Tisby, Fjärdhundra

Gården är belägen i Örsundaåns dalgång ca 2 mil norr om Enköping och brukas sedan 2001 av Ronae och Urban Brunsberg, Långtora, Grän. Ägare av Tisby är Johan Sivander. Till Tisby hör också fastigheten Storbo, endast med skog, belägen 10 km norrut på gränsen till Västmanland.
Gården Tisby är känd sedan 1680-talet då den var berustat säteri. Driften sker sedan 1995/96 helt utan djur. Fram till denna tidpunkt fanns det en slaktsvinbesättning på gården.
Åkerarealen omfattar 168 ha. Skogen utgör 163 ha. Fälten är väl samlade kring brukningscent-rum. Åkerarealen gränsar till Örsundaån på en sträcka av 2500 m. Vissa år översvämmas bety-dande arealer närmast ån.
Inriktningen på Tisby är typisk för bygden - en omfattande växtodling med stor andel stråsäd. Under senare år har arealen havre ökat. Växtföljden har delvis måst anpassas till årsmånen. Principen har varit att höstvete följer efter träda alternativt efter korn eller ärter och att vårvete föregås av våroljeväxter.
Från och med växtodlingsåret 2001 / 2002 är situationen helt annorlunda. Ronae och Urban Brunsberg producerar HorseHage, ett kvalitets-vallfoder till hästar. Den hittills tämligen ensidiga stråsädesodlingen på Tisby inriktas nu också mot vallodling.
Det kommer att vara mycket värdefullt att "få in" vallen för att eftersträva en uthållig växtföljd. På ett av fälten med mycket svårbrukad jord har det tagits ut jordprov för en markfysikalisk undersökning. Nya prov kommer att tas ut på samma plats i samband med att den nu etablerade vallen bryts efter ett antal år.
De för området typiska styva lerjordarna bidrar i regel till en liten utlakning. I gengäld är jordarna i området speciella då det kan föreligga en omfattande kväve denitrifikation.
I anslutning till gården finns flera värdefulla naturmiljöer. Tidigare med egna djur hävdade hagmarker betas nu med djur från granngårdar. På Tisby finns ett stort antal fornlämningar. På gården finns den gamla huvudbyggnaden kvar. Den uppfördes under slutet av 1600 talet.

Profil för gården

• omfattande växtodling med stort inslag av spannmål

• tydligt engagemang beträffande markbördighet och markpackning

• noggrann uppföljning av markdata och skördenivåer

• modern maskinpark med målsättning att begränsa antal körningar

• skyddszoner utefter alla vattendragBrunsbergs foder och strö hemsida www.brunsbergsfoder.se 

Målsättning beträffande förbättringar

• att eftersträva ett N utnyttjande på >75% enligt nu aktuell växtföljd

• att med hjälp av relevanta miljönyckeltal värdera omfattningen av biol. mångfald inom växtodlingen

• att med hjälp av vallgrödan efterströva en förbättrad markstruktur, främst på de delar av arealen som f.n. är mycket svårbrukade

• att som följd av förbättrad markstruktur kunna sänka insatsen av drivmedel, främst vid jordbearbetning

På gården finns en omfattande anläggning för torkning och lagring av spannmål.

En provgrop för uttag av prov för att bedöma markstrukturen. En förnyad provtagning görs efter odling av flerårig vall.