Fårdala och Nya Åsle

Ägare & Brukare:    Kusinerna Gunnar & Claes Bergstrand   
                                Från 2020 så är företagen delade i två och de samarbetar så att Claes                                          producerar foder till nötkreaturen mm och Gunnar har mjölkkor och viss del 
                                av foderproduktionen. 
Brukad areal:          200 hektar åker 
Övrig areal:             Skog och 35 hektar naturbete
Jordart:                    Moränjordar med inslag av diabas
Antal anställda:       2 personer, Stefan Bergsten och Emma Bergstrand (Gunnars dotter)
Produktion:              Mjölk från 100 kor (cirka 90 procent SRB) samt spannmål

Fårdala och Nya Åsle ligger mellan de diabasklädda platåbergen Gerumsberget och Varvsberget i östra Falbygden. Från de högst belägna betesmarkerna runt gårdarna, 300 möh, är det en svindlande utsikt och klara dagar ser man härifrån till Skara. Den lägsta punkten, Åsle mosse, ligger 150 lägre. Härnere finns 7 hektar salix som skördats en gång och här ligger också merparten av åkermarken väl arronderad runt mangårdsbyggnaden.

Gunnar och Claes är tredje generation på gården. De tog över 1991 och driver idag företaget med hjälp av två anställda. Gunnar basar för gårdens 100 mjölkkor och Claes för växtodling och ekonomi. Från och med 2020 så har det istället bildats två företag, där man har delat på mjölkproduktion och växtodling. 

 

Mjölkproduktionen är navet i produktionen och på cirka en tredjedel av odlingsarealen odlas vall. Vallen skördas tre gånger per år och ger i genomsnitt 8-9 ton ts per hektar. Mjölkavkastningen ligger på drygt 10 000 kilo ECM per ko och år. Ungefär 10 procent av korna insemineras med Simmenthal. Alla tjurkalvar säljs till en granne när de är 2 veckor.
Flytgödsel sprids med släpslang och målet är att alla åkrar ska få flytgödsel 1 gång per år..

En normal växtföljd är vall, vall, vall, h-vete, h-raps, maltkorn, havre, havre/ärter med insådd. All spannmål torkas sedan 2015 i den egna torken som byggts helt i egen regi. Ungefär hälften av all spannmål, 350 ton, lagras på gården.

Gunnar tycker det finns många fördelar med att vara med i Odling i Balans.
– Man kommer ett steg längre och får kontakt med forskare och duktiga kollegor. För mig är det viktigt att få vara med i ett större sammanhang och få del av ny kunskap, säger han.

Hållbarhet på Fårdala och Nya Åsle

  • Alla hus på gårdarna värms med ved och jordvärme
  • Sparar blommande kantzoner utmed fältkanter, totalt cirka 3 000 m2 rödklöver
  • Kretslopp med egen flytgödsel
  • Överväger solceller
  • Minimerad bekämpning

Målsättning beträffande förbättringar

All stallgödsel hanteras som flytgödsel och sprids med släpslangar.

Plast för inplastning av grovfoder medför en betydande energiinsats. Det är viktigt med åtgärder för återvinning / kretslopp.