Sjöstorps Norregård, Dalby

Norregården blev uttagna till Söderslätts stipendiater av Lantmännen Norregården blev uttagna till Söderslätts stipendiater av Lantmännen

Gården ägs och drivs av Fredrik och Sofia Ohlsson. Familjen är fjärde generationen på gården. Sjöstorps Norregård är belägen på en ås ca 1 mil öster om Lund. På långa sträckor gränsar gården till naturreservaten Dalby söderskog och Billebjer.

Jordarna består huvudsakligen av moränlera med relativt stor variation mellan olika delar av egendomen. I flera sammanhang har gården utnyttjats för att testa olika system för markkartering.

Höstspannmål, höstraps och fröodling är typiska grödor i växtodlingen på Norregården. Växtodlingen är, förutom spannmål till olika vildfågelfröblandningar inriktad på avsalu.
 

På Norregården har det gjorts och görs mycket stora insatser när det gäller att ta ansvar för omgivande miljö. Biobädden ger möjlighet att säkra handhavandet av kemiska växtskydds-medel. Drivmedel och olja förvaras helt skyddat och vatten från spolplattan passerar en oljeavskiljare. Risken för vindavdrift måste alltid beaktas. Detta för att skydda omgivande miljö vilket är ett givet hänsynstagande. En viktig är de kantzoner - totalt ca 1 km - som etablerats i gränsen till angränsande marker.

En bra markstruktur är grundläggande för grödans tillväxt. Växtnäringstillförseln görs vid lämplig tidpunkt utan/med liten risk för skadlig markpackning. Växtodlingen är uppbyggd kring en mycket stark växtföljd med höstraps och frövall som viktiga avbrottsgrödor till spannmålsgrödan. Detta är av stor betydelse i en situation med allt mer av extremväderlägen.
 

För mer info: www.norregarden.se

Profil för gården

• Utpräglad växtodlingsgård i ett område med nära kontakt med ett omfattande rörligt friluftsliv

• Miljöförbättringar inom olika områden

• Konkreta åtgärder för säkert hand-havande av växtskyddsmedel

• Säker hantering av diesel och spillolja

• Växtodlingen bygger på en stark växtföljd
• ingen kemisk ogräsbekämpning på gårdsplanen

Målsättning beträffande förbättringar

• Eftersträva ett N utnyttjande på > 75 %

• Minimera svåra gräsogräs för att minska behovet av bekämpningsmedel samt för att få bättre kvalitet på fröodlingarna

Checklista

Påfyllning och rengöring av sprutan görs på en biobädd

Gårdsdata

På Norregården odlas sedan flera år olika typer av julgranar.
Spannmål förädlas till viltfågelfröblandningar