Energieffektivisering & produktion av förnybar energi

Färdplan för effektivisering och egenförsörjning av energi i lantbruket

Lantbrukare bryr sig om energi och klimatfrågan och har nytta av energikart-läggningar! Krångel med regelverket är ett problem. Rapport från ett projekt 2018 lett av RISE, i samarbete med LRF, LRF-konsult, HIR och OiB. Rapporten innehåller en åtgärdslista för det svenska jordbruket som ska hjälpa och leda jordbruket emot en hållbar produktion och användning av energi. Den bygger bland annat på en enkät av lantbrukare med frågor om hur man ser på energifrågorna inom företaget.

Några av slutsatserna från lantbrukarenkäten:
Fler lantbrukare har idag solceller jämfört med för tre år sedan, 25% av de tillfrågade har gått kurs i Sparsamkörning, större lantbruk har gjort flest energikartläggningar och investeringar i fosilfri energi ses som något positivt både för lantbruksföretaget och för miljön. Lantbrukare saknar långsiktiga spelregler för energiproduktion och många känner att de saknar kunskap om energieffektivisering och energiproduktion. Endast 8 % av lantbruken använder höginblandade biodrivmedel. Lantbrukssektorn upplever en avsaknad av samarbete och efterfrågar en samlad kommunikation kring forskning och utvecklingsresultat gällande energiproduktion och energieffektivisering.

Energikartläggningar mm på OiB gårdar

På flera av Odling I Balans pilotgårdar har energikartläggning genomförts. Områden där energibesparingar kan genomföras har identifieras. Erfarenheten från att ha granskat en mängd energikartläggningar har visat att det finns mellan 3-30 % energi att spara på svenska lantbruksföretag. Oftast kan besparingarna göras samtidigt som produktionsnivån och kvaliten bibehålls.

Odling I Balans samarbetade med LRF projektet "Framtidsföretag" som pågick mellan 2013-2015. Hidinge gård, Södergård och Bäckens gård är tre goda exempel som har presenteras inom projektet. Längst ned på denna sida finns Energifaktablad för Hidinge gård, Södergård och Bäckens gård.
 

Stor potentialen att spara energi

Odling I Balans gjorde tillsammans med tre energikartläggare en studie om  potentialen att spara energi inom Sveriges lantbruk. Man utväderade också hur nyckeltalen har tagits fram inom energikollen.

Potential att spara energi inom lantbruksföretag var i genomsnitt 3-15 %. På vissa företag var det möjligt att minska energianvändningen med 30 %, och i speciella fall var den ännu större. Slutsatsen var att spara energi kan vara ett sätt att både öka lönsamheten och minska miljöpåverkan. När en besparing gav lägre produktion eller sämre kvalitet var den ofta inte lönsam.

En grov skattning visade att om lantbrukets totala diesel- och el-användningen minskar med 15 %, och bensinanvändningen med 10 % motsvarar det 583 miljoner kronor för hela lantbruket.
 
Elmquist Helena, Neuman Lars, Hårsmar David och Helmersson Nils. 2015. Energinyckeltal inom lantbruket och potentialen att spara energi utifrån energikartläggningar. En rapport framtagen inom projektet GAFE.
 

Dieselsnurran - ett beräkningsverktyg för att beräkna sparpotential

Det sammanlagda värdet av energi och produkter som kräver mycket energi för att tillverkas är i jordbruket knappt 8 miljarder kr. De flesta företag kan ganska snabbt spara 20 % eller 500-600 kr/ha. Dieselsnurran visar i pengar hur mycket du kan spara genom att minska användningen av diesel. Samtidigt visas hur mycket utsläppen av växthusgaser minskar.
https://www.lrf.se/foretagande/resurseffektivisering/spara-energi/din-dieselforbrukning/
 

Tips: hur du kan spara energi finns via ATL play


1. Så sparar du energi på gården.
http://atlplay.nu/serier/sa-sparar-du-energi-pa-garden/sa-sparar-du-energi-pa-garden
http://www.atl.nu/lantbruk/sa-sparar-du-energi-pa-garden/

2. Kör smartare och spara pengar.
http://www.atl.nu/lantbruk/kor-smartare-och-spara-pengar/
 

3. Spara ström med hjälp av en effektiv skivkvarn.
http://www.atl.nu/lantbruk/snala-pa-strom-med-hjalp-av-en-skivkvarn/

 

4. Så sparar du energi med en modernare ventilation.
http://atlplay.nu/serier/sa-sparar-du-energi-pa-garden/sa-sparar-du-energi-genom-att-byta-ventilation
(tyvärr kan inte denna film ses längre)

5. Energisnål belysning - en lysande ide
http://www.atl.nu/lantbruk/energisnal-belysning-en-lysande-ide/


Börjar man mäta hittar man energieffektiviseringar

En åtgärd som leder till energibesparingar är att börja mäta. Studier har visat att medvetenheten om vad energin används till leder till besparingar på i genomsnitt 15 % av energianvändningen.

