Bottorp Gård, Vassmolösa, Kalmar

Gården Bottorp, är belägen vid Vassmölösa, ca. 2 mil söder om Kalmar. Stora delar gränsar till det natursköna Kalmar sund. Bottorp som består av flera fastigheter, ägs av familjen Jan Johansson. Släkten har varit på gården sedan 1926. Jan övertog ledningen 1973. Under 2004 påbörjas ett generationsskifte och Markus ansvarar för växtodlingen. Djurhållningen har under lång tid varit en viktig del i gårdens utveckling. Fram till 1981 hölls en större amkobesättning. Vid denna tidpunkt startade en era med fjäderfä. Inledningsvis med äggproduktion som efterhand utökades och som mest omfattade 20.000 höns. Äggproduktionen avvecklades 2001.

I början av 90 talet förvärvades en skogsgård på 250 ha. Den totala skogsarealen uppgår till 400ha.

I slutet av 90 talet planeras för en ny produktionsgren. I ett första nytt stall, byggt 2001, uppföds slaktkycklingar. Under denna period påbörjas också en ombyggnad av ett stall för hästar. Denna del är under fortsatt utbyggnad och utveckling.

Arealen omfattar totalt 411 ha. Växtodlingen bedrivs på > 30 skiften med mycket varierande jordart. Generellt är odlingsbetingelserna mycket gynnsamma vilket förstärks av att stora delar kan bevattnas. Odlingsarealen begränsas av vägar, diken, naturområden och insprängda fastigheter. Närheten till Kalmarsund med dess stora natur och miljövärden ställer krav på åtgärder för en uthållig produktion. I detta sammanhang är det viktigt att peka på alla de åtgärder som vidtas när det gäller handhavande av växtnäring och kemiska bekämpningsmedel. För det senare särskilt viktigt då delar av arealen på Bottorp gränsar till ett vattenskyddsområde.

Växtföljden är anpassad till de grödor som bäst kan betala markvärdet med dess investeringar i bevattning och dikning. I företaget uppkommer stora mängder stallgödsel som skall hanteras på ett sätt som minimerar risken för oönskad påverkan i vattenmiljön. Åtgärder vidtas för att minska både kväveutlakning och ammoniakavgång.

Verksamheten bedrivs i bolagsform, AB Vassmolösa Maskinaffär. I företaget arbetar f.n. sex personer. Inom familjen Jan, Agneta och Markus Johansson. Anders Olsson sköter kycklingstallarna samt utför reparation och underhåll på byggnader. Håkan Jonsson och Johan Persson är maskinförare och maskinskötare.

Profil för gården

• växtodling med stort inslag av specialgrödor

• tillämpar en uthållig växtföljd

• djurhållning för hävd av naturbeten

• djuren bidrar till en jämnare arbetsbelastning

• maskinsamverkan

• betydande anv. av stallgödsel

• skyddszon vid alla vattendrag


Läs i Jord och skog 12 oktober 2018, om det nya kycklingstallet vid Kalmarsund.
Ett nytt Abetong-stall på 6000 kvm stod klart i våras. Det nya stallet har nya effektiva fläktar, frekvenstyrd belysning, mm. Det finns en flispanna på gården för uppvärmning med biobränsle.
(Artikeln publicerad på hemsidan med godkännande av Jord och Skog)

Målsättning beträffande förbättringar

• att eftersträva ett N utnyttjande på > 60 %

• att med hjälp av tillförlitliga prognoser och teknikutveckling minska insatsen av kemiska bekämpningsmedel

• att öka användningen av förnybara bränslen/alt. vid uppvärmning av kycklingstallar

En väl skött ekhage helt i närhen av Kalmarsund.

Det är viktigt att undvika skadlig markpackning, undersökning av täthet i plogsulan med ett "spadtest"