Egonsborg, Trelleborg


Egonsborg är belägen alldeles norr om Trelleborg. Egonsborg brukas av Ebbe Persson som är andra generationen på gården. Föräldrarna inköpte gården 1961 och under några år bedrevs växtodlingen i kombination med en mindre slaktsvinbesättning.

För 10-15 år sedan var detta en utpräglad jordbruksbygd. Idag brer staden ut sig och nya vägar och byggnader tränger på. Fälten har ändrats och ny mark har arrenderats. En avgörande fråga är hur växtodlingen ska utformas i ett område där stora arealer ligger inom ett vattenskyddsområde.


SFO;s rapsmästartävling med sådd hösten 2019 är förlagd på Egonsborg. Tävlingen sker i regi av Södra Sveriges Sveriges frö och oljeväxtodlare. Se filmen om starten. Det är ett 40-tal nationella och internationella lag som är med i tävlingen. Ett lag består av Ebbe och Erik från Egonsborg. Vädret på Egonsborg loggas och visas på denna hemsida http://www.egonsborg.se/ 


Här är SFO:s film från sådd till skörd när vinnarna utses, 2020. 

Gården anslöts till Odling I Balans gruppen som pilotgård våren 2003. Egonsborg är beläget i yppersta odlingsläge med bördiga jordar och gott klimat. Växtnäringsutnyttjandet är mycket bra, vissa år över 80 procent, och genomförda utlakningsberäkningar visar på små förluster.

Utefter alla vattendrag finns en skyddszon som skyddar vattenmiljön från påverkan vid spridning av mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Sprutfria kantzoner lämnas vid värdefulla viltbiotoper för att skydda fälthöns och övrigt fältvilt. Integrerat växtskydd tillämpas på gården. Det finns ett säkert förråd för bekämpningsmedel, placerat alldeles intill påfyllningsplatsen som är en tät platta med uppsamling.
 


Idag är gården helt inriktad på växtodling. Stor vikt läggs vid att tillämpa en uthållig växtodling men med beaktande av kravet på lönsamhet. Spannmål dominerar tillsammans men sockerbetor och höstraps. År 2004 började man odla utsäde på Egonsborg något som fortfarande är ett mål. Förr var konservärter en värdefull avbrottsgröda. Numer är det bara höstraps och sockerbetor kvar som viktiga avbrottsgrödor. Kantzoner, skyddszoner och gräs utgör ca 9 hektar.

Åkerarealen omfattar år 2017, 450 hektar, vilket ungefär hälften är arrenderad. Fälten är väl samlade kring brukningscentrum. Jordarten domineras av lättlera. Spannmålsodlingen bedrivs i nära kontakt med granngården Tågarpsdal.

Profil för gården

• växtodling i utpräglad slättbygd, mycket utsädesodling

• ytterst gynnsamma odlingsbetingelser

• växtodlingen planeras med beaktande av lönsamhetskrav men också med målsättningen att tillämpa en uthållig växtföljd

• skyddszoner utefter alla vattendrag
• använder nollrutor för att optimera gödslingen

• uppsamlingstank för säkert tillvara-tagande av spillvatten i samband med användning av bekämpningsmedel

• ingen kemisk bekämpning på gårdsplanen

• all spridning av mineralgödsel görs med exaktspridare

• anlagt en sprirande trädgården för ökad livskvalitet


Optimerad gödsling

Gödslingen optimeras utifrån grödans behov och årets markleverans. Sedan år 2013 har nollrutor som inte gödslas används på gården för att bättre kunna beräkna markmineraliseringen och anpassa gödsling efter behov. Markens egen kväveleverans har studerats under försommaren genom att mäta upptaget av kväve med en Yara sensor. Arbetet har skett i samarbete med Jordbruksverket och Yara. 

På Egonsborg mättes den 10 maj (2013) kväveupptaget i höstvete på två fält intill varandra, se bild ovan. Här odlades höstvete av samma sort, Cumulus. De båda fälten var kvävegödslade med samma mängd, totalt 176 kg kväve per hektar. Jordarten var lika och fälten skilde sig endast åt vad det gällde förfrukten. På fältet (till vänster i bilden) var förfrukten konservärt, och på det andra fältet (till höger) var förfrukten höstraps. Mätningarna med Yara sensorn visade att i nollrutan efter konservärt hade hela 45 kg kväve per hektar tagits upp (10 maj), medan det i nollrutan efter höstraps endast tagits upp 20 kg kväve per hektar. Upptaget vid sidan av nollrutorna i det normalt gödslade fältet mättes till ca 50 kg kväve per hektar.

Ebbe Perssons slutsats var att han kunde dra ned på kvävegödseln till höstvete på de fält där konservärt varit förfrukt. Numer finns enbart höstraps som bra förfrukt till höstvete eftersom Findus la ner verksamhet. Mätningarna i nollrutorna ger värdefull information som gör det lättare att bättre anpassa kvävegivan och kompletteringsgödsla vid behov.


Innovation - Från Jord till bord
Lantmännen berättar om innovationer och SamZoner med exempel från Odling I Balans gården Egonsborg.

Ebbe Persson, från Egonsborg, en av Odling i Balans gårdarna berättar om hur han vill minska kväveutlakningen till Östersjön. Han berättar att han kommer strukturkalka och se över dräneringarna. Just nu är kväveutnyttjandet väldigt bra eftersom jag är utsädesodlare och då ligger jag lågt vad det gäller kväve. Intervju 1 under Borgeby fältdagar 2013 inom projektet Baltic Deal


 Egonsborg var en av pilotgårdarna inom Baltic Deal projektet. Se filmen "Working togheter for a cleaner Baltic Sea"
Det var ett samarbetsprojekt mellan pilotgårdar och rådgivningsorganisationer kring Östersjön. Syftet var att utbyta erfarenheter och praxis för att uppnå ett renare Östersjön. I filmen beskrivs projektet och Ebbe är en av dom som intervjuas angående åtgärder för minskade växtnäringsförluster. "Om jag kan bidra på nåt sätt vill jag jag gärna vara med på det", Ebbe.
https://www.youtube.com/watch?v=VSzFxzE8_yE


Se filmen Klimatsmarta lösningar på Egonsborg.
Ebbe Persson optimerar gödslingen och väljer klimatsmart mineralgödsel.
"Även om exaktspridaren kostar mer så känns det  bättre i själen om gödningen hamnar på fältet och inte ut i vattendraget", berättar Ebbe.
www.youtube.com/watch?v=n0b1ZHzWaA4