OiB i Media

Om SamZonerna Om SamZonerna

Med en SamZon skyddas vatten och natur och samtidigt gynnas vilt och annan biologisk mångfald. Tanken är att skapa ett flexibelt system som kan anpassas till gårdens och platsens behov. Samzoner är en smart åtgärd som kan kombinera mycket och göra stor skillnad på en liten yta. Läs mer om SamZonerna i Växtpressen nummer två 2018.
 

SamZoner på Södergård SamZoner på Södergård

Surrande Samzoner. I det EU-finansierade samarbetsprojektet SamZon odlas remsor som ska både skydda miljön och främja djur- och insektslivet. projektet SamZon ingår totalt 20 olika artblandningar, på 20 gårdar och totalt 70 testplatser. Totalt har 28 funktioner identifierats. Vår ambition är att erbjuda lantbrukare platsanpassade blandningar där både eget intresse och miljön runt och på gården får avgöra vad som odlas. Läs mer i Lantbrukets affärer 2018 nr 10. (Artikeln tillåten att publiceras på OiB hemsida av Lantbrukets affärer)
 

Vi bryr oss därför odlar vi blommor.  är titeln på en artikel i Bitidningens septembernummer, där Helena Elmquist och Peter Malmström, Broby gård intervjuas om SamZons projektet. Valet av växter har inte skett av en slump utan ör utvalda i samråd med Hushållningssällsakpets som också ingår i projektet. Viktigt är att pollinatörererna har växter under hela året. Därför satsar man på fleråriga växter och växter som blommar under hela säsongen.
(Artikeln tillåten att publicera på hemsidan, text och bilder ägs av Biodlarföreningen).
 

Världsvattenveckan besöker Hacksta Världsvattenveckan besöker Hacksta

Gårdsbesök på Hacksta gård 29 augusti 2018.
I samband med Världsvattenveckan augusti 2018 besöktes gården av ett 50-tal internationella deltagare från konferensen. Gården visade upp hur man aktivt jobbar för rent vatten, med balanserad gödsling, Yaras N-sensor, fosfordamm, integrerat växtskydd, biobädd, skyddszoner mot vattendrag , etc. Den nybyggda torken med biobränsle visades också upp. Enköpingsposten och Greppa Näringen skriver om besöket (länken till Greppa). 
.

Besök från Kina på Hacksta Besök från Kina på Hacksta

Vice ministern från Kinas vattenministerie besökte Hacksta gård tillsammans med en grupp från Kinesiska ambassaden den 26 augusti 2018. Den kinesiska delegationen var mycket intresserade och frågade bland annat hur man i Sverige säkerställde att jord och mat var utan gifter. Detta visar hur problemområdena skiljer sig mellan olika länder. Odling I Balans budskap är bland annat vikten av att utgå ifrån lantbrukarnas praktiska kunskap och erfarenhet från den egna gården tillsammans med expertkunskap för att utforma frivlilliga åtgärder för att förbättra miljön.
 

Foto Peter Eriksson, NA Foto Peter Eriksson, NA

Årets företagare 2017 i Lekeberg utsågs under onsdagen av Lekebergs kommun, Företagarna och Lekebergs sparbank, 13 juni 2018. NA artikel.
"Med sin Lekebergsbaserade verksamhet bidrar Årets företagare till upprätthållande av en attraktiv landsbygd i Lekeberg och till de miljövärden som är beroende av en aktiv jordbruks-verksamhet. Med stort engagemang och idérikedom har de utvecklar en hållbar verksamhet med hög kunskap och miljömedvetenhet, bra djurhållning och EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Som pilotgård för odling i balans har de utvecklat och drivit miljöfrågorna inom lantbruket genom biodiversitet (biologisk mångfald) som lärkrutor, bra växtnäringsutnytt-jande, behovsanpassad gödsling och bekämpning, skyddszoner, säkrad hantering av bekämp-ningsmedel och drivmedel. De har på ett framgångsrikt sätt lyckosamt kombinerat uppfödning av friska matgrisar med låg antibiotikaanvändning med växtodling som spannmål och potatis med stor hänsyn tagen till miljövärden". Så löd motiveringen som Hanna Jonasson från Företagarna Region Örebro län läste upp. 
Peter Eriksson, NA 2018-06-13
 

Vatten i balans, 
Jordbruksaktuellt artikel från den 7 februari 2018, om Odling I Balans temadag januari 2018, med temat Vatten i balans. Håkan Wahlstedt och Lotta Bjureus intervjuas, markstatus och dränering är centrala delar för att klara extremväder. Helen Strandroth berättar om gårdens anlagda damm. Den är ett sätt att sprida ut riskerna vid både torka och höga volymer nederbörd.

