Hacksta Gård, Enköping

På en egen halvö mellan Enköping och Strängnäs, med 6,5 kilometer egen strand i Mälaren, ligger Hacksta gård. En vacker lindallé leder upp till den gula mangårdsbyggnaden som ligger centralt på egendomen.

Fälten är väl arronderade och tröskan kan i praktiken köras från fält till fält utan att passera allmän väg.

Mats Engquist & Pontus Olsson Mats Engquist & Pontus Olsson

Pontus Olsson köpte gården av familjen Hakelius 2012 och driver den nu tillsammans med Mats Engquist som är inspektor och driftsansvarig.

Bortsett från gruppen dikor, vars uppgift är att beta strandängar och naturbeten, är gården helt inriktad på växtodling.
 


Den senaste investeringen är en ny tork med en teoretisk torkkapacitet om 24 ton i timmen.  Totalt kan nu 3 600 m3 spannmål lagras på gården. Nästa investering blir att ersätta oljepannan i torken med en biobränslepanna.

Mats Engquist Mats Engquist

Växtföljden är fri. Den procentuella fördelningen av grödorna är ungefär 8 procent höstraps, 8 procent vårraps, 10 procent ärter, 5 procent gräsfrö, 40 procent höstvete och 30 procent maltkorn.

– Den gamla tumregeln att inte ha mer ärter än man kan tröska på 2 dagar gäller, säger Mats.
Ett uttalat mål är att så långt möjligt minska antalet överfarter i jordbearbetningen.
Åkrarna plöjs om det krävs för att minska svamptryck eller om förfrukten kan föra med sig problem med spillsäd eller annat. Annars är plöjningsfri odling regel. Även direktsådd har provats med gott resultat efter bra förfrukter som raps och ärter.
 

Pontus Olsson Pontus Olsson

På Hacksta används N-sensor och GPS men man vill bli ännu bättre på att utnyttja växtnäringen. Det senaste verktyget är en LogMaster från Dataväxt där man enkelt kan se varje skifte och få en klar bild av hur traktorn kört på fältet och alla växtodlingsåtgärder.
– Men här finns mycket mer att göra med hjälp av CropSAT och andra verktyg, säger Mats.

 

Salix Salix

När det gäller framtiden finns många tänkbara utvecklingsmöjligheter.
– Vi kommer nog inte att ha någon större djurproduktion, men bär- och fruktodling ligger ju i tiden och har traditionellt funnits här i Mälarområdet, säger Mats.
Och den gamla salixodlingen på 22 hektar får nog ge plats för andra grödor med bättre ekonomi.
– Idag finns det ingen efterfrågan på salixflis, säger Mats.

Pontus  och Mats  berättar om hur de arbetar med SamZonerna. Se Youtube filmen. Längd 5.40 Det är kanon att odla de här zonerna, säger Mats. Vi ser mycket pollinatörer, fjärilar och har sannolikt gynnat flera arter, berättar Mats Engquist. De kan också ge fördelar att mindre produktiv mark såsom att utnyttja åkerholmar för att odla SamZoner. Där blir det ändå inte så hög skörd.  SamZonerna ger en trevlig övergång mellan fält till hagmark och skogsmark, fortsätter Pontus Olsson. 

I samband med Världsvattenveckan augusti 2018 besöktes gården av flera grupper, kinesiska vattenministeriet, och ett 50-tal internationella deltagare från konferensen.
Dessa demonstrationer refererades i en Greppa Näringen nyhet och i Enköpingsposten.
http://greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2018-08-31-varldsvattenvecka-med-fokus-pa-ekosystem.html
http://mobil.eposten.se/nyheter/enkoping/odling-i-balans-vackte-internationellt-intresse-unt5062942.aspx

Hållbarhet för Hacksta

  • Växtodlingen certifierad enligt Lantmännens Natur+ (Inget rötslam och inga stråförkortningsmedel får användas)
  • Yaras bästa gödsel ur klimatsynpunkt
  • N-sensor och GPS på alla traktorer i fält
  • Skyddszoner, 8 m mot vattendrag, brunnar och grannfastigheter
  • Kantzoner från ”blommor för bin”
  • Minimerad jordbearbetning
  • Direktsådd
  • Naturbeten och strandängar hålls öppna med betesdjur
  • Ny fastbränslepanna som har ersatt oljepannan till tork mm

Mats Engquist på Hacksta gård testar konventionell etablering och direktsådd. Artikel i Lantmannen 2017 nummer 10. Inför sådd trodde Mats att det direktsådda höstvete skulle ge högre skörd men skillnaden blev hårfin. Kölden i maj präglade såförsöket.

Under 2016 anlades ett försök med olika bearbetningar, såtider, såmängder i våroljeväxter Under 2016 anlades ett försök med olika bearbetningar, såtider, såmängder i våroljeväxter

Under 2016 anlades ett försök med olika bearbetningar, såtider, såmängder i våroljeväxter. Forskaren Riccardo Bommarco visar här försöket för en grupp besökare.

Stora stockar lämnas kvar i naturbetesmarkerna som bostad och näring åt olika insekter.

En fosfordam har anlagts för att minska förlusterna av fosfor till Mälaren. Denna bild visar sista biten innan Mälaren.