OiB i Media

Landsbygdsnätverket berättar om flera av EIP-innovationprojektet
Mångfunktionella zoner kombinerar nytta för både lantbrukaren och miljön i projektet ”Mångfunktionella skyddszoner - en innovativ metod som kombinerar miljö- och produktionsmål”.
- Vi har haft praktiska försök på 17 gårdar i hela landet, där vi provat olika fröblandningar och olika funktioner hos skyddszoner, säger Helena Elmqvist, projektledare från Odling i Balans. Det känns som ett regimskifte kring hur man kan tänka kring biologisk mångfald, berättar Helena.

Lantbrukaren Fredrik ger humlorna mat och bo året om. Se inslag från SVT Skåne.

Att odla SamZoner är ett smart sätt att kombinera flera positiva egenskaper för
produktion och att kunna göra stor nytta på en liten yta. Vid rätt placering och uppbyggnad av SamZonen kan den skydda mot ytavrinning
av fosfor samtidigt som man gynnar nyttoinsekter och fältfåglar. Växtpressen 2020 nr 1.

Ny pood vi Landsbygsnäntet som beskriver hur man kan jobba med SamZoner och ekosystemtjänster... 2020-03-25

Från broschyren Framtidens jordbruk Från broschyren Framtidens jordbruk

Inom växtodlingen har olika åtgärder tagits fram för att gynna den biologiska mångfalden. Lantmännens odlingsprogram Klimat och Natur har nu inkluderat blommande zoner, SamZoner, som ett nytt krav. Sen tidigare finns det krav på att gynna sånglärkan genom att anägga lärkrutor.
I samarbetsprojektet SamZon, där Lantmännen ingår, odlas växter på speciella ytor i odlingslandskapet som ger bland annat mat och skydd till fåglar och främjar insekter som till exempel humlor och bin.  Intresset har ökat för att odla skydds- och kantzoner med växter, som gynnar biologisk mångfald. Från Lantmännens hemsida 2020. I Lantmännens broschyr Framtidens jordbruk beskrivs också arbetet med SamZoner och lärkrutor på sidan 30-31. 


Innovation - Från Jord till bord
Lantmännen berättar om SamZoner med exempel från Odling I Balans gården Egonsborg.


Se filmerna hur man kan anlägga Blommande Fältbrunnar som skyddar mot oönskade ämnen i vattnet och främjar insekter, fältvilt mm. Den första filmen handlar om etablering av de blommande SamZonerna kring fältbrunnar och den andra filmen visar på hur det blev. 
 

SFO;s rapsmästartävling med sådd hösten 2019 är förlagd på Egonsborg. Tävlingen sker i regi av Södra Sveriges Sveriges frö och oljeväxtodlare. Se filmen om starten. Det är ett 40-tal nationella och internationella lag som är med i tävlingen. Ett lag består av Ebbe och Erik från Egonsborg. Vädret på Egonsborg loggas och visas på denna hemsida http://www.egonsborg.se/ 

Blommande fältkanter lockar tillbaka humlor, artikel i Land Lantbruk 6 september 2019 av Gunilla Ander. En artikel som handlar om hur Urban Brunsberg tänker och arbetar med SamZoner och biologisk mångfald på Tisby gård. 


SamZons projektet presenteras på seminarium på KSLA 12 mars 2019.
Utmaningen är att bibehålla kantzonens viktiga funktion att skydda vattenmiljön från oavsiktlig spridning av växtnäring och växtskyddsmedel samtidigt som ekosystemtjänster och biodiversitet främjas. Mångfunktionalitet eftersträvas såsom exempelvis; skydd av vatten, främja biodiversitet, främja pollinering och naturliga ender till skadegörare, främja fältvilt, anlägga körväg eller beträda med flera.Innovationen är att med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet ta fram ett koncept för kantzoner som är praktiskt tilllämpbart och intressant för lantbrukare att genomföra.
Det ska leda till nya affärer såsom odling och försäljning av utsäde samt ny odlingsrådgivning.
SamZoner ska ge lantbrukaren säkrare skördar genom bättre pollinering, ett förbättrat skydd av vattenmiljön,samt en rikare biodiversitet på gården.Projektet finansieras via EIP-agri.