En åtgärd som Odling I Balans var tidigt ute med var "ecodriving". Dieselsnåla traktorer, rätt varvtal och växel samt undvikande av tomgångskörning kan sänka bränsleförbrukningen. En försiktig bedömning är att konsekvent tillämpning av sparsam körning ger 10 % besparing av den diesel som används.
 

Tips: Litteratur om Energieffektivisering

Handbok om energieffektivisering har tagits fram av Lars Neuman (huvudförfattare), inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering med finansiering från landsbygdsprogrammet.

Syftet med effektivisering är att få ut mer av varje insats, dvs. undvika allt slöseri. Det bidrar till att sänka kostnader, öka konkurrenskraft och verkar för att skapa ett hållbarare samhälle.Innehåll:

Del 1. Grunderna i energieffektivisering 
Del 2. Energi
Del 3. Elmotorer och elektricitet
Del 4. Spannmålskonservering spannmålstorkning
Del 5. Ventilation
Del 6. Belysning 
Del 7. Utgödsling
Del 8. Foderberedning och utfodring
Del 9. Grisproduktion 
Del 10. Mjölkning
Del 11. Uppvärming


Alternativ till spannmålstorkning med fossil energi 
har författats av Simon Jonasson och Lars Neuman, 2014.

De fossila energikällor, som idag används till uppvärmning, bör ersättas med förnybara. Idag (2014) används ca 30 000 m3 olja per år för att torka spannmål vilket medför ett utsläpp med ca 80 000 ton CO2 per år.

Att minska utsläppen är att viktigt skäl för lantbruket och att frigöra sig från behovet av fossila bränslen. Idag finns varmluftspannor med lite högre effekt och som eldas med flis och pellets som kan användas för tokning av spannmål. Mer om detta samt om andra alternativa metoder för spannmålslagring finns att läsa i denna rapport.
 

Bra teknik för att spara energi i djurproduktionen 
En rapport av Lars Neuman, 2013.

Hög effektivitet är en förutsättning för konkurrenskraft och för lönsamhet. Det går hand i hand med mindre förluster och minskad miljöpåverkan.

I djurhållningen används en stor andel el för foderhantering, belysning, ventilation, transporter, utgödsling och diesel för transporter. Kylning av mjölk och uppvärmning av stallar är också stora kostnader. Dieseldrift har mycket låg verkningsgrad och bör bytas mot eldrift där det går.

I den här rapporten ges exempel på hur man kan energieffektivisera i djurhållningen genom att välja och använda bra teknik. Potentialen visas med exempel på möjliga låga nyckeltal, nyckeltal som anger energianvändningen i förhållande till vad som produceras.


Produktion av förnybar energi på Odling I Balans pilotgårdar

  • På Bäckens gård produceras el från vindkraft, biogas från gödsel och närvärme via halmpanna.
  • På Hidinge gård produceras närvärme via en fastbränslepanna som används för att värma upp stallar, tork och lager.
  • På Broby gård värms några stallar några bostadshus och förvämning av torken upp via fastbränsle, .
  • På Hacksta gård odlas salix.
  • På Bottorp finns en fastbränslepanna som används för uppvärmning av stallar och tork.
  • På Badene produceras el från vindkraft.
  • På Wiggeby gård finns flispanna för uppvärmning av byggnader och hus.
  • På Milsbo används fastbränsle (helved) för uppvärmning.

Framtidsföretagare

LRFs projekt Goda affärer på förnybar energi riktade sig till alla landsbygdsföretagare som ville starta eller utveckla sin energiverksamhet. Satsningen pågick mellan 2013 – 2014 och erbjöd rådgivning inom processledning, affärsutveckling, teknik och juridik. Projektet erbjöd också inspirerande besök hos företagare på landsbygden som tänkt energismart och lyckats med sina energiaffärer. 25 sådana gårdar/företag knöts till projektet och kallas framtidsföretag. Tre av Odling I Balans gårdar Hidinge, Bäcken och Södergård, deltog i projektet som Framtidsföretagare. Se nedan.

De flesta av Framtidsföretagen finns fortfarande kvar inom nätverket och erbjuder studiebesök och föreläsningar inom energieffektivisering och produktion av förnybar energi. Mer information om alla Framtidsföretag kan du hitta via LRF hemsida: 
https://www.lrf.se/foretagande/forskning-och-framtid/innovation-och-inspiration/de-tog-steget/framtidsforetag/

Projektet Goda affärer på förnybar energi finansierades inom landsbygdsprogrammet, via Jordbruksverket. Projektets syfte var att omsätta LRFs energistrategi till verklighet och att driva frågan om omställning till förnybar energi för ett hållbart samhälle.

Insats av energi, främst olja vid torkning på gårdsnivå
Mellan 1998 till 2008 gjordes en studie på OiB pilotgårdar angående insats av olja vid torkning på gårdarna. Avsikten med projektet var att beräkna den nuvarande energianvändningen för att kunna visa på möjlig potential för energieffektivisering inom området.
Praktiska erfarenheter från en större torkanläggning i södra Sverige visar på en insats av olja som motsvarar 0,16 liter olja / liter borttorkat vatten.

Energifakta Hidinge

Energifakta Södergård

Energifakta Bäcken