God bördighet

En bördig jord brukar beskrivas som en jord som år efter år levererar höga och jämna skördar. Bördigheten är ett resultat av många olika faktorer – en del går inte att påverka som odlare som t.ex. jordens textur eller vittring. Andra går avgjort att påverka. Bland dessa faktorer finns kalktillstånd, markpackning, mullhalt och dränering. I denna kategori arbetar Odling i Balans aktivt.

 

Mullhalt på rätt väg

Mullhalten är ett resultat av balansen mellan införsel och utförsel av organiskt material från jorden. Den förändras långsamt, men som odlare går den trots allt att påverka genom odlingsåtgärderna. På några av pilotgårdarna har Göte Bertilsson, Greengard www.greengard.se räknat på mullhaltsutvecklingen i sitt beräkningsprogram Odlingsperspektiv. Det resulterade i att någon av gårdarna slutade sälja halm som numera återförs till jorden.

Men inte bara halm utan också mellangrödor och jordbearbetning påverkar mullhalten. På pilotgården Stenastorp i Halland har man tagit ett helhetsgrepp och odlar konsekvent mellangrödor som vårplöjs. Det gynnar mullhalten. Man tillför inte bara extra organiskt material, utan minskar också på nedbrytningen eftersom jorden inte bearbetas under hösten och får vila under vintern.

 

Dränering som investering

En annan viktig aspekt på bördigheten är dräneringen som också går att påverka. Dräneringen styr delvis förhållandet mellan vatten och luft i jorden. En enkätundersökning om dräneringsstatusen på pilotgårdarna utfördes av Peter Malm, HS Kristianstad. Den visade att över hälften av gårdarna hade svårigheter att utföra vårbruket på hela fältet vid en och samma tidpunkt. Samtidigt planerade 60 procent av pilotgårdarna för eget arbete eller inköpta entreprenadtjänster inom dränering inom de närmaste 2–3 åren. Den attityden visar att Odling i Balans pilotgårdar månar om bördigheten.