Skyddszoner för att minimera läckage från åkermark och gynna jordbrukets hållbarhet.
Ur SLU:s kunskapsbank. I projektet SamZon har man tagit ett helhetsgrepp kring begreppet fältkant och arbetar med ett koncept för att maximera funktioner som både skyddar miljön och främjar ekosystemtjänster av olika slag. Projektet drivs av Odling i Balans med SLU som en av många samverkanspartners. Information skriven av Helena Aronsson, SLU
Läs hela informationsbladet via länk på SLU hemsida.

Johan Thuresson & Martin Andersson, HKScan Johan Thuresson & Martin Andersson, HKScan

HK Scan miljöpris går till Södergård med följande motivering: 
”Johan Turesson och Martin Andersson är föregångare inom hållbart jordbruk och inkluderar samtliga väsentliga miljöområden i sitt arbete. Energieffektivisering sker genom värmeåter-vinning från gödsel och autostyrning av jordbruksmaskiner för att minska drivmedelsanvänd-ningen. Användningen av soja i grisarnas foder är låg då grisarna utfodras med drank från Absolut Vodka, och att gården återtar drank innebär också att kretsloppet sluts. Den bio-logiska mångfalden gynnas på ett enastående sätt, både genom bete på Natura 2000-område och genom odling av växter i SamZoner (multifunktionella skyddszoner) som gynnar fåglar och vilt, bin och andra insekter. För att optimera näringsutnyttjande används GPS-styrning vid gödningsspridning och gödselgivorna anpassas till behovet med hjälp av markkarta eller satellitmätning. Mullhalten i jordarna upprätthålls genom vallodling, skyddsgrödor, minimal jordbearbetning och spridning av stallgödsel.” Läs mer i Jordbruksaktuellt 2019-01-24 och på HK Scan hemsida. (Godkänt från HKScan att publicera bilden på OiB hemsida)
 

Här gav kvävehalten bra skörd av mellangrödan. Artikel av Tove Nilsson i Land Lantbruk nr3 2019. Kväverester efter den torra sommaren och regn gjorde att Västraby gård kunde odla och få en bra skörd av westerwoldiskt rajgräs. Det räddade en del av foderbehovet till gården. Driftsledaren Eric Wallin beskriver hur de optimerar gödselgivan med hjälp av N-sensor och nollrutor i fält.

PRESS RELEASE EISA: Transitioning onwards for Sustainable Agriculture
EISA (Brussels): Founded in May 2001 by agricultural associations from six European
countries, the European Initiative for Sustainable Development in Agriculture has actively
promoted the holistic concept of ‘Integrated Farming’ as a guideline for sustainable
development of agriculture in the EU. Together with seven associate members from both
upstream and downstream sectors of agriculture, the initiative cemented a shared vision to
create a united voice for sustainable agriculture with a view to advocating means to enable a
practical implementation on the ground.
 

Läs Land Lantbruk  nr 51 2018, från 14 december. En artikel om hur dialog ska förebygga hälsofarliga läckage. Ett ämne som diskuterades på Södergård vid ett Jordbruksverks-arrangemang som genomfördes på en av Odling I Balans gårdarna. Martin Andersson visar och berättar hur han arbetar för att minimiera risken vid bekämpningar genom att anlägga Samzoner 9 x 9 meter kring fältbrunnarna. På så sätt ser man brunnarna på långt håll.
 https://www.landlantbruk.se/lantbruk/dialog-ska-forebygga-hasofarliga-lackage/
 https://www.landlantbruk.se/lantbruk/sa-minskar-han-lackaget-pa-sin-gard/Läs artikel från Jord och Skog 12 oktober 2018, som handlar om Samzonerna med exempel från Bottorps gård. Bottorps gård är medi SamZonsprojektet för andra året, ett projekt inom föreningen Odling I Balans. - Vi vill gynna pollinatörerna och odlar växter som kan locka hit bin och humlor, säger Helén Strandroth. (Artikeln publicerad med godkännande av Jord och skog)


Läs i Jord och skog 12 oktober 2018, om det nya kycklingstallet vid Kalmarsund.
Ett nytt Abetong-stall på 6000 kvm stod klart i våras. Det nya stallet har nya effektiva fläktar, frekvenstyrd belysning, mm. Det finns en flispanna på gården för uppvärmning med biobränsle.
(Artikeln publicerad på hemsidan med godkännande av Jord och Skog)

Om SamZonerna Om SamZonerna

Med en SamZon skyddas vatten och natur och samtidigt gynnas vilt och annan biologisk mångfald. Tanken är att skapa ett flexibelt system som kan anpassas till gårdens och platsens behov. Samzoner är en smart åtgärd som kan kombinera mycket och göra stor skillnad på en liten yta. Läs mer om SamZonerna i Växtpressen nummer två 2018.
 

