Hidinge Gård

Gården brukas av Gunnel och Håkan Wahlstedt med familj och drivs via Hidinge Gård AB. Hidinge är beläget vid Fjugesta, sydväst om Örebro. Arealen är 180 ha åkermark, och 25 ha skog. Gården sysselsätter ca 4,5 personer på årsbasis.
 

Växtodlingen
Gården är väl arronderad. Odlingstekniskt delas arealen in i ca 11 skiften. All åkermark är systemtäckdikad, ca 50 ha av åkermarken består av mulljord och är invallad, en stor del av dräneringsvattnet pumpas ut. Resterande areal är mellanleror men vissa områden utgörs av moig morän. Marken har högt pH (6,5-7,5) då den ligger i ett kalkrikt område. Fosfor- och kaliumtalen är goda.
Odlade grödor är spannmål, oljeväxter, ärter, lin och årligen ca 5-6 ha potatis. All gödsel från grisarna ca 12 000 m3 sprids med äkta släpslang-spridare i växande gröda. Maskintekniken inriktas för att minimera antalet överfarter / jordbearbetningar för att därmed minska risken för skadlig jordpackningen.
Ett viktigt arbetsområde utgör hushållning med organiskt material och kväve på mulljordarna. Långsiktigt bortodlas organiskt material och i samband med detta frigörs stora mängder kväve. Det är viktigt med minimerad bearbetning för att minska bortodlingen och omsättningen av kväve.
 

Djurhållning - slaktsvin
I tio stallar finns ca. 4 700 specialiserade slaktsvins-platser med blötutfodring. Svinen fodras med egen spannmål och ärter, bröd, spillmjölk, soja och premix. Årsproduktion uppgår till ca. 15 000 årssvin.

Genom gården rinner Svartån ett stort vattendrag som är vattentäckt till Örebro stad. Det är därmed viktigt att växtnäringstillförsel och användningen av kemiska bekämpningsmedel görs på ett sätt som inte medför skador på omgivningen. På Hidinge har det genomförts ett flertal åtgärder som gör det möjligt att visa upp en gårdsdrift som beaktar såväl produktkvalitet som fullt ansvar för en bra produktionsmiljö.

En halmpanna (300kW) försörjer hela gården inkl. spannmålstorken med värme (ca. 600Mwh), dessutom lagras en stor del av spannmålen i gastäta silos, för att minska behovet av torkning.
 

Biologisk mångfald och SamZoner

Klöverhumla från en SamZon på Hidinge, Foto Petter Haldén Klöverhumla från en SamZon på Hidinge, Foto Petter Haldén

Hidinge gård har i många år varit engagerade i flera projekt som handlar om att gynna och främja biologisk mångfald. De är en av gårdarna i Jordbruksverkets projekt Mångfald på slätten och de har ett flertal SamZoner med blommor, örter och olika grödor. Fotot till höger visar en klöverhumla som besökte en av Hidinge gårds SamZoner juni 2019. 

Man har också anlagt en skalbaggsås för att gynna nyttodjuren. Det är ytterligare ett mångfaldsprojekt som drivs av Jordbruksverket. Effekten följs upp genom insekträkning. 


Att odla SamZoner är ett smart sätt att kombinera flera positiva egenskaper för
produktion och att kunna göra stor nytta på en liten yta.
Vid rätt placering och uppbyggnad av SamZonen kan den skydda mot ytavrinning av fosfor samtidigt som man gynnar nyttoinsekter och fältfåglar. Yara Växtpressen 2020 nr 1.

Håkan Wahlstedt från Hidinge gård  berättar hur de anlägger SamZoner. Se Youtube filmen. Längd 14.26. Håkan ger sju exempel, han sår in ängsblommor och buskar, han sår en skalbaggsås för naturliga fiender och fältvilt, solrosor bredvid hampa som mat till fåglar, klöver i en befintlig gräskant och visar på hur viktigt det är att putsa SamZonen för att få bäst effekt. 

