Hacksta Gård, Enköping

Hacksta gård ägs sedan februari 2012 av Pontus Olsson med familj. Det ligger i familjens intresse att Hacksta gård är en del av Odling I Balans och att verksamheten präglas av att djur och natur samverkar i ett ekologiskt hållbart och långsiktigt perspektiv samtidigt som hänsyn tas till att driften är ekonomisk och modern.Gården brukas genom Hacksta lantbruk AB, med Mats Engqvist som driftsansvarig.

Hacksta är beläget ca 1,5 mil söder om Enköping och gränsar till Mälaren. Jordbruksarealen är 350 ha som till viss del, ca.1/3, är systemtäckdikad. Jordarna består huvudsakligen av sedimentlera, till viss del med inslag av gyttja, och lerhalten är mellanlera till styv lera.
Inriktningen för gårdens drift är typisk för bygden, en omfattande växtodling med stor andel stråsäd men med ett tydligt inslag av avbrottsgrödor för att vidmakthålla en bra växtföljd.

Växtodlingen är i hög grad inriktad på kvalitetsodling, främst av gräsfrö, oljeväxter och spannmål. För att kunna bibehålla skördens kvalitet, hålla en hög kapacitet vid skörd och öka lagringskapaciteten så byggs nu en ny spannmålsanläggning på gården.

Delar av jordbruksarealen, 22 ha, utnyttjas för odling av salix som är en alltmer intressant gröda när jordbruket skall leverera förnyelsebar bioenergi.

På gården finns nötkreatur av Simmentalkorsningar. Djuren betar kulturmarkerna på gården, naturbetesmarker och restaurerade strandängarna och ekhagarna utmed Mälaren. De är exempel på hur värdefull naturbetesmark har restaureras. Sammanlagt finns det drygt 40 ha naturbetesmarker.

Till gården hör drygt 230 ha produktiv skogsmark med en medelbonitet på 8,5 skogskubikmeter/ha. Skogsarealen fördelas på 30 % tall, 40 % gran och 30 % löv. Betydande insatser görs när det gäller att värna om gårdsmiljön. Där ingår bl.a. skötsel av ett stort antal byggnader. En allé' har förnyats vilket utgör bra exempel på konkret arbete med värna och underhålla gårdsmiljön. Det har genomförts inventering av biologisk mångfald på Hacksta och en del av arbetet på gården är också att bedriva en kvalitativ och långsiktig viltvård på markerna.

Profil för gården

• omfattande växtodling med stort inslag av spannmål

• betydande odling av spec. odlingar främst frövall och salix

• godkänt avloppsslam i salixodlingen

• modern maskinpark som ger möjlighet att begränsa antalet körningar

• skyddszoner utefter alla vattendrag

• inventerat gården beträffande biologisk mångfald

Målsättning beträffande förbättringar

• att eftersträva ett N utnyttjande på > 75 %

• att minska antalet ha doser från 2,2 som ett medeltal för gårdens nuvarande växtodling till på sikt 1,8 ha doser

• att tillämpa en odlingsteknik som minskar risken för skadlig markpackning

Nederbörd

nederbörd under året (2008) 560 mm
motsvarande för normalår 519 mm
nederbörd maj - sept. (2008) 285 mm

Under 2016 anlades ett försök med olika bearbetningar, såtider, såmängder i våroljeväxter. Forskaren Riccardo Bommarco visar försöket för en grupp besökare.

Stora stockar lämnas kvar i naturbetesmarkerna som bostad och näring åt olika insekter.

En fosfordam har anlagts för att minska förlusterna av fosfor till Mälaren. Denna bild visar sista biten innan Mälaren.