Milsbo/Hovgården, Borlänge

Hovgården ägs av Sven Olof Hovlind, men arrenderas nu av Lena och Christer Sandberg, Milsbo gård. De båda gårdarna brukas nu inom samma företag. Hovgården ligger på gränsen mellan slätten och Stora Tuna skogen, ungefär 10 km söder om Borlänge. Milsbo ligger 20 km ytterligare nordväst, mellan Övre och Under Milsbosjöarna.

På gården produceras ekologisk mjölk, från de 80 korna. Växtodlingen består främst av vallfoder och spannmål till korna. Åkerarealen är 330 ha. En stor del av arealen består av foderproduktion till mjölkkorna. Vallarna innehåller en så stor andel klöver som möjligt.

De år man odlar spannmål väljer man en sort som också ger mycket halm för att säkra strötillgången till korna.

I närheten av Hovgården ringlar en vacker å och Milsbo ligger mellan två sjöar. All gödsling måste därför ske med stor hänsyn till de närliggande vattendragen och sjöarna. Milsbo deltar i ett projekt för rent vatten. Den höga andelen vallfoder innebär att marken är täckt stora delar av året, vilket är positivt för att förhindra ytavrinning.

När spannmål odlas så tillämpas vårplöjning som ett sätt att minska läckage och underlätta kontrollen av ogräs. När det går sprids även stallgödseln på våren. Men tjälskador är ibland ett problem som förhindrar vårspridning av stallgödsel.

Jordarterna kännetecknas av mjäla och mulljordar med varierande innehåll av organiskt material. Markpackning upplevs ibland som ett problem. Att hålla ogräsen i schack är ett annat problem man brottas med.

På gården finns en fastbränslepanna som används för uppvärmning av varmvatten och byggnader.
 

Genom Hovgårdens ägor rinner en å med stora naturvärden. Intill ån betar djur.

Lena och Christer Sandberg
Stallgödselspridningen lejs ut.
Klöver i vallen är viktigt.
Lätta jordar med mjälainslag.