Södergård, Löderup

Aktuellt på Södergård - Blommor för pollinerare

På Södergård satsar man på att odla blommor för pollinerare. Här till vänster finns en film med honungsört som besöks av traktens humlor. På den växtskyddsfria skyddszonen runt dräneringsbrunnar har man sått in en blandning av bland annat honungsört, gräs och cikoria. Man har också sått remsor intill vägkanter. Dessa ytor ger mycket blommor och bin. Harar och  rådjuren hittar också dit. En markerad växtzon med blommor runt brunnar gör det lätt att hitta rätt när man putsar med traktorn eller bekämpar.
 


Se filmerna hur man kan anlägga Blommande Fältbrunnar som skyddar mot oönskade ämnen i vattnet och främjar insekter, fältvilt mm. Den första filmen handlar om etablering av de blommande SamZonerna kring fältbrunnar och den andra filmen visar på hur det blev. 
 

"Jag ser mig som lösningen - inte ett problem". Martin Andersson intervjus av P4 Malmöhus hur han ser på sin odling och hur han arbetar för att kombinera ekologi och ekonomi. Han anlägger lärkrutor som används som landningsbanor för sånglärkor. "Där landar lärkorna enklare än att trassla in sig spannmålen, sen vandrar de in några meter i i veten och lägger sina bon och ägg och får fram kycklingarna där, berättar Martin. I fältens kanter och vid alla vattendrag skapas blommande zoner för mångfald. "Det jag kan åstadkomma får en stor utväxling man har arealeran och möjligheterna, det är på markerna som viltivet och mångfalden ska finnas". Intervju av Helena Stenkvist Söderlind, P4 Malmöhus. 

Södergård får HK Scan miljöpris

Johan Thuresson & Martin Andersson, Foto HKScan Johan Thuresson & Martin Andersson, Foto HKScan

Motivering:
”Johan Turesson och Martin Andersson är föregångare inom hållbart jordbruk och inkluderar samtliga väsentliga miljöområden i sitt arbete. Energieffektivisering sker genom värmeåtervinning från gödsel och autostyrning av jordbruksmaskiner för att minska drivmedelsanvändningen. Användningen av soja i grisarnas foder är låg då grisarna utfodras med drank från Absolut Vodka, och att gården återtar drank innebär också att kretsloppet sluts. Den biologiska mångfalden gynnas på ett enastående sätt, både genom bete på Natura 2000-område och genom odling av växter i SamZoner (multifunktionella skyddszoner) som gynnar fåglar och vilt, bin och andra insekter. För att optimera näringsutnyttjande används GPS-styrning vid gödningsspridning och gödselgivorna anpassas till behovet med hjälp av markkarta eller satellitmätning. Mullhalten i jordarna upprätthålls genom vallodling, skyddsgrödor, minimal jordbearbetning och spridning av stallgödsel.”
http://www.hkscanagri.se/0800/01/24/sodergard-i-loderup-belonas-med-hkscans-miljopris/
(Godkännande att publiera bilden på OiB hemsida finns från HKScan)

IPM Integrerat växtskydd

Alla inslag i verksamheten ska vara i balans med naturen, från växtnäring till odling och skördar. På Södergård tillämpas sedan länge IPM integrerat växtskydd. Det handlar mycket om att planera in miljöarbete i den ordinarie verksamheten. På Södergård odlas många grödor och det kräver kreativt tänkande vad gäller miljöaspekten. Miljöarbete handlar i hög grad om att leta efter läckor och energitjuvar, säger Martin Andersson. Han intervjuas i Skåne läns tidskrift Smart Lantbruk, 2017-1. Klicka på bilden till höger för att läsa artikeln.

Om Södergård...

Gården omfattar i grunden Södergård, som ägs av Torsten Thuresson. Granngården Domshög med flera arrenderas från och med 2012. Dessa drivs i samdrift med Påtofta som ägs av Martin Andersson. Verksamheten drivs sedan 2013 av två dotterbolag, Löderups Gris AB med Johan Thuresson som VD och Löderup Växt AB med Martin Andersson som VD.  Grisuppfödningen är inriktad på försäljning av livsvin från 300 modersuggor i en anläggning som byggdes 2009. Växtodlingen omfattar 200 ha. Löderups Växt ab bedriver också nötkreatursuppfödning omfattande 60 dikor på 85 ha strandnära naturbetesmarker. Kalvarna föds upp till ungtjurar, respektive kvigor för rekrytering eller till slakt. Djuren bidrar till en arbetsutjämning under året.

