlas. Läs mer i Lantbrukets affärer 2018 nr 10. (Artikeln tillåten att publiceras på OiB hemsida av Lantbrukets affärer)

Läs artikel från Jord och Skog 12 oktober 2018, som handlar om Samzonerna med exempel från Bottorps gård

Skyddszoner för att...

Skyddszoner för att minimera läckage från åkermark och gynna jordbrukets hållbarhet.
Ur SLU:s kunskapsbank. I projektet SamZon har man tagit ett helhetsgrepp kring begreppet fältkant och arbetar med ett koncept för att maximera funktioner som både skyddar miljön och främjar ekosystemtjänster av olika slag. Projektet drivs av Odling i Balans med SLU som en av många samverkanspartners. Information skriven av Helena Aronsson, SLU
Läs hela informationsbladet via länk på SLU hemsida.

Med en SamZon skyddas vatten och natur och samtidigt gynnas vilt och annan biologisk mångfald. Tanken är att skapa ett flexibelt system som kan anpassas till gårdens och platsens behov. Samzoner är en smart åtgärd som kan kombinera mycket och göra stor skillnad på en liten yta. Läs mer i Växtpressen 2018 nr 2.

Vi bryr oss därför odlar vi blommor.  titeln på en artikel i Bitidningens septembernummer, där Helena Elmquist och Peter Malmström, Broby gård intervjuas om SamZons projektet. Valet av växter har inte skett av en slump utan ör utvalda i samråd med Hushållningssällsakpets som också ingår i projektet. Viktigt är att pollinatörererna har växter under hela året. Därför satsar man på fleråriga växter och växter som blommar under hela säsongen.
(Artikeln tillåten att publicera på hemsidan, text och bilder ägs av Biodlarföreningen).

Gårdsbesök på Hacksta gård 29 augusti 2018.
I samband med Världsvattenveckan augusti 2018 besöktes gården av ett 50-tal internationella deltagare från konferensen. Gården visade upp vad man arbetar med för hållbarhet, bland annat besöktes SamZonen och besökarna förundrades över de många humlorna som besökte skyddszonen. Enköpingsposten och Greppa Näringen skriver om besöket (länken till Greppa). .

Lantmännen

Innovation - Från Jord till bord.
SamZoner är viktiga för att skapa biologisk mångfald och ett hållbart jordbruk. SamZoner = ytor där vi odlar växter som ger mat till fåglar, gynnar insekter och djurliv och skyddar miljön. Lantmännen film.

SamZonsprojektet är ett unikt samarbete i lantbruksbranschen. Vi behöver en öppen och stor dialog om vi ska  kunna skapa ett system som gynnar både miljö och produktion. Från Lantbrukets affärer 2017 nummer 10. 

Multifunctional buffer zones, Almeria 2018

Projektet presenteras på en EU konferens om vattenfrågor vår 2018
Poster - English