SamZoner på Södergård SamZoner på Södergård

Surrande Samzoner. I det EU-finansierade samarbetsprojektet SamZon odlas remsor som ska både skydda miljön och främja djur- och insektslivet. projektet SamZon ingår totalt 20 olika artblandningar, på 20 gårdar och totalt 70 testplatser. Totalt har 28 funktioner identifierats. Vår ambition är att erbjuda lantbrukare platsanpassade blandningar där både eget intresse och miljön runt och på gården får avgöra vad som odlas. Läs mer i Lantbrukets affärer 2018 nr 10. (Artikeln tillåten att publiceras på OiB hemsida av Lantbrukets affärer)
 

Vi bryr oss därför odlar vi blommor.  är titeln på en artikel i Bitidningens septembernummer, där Helena Elmquist och Peter Malmström, Broby gård intervjuas om SamZons projektet. Valet av växter har inte skett av en slump utan ör utvalda i samråd med Hushållningssällsakpets som också ingår i projektet. Viktigt är att pollinatörererna har växter under hela året. Därför satsar man på fleråriga växter och växter som blommar under hela säsongen.
(Artikeln tillåten att publicera på hemsidan, text och bilder ägs av Biodlarföreningen).
 

Världsvattenveckan besöker Hacksta Världsvattenveckan besöker Hacksta

Gårdsbesök på Hacksta gård 29 augusti 2018.
I samband med Världsvattenveckan augusti 2018 besöktes gården av ett 50-tal internationella deltagare från konferensen. Gården visade upp hur man aktivt jobbar för rent vatten, med balanserad gödsling, Yaras N-sensor, fosfordamm, integrerat växtskydd, biobädd, skyddszoner mot vattendrag , etc. Den nybyggda torken med biobränsle visades också upp. Enköpingsposten och Greppa Näringen skriver om besöket (länken till Greppa). 
.

Besök från Kina på Hacksta Besök från Kina på Hacksta

Vice ministern från Kinas vattenministerie besökte Hacksta gård tillsammans med en grupp från Kinesiska ambassaden den 26 augusti 2018. Den kinesiska delegationen var mycket intresserade och frågade bland annat hur man i Sverige säkerställde att jord och mat var utan gifter. Detta visar hur problemområdena skiljer sig mellan olika länder. Odling I Balans budskap är bland annat vikten av att utgå ifrån lantbrukarnas praktiska kunskap och erfarenhet från den egna gården tillsammans med expertkunskap för att utforma frivlilliga åtgärder för att förbättra miljön.
 

Foto Peter Eriksson, NA Foto Peter Eriksson, NA

Årets företagare 2017 i Lekeberg utsågs under onsdagen av Lekebergs kommun, Företagarna och Lekebergs sparbank, 13 juni 2018. NA artikel.
"Med sin Lekebergsbaserade verksamhet bidrar Årets företagare till upprätthållande av en attraktiv landsbygd i Lekeberg och till de miljövärden som är beroende av en aktiv jordbruks-verksamhet. Med stort engagemang och idérikedom har de utvecklar en hållbar verksamhet med hög kunskap och miljömedvetenhet, bra djurhållning och EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Som pilotgård för odling i balans har de utvecklat och drivit miljöfrågorna inom lantbruket genom biodiversitet (biologisk mångfald) som lärkrutor, bra växtnäringsutnytt-jande, behovsanpassad gödsling och bekämpning, skyddszoner, säkrad hantering av bekämp-ningsmedel och drivmedel. De har på ett framgångsrikt sätt lyckosamt kombinerat uppfödning av friska matgrisar med låg antibiotikaanvändning med växtodling som spannmål och potatis med stor hänsyn tagen till miljövärden". Så löd motiveringen som Hanna Jonasson från Företagarna Region Örebro län läste upp. 
Peter Eriksson, NA 2018-06-13
 

Vatten i balans, 
Jordbruksaktuellt artikel från den 7 februari 2018, om Odling I Balans temadag januari 2018, med temat Vatten i balans. Håkan Wahlstedt och Lotta Bjureus intervjuas, markstatus och dränering är centrala delar för att klara extremväder. Helen Strandroth berättar om gårdens anlagda damm. Den är ett sätt att sprida ut riskerna vid både torka och höga volymer nederbörd.

