God markvård genom hänsynsfull jordbearbetning

Markvården sitter i högsätet inom Odling i Balans från start. En fungerande mark är absolut grundläggande för att bedriva en långsiktigt uthållig odling. Det ställer höga krav på både omdöme och tajming hos lantbrukaren att kunna navigera fram till en god markvård där markluften kan cirkulera och markvattnet infiltrera. De kraven har inte precis minskat i takt med att axelvikterna på allt tyngre maskiner har ökat.

 

Tonkilometer i siffror

Av just det skälet var en av de första genomlysningar som gjordes inom Odling i Balans en beräkning av antalet tonkilometer som fälten på pilotgårdarna utsattes för. Det gav nyttig kunskap och i några fall förändrat management och förbättrat körbeteende vid fältarbete.

En uppföljning skedde när Jörgen Karlsson och Anna Gustafson Bjuréus genomförde sitt examensarbete vid agronomutbildningen på ett antal av pilotgårdarna. I detta undersöktes bl.a. infiltrationshastigheten i både labbundersökningar och i fält. Dessutom testades det markstrukturindex http://pub.epsilon.slu.se/3375/1/Rapport8.pdf som utarbetats vid SLU.

 

Kopplar praktik och akademi

Samarbetet med bl.a. Inge Håkansson, Tomas Rydberg, Johan Arvidsson och Kerstin Berglund vid Avdelningen för jordbearbetning och hydroteknik vid SLU har varit mycket givande och har stöttat Odling i Balans med kunskap. Pilotgårdarna har bidragit med en koppling mellan praktik och akademi. Ett exempel är Hidinge gård där man valt att pumpa ut stallgödseln i långa slangar till en rampspridare för att undvika packning från en tung stallgödseltunna som går i fält.

Ett tredje markvårdssteg var när Odling i Balans tog på sig fadderskapet för Intressegruppen för reducerad jordbearbetning. Denna hålls samman för Odling i Balans av Christer Nilsson NCNilsson@telia.com som tidigare var forskare vid SLU i Alnarp. Länk till reducerad jordbearbetning.

Att undvika packningen av alven är en viktig åtgärd för att uppträtthålla en hög skörd. Packningen i djupare jordlager - djupare än 50-60 cm - påverkas främst av axeltrycket. I skiktet från plogsulan ner till 50-60 cm inverkar också marktrycket. Ett lägre ringtryck ger en större anläggningsyta och ett lägre marktryck vid i övrigt lika förhållanden.