Broby Gård, Vadstena

Gården är belägen i den västra delen av Östergötlands bördiga slättbygd strax söder om Vadstena. Några km söderut ligger den berömda sjön Tåkern. Driften är inriktad på växtodling och produktion av ägg. De gamla stallbyggnaderna brann 1986 varefter ett första stall byggdes där det finns plats för 28.000 värphöns.Successivt har äggproduktionen utökats för att 2016 omfatta tre stycken hönshus med totalt 84 000 hönsplatser. Dessutom finns ett uppfödningsstall för värphöns. Gården har en omfattande anläggning för spannmålshantering och egen foderberedning.

Vi bryr oss därför odlar vi blommor. Peter Malmström blir intervjuad i Bitidningens. Vi har länge tyckt att det finns mer att så än gräs i kantzonerna. Med SamZonsprojektet får vi nu den möjligheten säger Peter Malmström. Peter och hans familj har förvanldat flera kantzoner på Östgötaslätten till uppdukat matbord för pollinatörer.  Artikel från Bitidningen, septembernummer, 2018, skriven av Mia Karlsvärd,
(Artikeln tillåten att publicera på hemsidan, text och bilder ägs av Biodlarföreningen).

I ett gymnasierbete av Tyra Malmström gjordes en inventering av humlor på Broby gård sommaren 2018. Studien visade att blomsterremsorna gynnar pollinatörer och hon kunde se att antalet humlor ökade i de insådda remsorna. Remsorna lockade olika slags humlor och inte bara en sort. Studien visar att zonerna indikerar stor närvaro av pollinatörer i zonerna.  


Åkerarealen omfattar från och med år 2016, 530 ha efter ett arrende av gården Palsgård, inräknat areal på gården Herrestad som köpts till år 2000 och gården Kedevad som köptes 2005. Det är 9 km mellan brukningscentrumen med fälten väl samlade runt respektive centrum

Gödseln lagras som flytgödsel och fastgödsel. Gödselhanteringen har byggts ut med en satelitbassäng på Kedevad för en effektiv spridning på all areal utom på Herrestad, samt lagringsplatta på Palsgård. Åkerareal gränsar till Mjölnaån på en sträcka av 5000 m.

Höstoljeväxter sås när så är möjligt. Höstoljeväxter sås när så är möjligt.

Inriktningen på Broby gård är typisk för bygden - en omfattande växtodling med stor andel stråsäd. Växtföljden har delvis måst anpassas till årsmånen och vad som kan vara nödvändiga värderingar beroende på aktuell lönsamhet i enskilda grödor.

Växtföljdsprincipen har varit att höstvete följer efter oljeväxter, lin, åkerbönor eller ärtor. För närvarande är växtföljden starkt spannmålsdominerad, till stor del beroende på foderbehovet till gårdens omfattande djurhållning.

En uthållig växtföljd är något som tillämpas så långt det är möjligt. Höstvete odlas två år efter en bra förfrukt. Odlingen av oljeväxter har bestått. På senare år har även åkerböna börjat odlas.
 

Peter och Thomas Malmström Peter och Thomas Malmström

Broby gård ägs och brukas av tre bröder Malmström. Gården förvärvades 1928. I dag drivs gården som ett aktiebolag.

Gården tar emot en mängd studiebesök varje år, då internationella gäster vill studera hur svenskt jordbruk går till.
 

Uppvärmning av två hus sker med värmepump. Övriga fem hus samt personalrum, verkstad och förvärmning av torkluft sker med en spannmåls- / pelletspanna. Från år 2015 ingår gården i Vätterns vattenskyddsområde.
 

Målet att undvika markpackning är något man fokuserat på sen länge på Broby gård. För att undvika körning med tungt ekipage i fält så införskaffades redan år 2000 en slangspridare som kan sprida gödsel som först pumpas ut till fältet.

Gården var med i ett projekt där ett markstrukturindex prövades. Resultaten visade på betydligt bättre markstatus när gödseln sprids utan tungt ekipage jämfört med att sprida med tung gödseltunna. 
 

Profil för gården

Biobädd för tvättning och påfyllning av spruta Biobädd för tvättning och påfyllning av spruta

• skyddszon vid alla vattendrag
• biobädd för tvätt och påfyllning av spruta
• omfattande växtodling med stort inslag av spannmål
• produktion av ägg med tillhörande hantering av stallgödsel
• noggrann uppföljning av markdata och skördenivåer
• modern maskinpark för att begränsa antalet körningar
• arbetar för att begränsa jordpackningen under plogdjup
• stallgödsel sprids i växande gröda med släpslangar
• fastbränslepanna för uppvärmning & värmepump

Målsättning beträffande förbättringar

• att eftersträva ett N utnyttjande på > 75 % enligt nuvarande växtföljd

• att med hjälp av relevanta miljönyckel-tal värdera omfattningen av biol. mångfald inom växtodlingen

• att med hjälp av tillgängliga prognoser och teknikutv. försöka minska insatsen av kemiska bek.medel till < 1,5 ha dos

Flytgödseln pumpas ut i slang och sprids i växande gröda med släpslangsteknik för att skydda marken mot markpackning.  

Provgrop

Provgrop som anlagdes för att studera skadlig markpackning i den övre alven på Broby gård år 2008.

Åkerbönor är en ny gröda som kommit till i växtföljden det senaste åren.
Åkerbönor är en ny gröda som kommit till i växtföljden det senaste åren.

Se filmen (klicka på bilden) där Peter berättar om odlingen av hybrid-höstkorn som började år 2014.  

Sådden sker här med en Väderstad Rapid.
Sådden sker här med en Väderstad Rapid.