SamZonsprojektet är ett unikt samarbete i lantbruksbranschen. Vi behöver en öppen och stor dialog om vi ska  kunna skapa ett system som gynnar både miljö och produktion. 
Från Lantbrukets affärer 2017 nummer 10. 

 

Illustration: Hanne Utigard. Foto Nordlys: Yngve Vogt. Foto Birkeland:MUV/UIO Illustration: Hanne Utigard. Foto Nordlys: Yngve Vogt. Foto Birkeland:MUV/UIO

Birkelands passion för norrsken gav Kalksalpeter.
Läs om den norske vetenskapsmannen Kristian Birkeland som ville förklara hur norrsken uppstår. Ett misslyckat experiment för att finansiera vetenskapliga norrskens-expeditoner födde istället iden till framställning av salpeter. Det blev startskottet till mineralgödselframställning.
Det är av mina misslyckade fösök som jag lärt mig mest", konstaterade Kristian Birkeland. Han är en av Norges viktigaste vetenskapsmän och blev norminerad till Nobelpriset åtta gånger-fyra gånger i kemi och lika många gånger i fysik.

Velander, Bränneberg Velander, Bränneberg

Tydlig N-styrning till all spannmål på Bränneberg. Inköpt protein är en dyr flaskhals i fodret. Därför är höga proteinhalter i all spannmål avgörande för Patrik och Karin Velander på Bränneberg i Västergötland. Tydlig kvävestyrning är grunden för att nå lönsamhet i det egen producerade fodret. Yara Växtpressen 2/2017
 

Tröskning på Bäcken Tröskning på Bäcken

Vi Dalslänningar kör för glatta livet är rubriken i Jordbruksaktuellt 30 augusti 2017. Ett reportage från skörden på Bäckens gård på Dalboslätten. Nu vänder man "på steken" och satsar på bra protein till grisarna och säljer det som blir över. Förr gjorde man tvärs om och sålde bra brödspannmålen

Provtagning på Wiggeby Provtagning på Wiggeby

 "Viktigt ta vara på lantbrukarnas kunskap om fosfor" Greppa nyhet 2017-09-19
Lantbrukare har bra koll på högriskområden för fosforförluster på gården. Deras kompetens skulle kunna användas i större utsträckning när åtgärdsprogram tas fram för att minska näringsförluster, enligt en studie som gjorts i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Odling i balans.
 

Artikel som bygger på Ulrik Lovans föredrags om ett ev. glyfosatförbud Artikel som bygger på Ulrik Lovans föredrags om ett ev. glyfosatförbud

Så går det utan glyfosat, Jordbruksaktuellt, nr 2, 1 februari 2017. På Odling I Balans temadag berättade rådgivaren Ulrik Lovang om vad som skulle hända om det blir ett förbud mot glyfosat. Ett förbud innebär ökade miljökostnader i form av ökad förbrukning av fossil energi. Ett större beroende av vårbekämpning samt bekämpning av gräsogräs i höstvete. Han betonar att det är viktigt att man tittar på miljömålen som helhet. Ett förbud kommer ge förlorade vallskördar, mer behov av mekanisk bearbetning efter skörd av spannmål, man kommer behöva sluta med direktsådd och det blir generellt dyrare ogräsbekämpningar.
 

Markus Johansson, Bottorp Markus Johansson, Bottorp

Ett plogsamt test, Land lantbruk följde med till tre gårdar när Odling I Balans arrangerade gårdssafari i samarbete med Kalmar Lantmän och Väderstaverkan i Kalmarbygderna. En plöjer, den andra ibland och en tredje har ställt plogen helt åt sidan. Markus Johansson, som är OiB lantbrukare i Vassmolösa berättar att han kombinerar plogen med kultivatorn när det behövs. Land Lantbruk nr 34, 17 augusti 2012.
 

Honungsört på Norregården Honungsört på Norregården

Norregård utanför skånska Dalby har lantbrukare Fredrik Ohlsson lyckats bygga upp en bra miljö för nyttiga insekter. Gården ingår i projektet Mångfald på slätten. I utkanten av fälten står övergivna rundbalar där humlorna kan bygga bon. Han låter även sälg stå kvar i dikeskanterna, den tidiga blomningen ger en bra start för insekterna på våren. Och så den blåblommande honungsörten som sås på vändtegsdraget. - När vårbruket är färdigt häller jag honungsört i såmaskinen och kör ett drag. Det tar inte en timme extra men ger så mycket tillbaka, säger Fredrik Ohlsson. Artikel från ATL 2010.