Fårdala, Nya Åsle

Gården drivs av Claes och Gunnar Bergstrand tillsammans med respektive familjer. Claes och Gunnar som är kusiner är tredje generationen på gården. Verksamheten drivs som ett enskilt företag bildat 1991. Fårdala är beläget på sluttningen till Varvsberget ca 1,5 mil öster om Falköping. Nivåskillnaden är betydande både mellan olika delar av gården och inom enskilda fält. Inriktningen är typisk för bygden - en omfattande djurhållning i kombination med växtodling baserad på odling av grovfoder och foderspannmål.
 

På gården finns en mjölkkobesättning, huvudsakligen SRB. Avkastningen är f.n. 9 500 kg mjölk, ECM. Tjurkalvarna förmedlas som livdjur till en granngård. Gödseln ifrån djuren hanteras som flytgödsel vilket ger ökade möjligheter för ett bra växtnäringsutnyttjande.
 

Nötbesättningen betyder mycket när det gäller att hävda de vackra hagmarker som tillhör gården. Genom gården rinner ett vattendrag med stora natur och miljövärden. Det är därmed av största vikt att växtnäringstillförsel och användningen av kemiska bekämpningsmedel görs på ett sätt som inte medför skador på omgivningen. På Fårdala har det genomförts ett flertal åtgärder som gör det möjligt att visa upp en gårdsdrift som beaktar såväl produktkvalitet som fullt ansvar för en bra produktionsmiljö.

Vallodlingen är mycket omfattande och utgör gårdens viktigaste gröda. Ca. ¼ av vallarealen utgörs av gräsvall vilken skördas som hö. Resterande vall skördas som inplastat ensilage.

Jordart: stenrik moränjord

Profil för gården

• mjölkproduktion

• växtodling inriktad på odling av grovfoder och spannmål

• djurhållning hjälper till att hävda värdefulla naturbeten

• betydande användning av stallgödsel

• skyddszoner utefter alla vattendrag

• användning av bioenergi, vedeldning

Målsättning beträffande förbättringar

• att eftersträva ett N utnyttjande på > 45 % (detta leder samtidigt till ökat utnyttjande av N i stallgödsel)

• att minska antalet ha doser 0,5 som ett medeltal för gårdens nuvarande växtodling

All stallgödsel hanteras som flytgödsel och sprids med släpslangar.

Plast för inplastning av grovfoder medför en betydande energiinsats. Det är viktigt med åtgärder för återvinning / kretslopp.