Södervidinge Gård, Kävlinge

Gården är belägen öster om Kävlinge i västra Skåne. Ägare och brukare är Per Nordmark, lantmästare och civilekonom. Gården ligger i utpräglad slättbygd och har tidigare brukats av Pers far, Olof Nordmark. Södervinge gård har ca 25 anställda, varav fyra är helårsanställda. Åkerarealen består av 320 ha uppdelad på 260 ha Babyleaf, 30 ha vete, 30 ha v-korn och 3 ha sparris. På hösten sås 150 ha råg som skyddsgröda och för 60% vintergrönt och grön gödsling på lättare jordar som är erotionskänsliga. Babyleaf har en snabb säsong, 3.5-6 veckor. Beroende på väderleken kan man skörda upp till tre skärdar per fält. Man plöjer och fräser nya bäddar för att minska svamptrycket efter varje skörd.  Bäddarna får sedan ligga för att skapa falska såbäddar vilka glyfosatas innan sådd. På fältsidan har maskintekniken förfinats. Detta gäller ex. GPS-teknik som ger fasta körspår vilket sparar jorden. På gården satsar man mycket på maskinteknik för att jobbet ska bli så enkelt som möjligt och skapa en trogen personalstyrka.

Åkerarealen gränsar till Välabäcken, en del av Saxån Braåns vattensystem. Det är viktigt att begränsa jordbrukets  miljöpåverkan i detta vattensystem - ett kustnära vatten som har stor betydelse när det gäller att skapa bra lek- och yngelbetingelser för olika fiskarter.

På gården finns en väl utbyggd anläggning för att tvätta, packa och kyllagra grönsaker, viktiga åtgärder i en kedja för att alltid kunna leverera färska, fräscha produkter. Allt bevattningsvatten på gården renas genom både ett partikelfilter och ett uv-filter innan det kommer i kontakt med salladen.

I Norrvidinge planeras en stor infiltrationsdamm inför byggandet av ett nytt packeri. Även norr ska, för att skapa bättre odlingsförhållande, dikas om med en pumpbrunn eftersom området ligger under Välaån.
För mer info: www.sodervidingegard.se/

Profil för gården

• växtodling i slättbygd

• omfattande fältmässig odling av flera grönsakskulturer

• specialodlingar av Baby leaf

• skyddszoner utefter alla vattendrag

• byggt en damm för att samla dräneringsvatten och skapa en resurs för bevattning

• åtgärder för ökad biologisk mångafald i utpräglad slättbygd

Målsättning beträffande förbättringar

• att eftersträva ett N utnyttjande på > 50 %

• säkra lagringen av drivmedel genom att bygga en kassun under tak

• att med hjälp av tillförlitliga prognoser och teknikutveckling minska insatsen av kemisk växtskyddsmedel

Precisionen blir allt bättre vid odling av trädgårdsväxter, här stjälkselleri någon dag efter plantering.

Dammen nyttjas för bevattning men bidrar också till ökad biol. mångfald.

En flygning över Södervinge gård.