Ny pood vi Landsbygsnäntet som beskriver hur man kan jobba med SamZoner och ekosystemtjänster. (2020-03-25) #104 Bondens unika roll - om ekosystemtjänster. Biologisk mångfald, pollinerande insekter, kolinlagring, kulturlandskap och turism. Hur hänger de ihop? Alla ryms tillsammans med mycket annat i den unika roll bönder har i det som kallas ekosystemtjänster. Men hur ser förutsättningarna ut och vad behöver göras mer? Så här förklaras begreppet; Ekosystemtjänster handlar om de produkter och tjänster som människor i samspel med naturens ekosystem ger oss och som bidrar till att vi mår bra. Medverkande: Pernilla Tidåker, universitetslektor, SLU, Håkan Wahlstedt , Lantbrukare, Ordförande i Odling i
balans och Ola Jennersten, docent i zooekologi, WWF
 

Gunnel och Håkan Wahlstedt på Hidinge gård AB gratuleras till utmärkelsen Årets företagare i Lekeberg av näringslivs- och utvecklingschef Anna Andréasson. Foto Peter Eriksson, NA upphovskyddat Gunnel och Håkan Wahlstedt på Hidinge gård AB gratuleras till utmärkelsen Årets företagare i Lekeberg av näringslivs- och utvecklingschef Anna Andréasson. Foto Peter Eriksson, NA upphovskyddat

"Med sin Lekebergsbaserade verksamhet bidrar Årets företagare till upprätthållande av en attraktiv landsbygd i Lekeberg och till de miljövärden som är beroende av en aktiv jordbruks-verksamhet. Med stort engagemang och idérikedom har de utvecklar en hållbar verksamhet med hög kunskap och miljömedvetenhet, bra djurhållning och EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Som pilotgård för odling i balans har de utvecklat och drivit miljöfrågorna inom lantbruket genom biodiversitet (biologisk mångfald) som lärkrutor , bra växtnäringsutnyttjande, behovsanpassad gödsling och bekämpning, skyddszoner, säkrad hantering av bekämp-ningsmedel och drivmedel. De har på ett framgångsrikt sätt lyckosamt kombinerat uppfödning av friska matgrisar med låg
antibiotikaanvändning med växtodling som spannmål och potatis med stor hänsyn tagen till miljövärden".
Så löd motiveringen som Hanna Jonasson från Företagarna Region Örebro län läste upp.
Artikel i NA 2018-06-13

Profil för gården

• Kombinerat växtodlings- / animalieföretag, slaktsvin
• Del av växtodlingen på utpräglad mulljord
• Potatis som specialodling
• All svinflytgödsel sprids med släpslangteknik
• Biprodukter från livsmedelsindustrin utnyttjas i svinfoder
• Använder ej kemikalier på gårdsplanen
• Biobränslebaserad energitillförsel via egen halmpanna
• Gastät lagring av spannmål
• Anlagt kantzoner utmed vattendrag, blommande kantzoner, lärkrutor, skalbaggeås

Målsättning beträffande förbättringar

• att eftersträva ett N utnyttjande på > 75% (detta skall samtidigt kunna bidra till ökat utnyttjande av N i gårdens stallgödsel)

• att med hjälp av teknikutveckling erhålla möjlighet att anpassa N givan till inomfältsvariation

Nederbörd

nederbörd maj - sep normalår 300 mm
motsvarande ett helt normalår 600-700 mm

Åtgärder för att minska växtnäringsläckaget

Håkan Wahlstedt, från Hidinge gård, en av Odling i Balans gårdarna berättar om varför han är med i Baltic Deal projektet. Han berättar också sina strategier för att minska växtnäringsläckaget till Östersjön. Sprider gödsel i växande gröda, har kantzoner mm. Intervju 1 och intervju 2 under Borgeby fältdagar 2013. 

Se filmen med exempel från Hidinge Gård hur man kan anlägga blommande kantzoner. www.youtube.com/watch?v=DUOctyGP1vk

Storskalig halmeldning bidrar till en uthållig energiförsörjning.

På gården finns det en stor variation i jordarter varav en stor del är mulljordar.

För med info: www.hidingegard.se
Kontakt: w@hidingegard.se