Södergård är belägen vid Löderup helt nere vid sydkusten ca 2 mil öster om Ystad. Växtodlingen utgörs av fältmässig grönsaksodling av lök och morötter, matpotatis, sockerbetor, spannmål samt frövall av ängsgröe och spenatfrö. Utöver dessa grodd av slåttervall. Växtföljden är anpassad till de grödor som bäst kan betala markvärdet med dess investeringar i bevattning och dikning. Valet av grödor och antal ha av resp. gröda avgörs med hänsyn till möjligheten att bevara en uthållig växtföljd samt tillgång på odlingskontrakt. Avsikten är att med en lämplig växtföljd minska ogrästrycket och sjukdomsfrekvensen. En mycket viktig åtgärd är att med lämplig växtföljd begränsa vinderosionen på de mycket lätta sandjordarna. Genom gården rinner vattendrag med värdefulla naturvärden.
 

Bevattningen utförs från 6 djupvattenborror med tillstånd enligt vattendom för uttag på 5100 kbm/dygn. Bevattnade grödor är sockerbetor, potatis, lök, morötter samt ängsgröe och grovfoder på sandjordar. Arbetsinsatsen består av utöver Martin av Markus Lindström (växtodling, maskiner o köttdjur) och Inderjeet Singh (nötkreatur). Alla medverkar till dokumentation och uppföljning via datorer. Maskinresurserna anpassas ständigt till den tekniska utvecklingen genom i första hand samverkan vid odling av specialgrödor. Verksamheten är certifierad enligt Svenskt sigills regler och arbetar enligt Leans program.

För mer info: Löderup Växt AB på facebook

Johan Thuresson berättar om hur de använder sig av Lean Lantbruk Johan Thuresson berättar om hur de använder sig av Lean Lantbruk

På Södergård tillämpas Lean Lantbruk. - Min strävan är att nyttja och utveckla potentialen i de resurser jag förfogar över, utan att äventyra för kommande generationers möjligheter och där passar lean väl in, berättar Johan Thuresson. Lean väcker många tankar och sätter igång projekt och processer, varav en del snabbt blir klara, medan andra pågår under längre tid, eftersom behov och förutsättningar förändras.

Läs hela intervjun av Johan Thuresson om arbete på Södergård att tillämpa Lean Lantbruk. http://www.leanlantbruk.se/?p=29112 

Fler vill äta svenskt nötkött berättar Martin Andersson, Löderup. Fler vill äta svenskt nötkött berättar Martin Andersson, Löderup.

Allt fler väljer att äta svenskt nötkött.
Samtidigt som konsumtionen på nötkött minskade generellt det första kvartalet i år jämför med förra året, äter svenskarna mer svenskt nötkött. Martin Andersson, växt- och nötköttsproducent i Löderup, tror att ökningen är på grund av att konsumenter är beredda att betala ett högre pris för köttet, i synnerhet när de vet att det är bättre djurhållning i Sverige.

Martin Andersson intervjuas av Ystad Allehanda 29 juli 2017.
http://www.ystadsallehanda.se/ystad/allt-fler-valjer-helst-att-ata-svenskt-notkott/

Profil för gården

• växtodling med stort inslag av specialgrödor

• tillämpar en uthållig växtföljd

• djurhållning för hävd av naturbeten och utnyttja biprod.

• djuren bidrar till en jämnare arbetsbelstning

• betydande anv. av stallgödsel

• skyddszon vid alla vattendrag

• omfattande planteringar för att få en positiv gårdsmiljö

• maskinsamverkan
• använder ej bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor kring anläggningen

Målsättning beträffande förbättringar

• att eftersträva ett N utnyttjande på > 70 %

• säkra lagringen av drivmedel genom att bygga en kassun under tak

• att med hjälp av tillförlitlig prognoser och teknikutveckling minska insatsen av kemiska bekämpningsmedel att tydliggöra inslaget av biol. mångfald

Gårdens dikor på bete på strandängar vid Östersjön med Bornholm i horisonten.

Ingen kemisk bekämpning på gårdsplanen (mekanisk bearbetning - borstar / samt täcker med singel)

Se filmen Klimatsmarta lösningar på grisgården Södergård. https://www.youtube.com/watch?v=60taPT8Yl-w