SamZonsprojektet är ett unikt samarbete i lantbruksbranschen. Vi behöver en öppen och stor dialog om vi ska  kunna skapa ett system som gynnar både miljö och produktion. 
Från Lantbrukets affärer 2017 nummer 10. 

 

Illustration: Hanne Utigard. Foto Nordlys: Yngve Vogt. Foto Birkeland:MUV/UIO Illustration: Hanne Utigard. Foto Nordlys: Yngve Vogt. Foto Birkeland:MUV/UIO

Birkelands passion för norrsken gav Kalksalpeter.
Läs om den norske vetenskapsmannen Kristian Birkeland som ville förklara hur norrsken uppstår. Ett misslyckat experiment för att finansiera vetenskapliga norrskens-expeditoner födde istället iden till framställning av salpeter. Det blev startskottet till mineralgödselframställning.
Det är av mina misslyckade fösök som jag lärt mig mest", konstaterade Kristian Birkeland. Han är en av Norges viktigaste vetenskapsmän och blev norminerad till Nobelpriset åtta gånger-fyra gånger i kemi och lika många gånger i fysik.

Velander, Bränneberg Velander, Bränneberg

Tydlig N-styrning till all spannmål på Bränneberg. Inköpt protein är en dyr flaskhals i fodret. Därför är höga proteinhalter i all spannmål avgörande för Patrik och Karin Velander på Bränneberg i Västergötland. Tydlig kvävestyrning är grunden för att nå lönsamhet i det egen producerade fodret. Yara Växtpressen 2/2017
 

Tröskning på Bäcken Tröskning på Bäcken

Vi Dalslänningar kör för glatta livet är rubriken i Jordbruksaktuellt 30 augusti 2017. Ett reportage från skörden på Bäckens gård på Dalboslätten. Nu vänder man "på steken" och satsar på bra protein till grisarna och säljer det som blir över. Förr gjorde man tvärs om och sålde bra brödspannmålen

Provtagning på Wiggeby Provtagning på Wiggeby

 "Viktigt ta vara på lantbrukarnas kunskap om fosfor" Greppa nyhet 2017-09-19
Lantbrukare har bra koll på högriskområden för fosforförluster på gården. Deras kompetens skulle kunna användas i större utsträckning när åtgärdsprogram tas fram för att minska näringsförluster, enligt en studie som gjorts i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Odling i balans.
 

Artikel som bygger på Ulrik Lovans föredrags om ett ev. glyfosatförbud Artikel som bygger på Ulrik Lovans föredrags om ett ev. glyfosatförbud

Så går det utan glyfosat, Jordbruksaktuellt, nr 2, 1 februari 2017. På Odling I Balans temadag berättade rådgivaren Ulrik Lovang om vad som skulle hända om det blir ett förbud mot glyfosat. Ett förbud innebär ökade miljökostnader i form av ökad förbrukning av fossil energi. Ett större beroende av vårbekämpning samt bekämpning av gräsogräs i höstvete. Han betonar att det är viktigt att man tittar på miljömålen som helhet. Ett förbud kommer ge förlorade vallskördar, mer behov av mekanisk bearbetning efter skörd av spannmål, man kommer behöva sluta med direktsådd och det blir generellt dyrare ogräsbekämpningar.
 

Markus Johansson, Bottorp Markus Johansson, Bottorp

Ett plogsamt test, Land lantbruk följde med till tre gårdar när Odling I Balans arrangerade gårdssafari i samarbete med Kalmar Lantmän och Väderstaverkan i Kalmarbygderna. En plöjer, den andra ibland och en tredje har ställt plogen helt åt sidan. Markus Johansson, som är OiB lantbrukare i Vassmolösa berättar att han kombinerar plogen med kultivatorn när det behövs. Land Lantbruk nr 34, 17 augusti 2012.
 

Honungsört på Norregården Honungsört på Norregården

Norregård utanför skånska Dalby har lantbrukare Fredrik Ohlsson lyckats bygga upp en bra miljö för nyttiga insekter. Gården ingår i projektet Mångfald på slätten. I utkanten av fälten står övergivna rundbalar där humlorna kan bygga bon. Han låter även sälg stå kvar i dikeskanterna, den tidiga blomningen ger en bra start för insekterna på våren. Och så den blåblommande honungsörten som sås på vändtegsdraget. - När vårbruket är färdigt häller jag honungsört i såmaskinen och kör ett drag. Det tar inte en timme extra men ger så mycket tillbaka, säger Fredrik Ohlsson. Artikel från ATL 2010.