Västraby Gård, Helsingborg

Västraby gård är belägen ca. 1 mil norr om Helsingborg. Gården ägs sedan 2002 av Jan Barchan, Malmö. För driften av gården ansvarar Eric Wallin. För skötseln av djuren finns åtta fast anställda. Växtodlingen sköts av två fast anställda tillsammans med Eric Wallin. Längre tillbaka var Västraby en av Sockerbolagets många gårdar. Elever från lantbruksskolor finns tidvis på gården.
 

På gården bedrivs en omfattande växtodling - samt för Skåne traditionell sockerbetsodling. Västraby gård har under lång tid varit en karakteristisk mjölkgård. I nuläget håller gården 450 mjölkkor plus rekryteringsdjur. På hälften av åkermarken odlas foder till djruen, varav en stor del är grovfoder. Tidigare baserades grovfodret på gräsvallar. Idag, med bättre sorter utgörs en stor del av majsensilage. Mjölkkorna hålls i två stora varma ligghallar och sinkorna i ligghallar utomhus. Mjölkningen sker i en dubbel parallell mjölkgropstia. Ungdjuren finns i de äldre stallarna som ryms i vackra gråstenslängor. Alla djuren går i lösdrift och på sommaren är de på bete.
 

Västraby ligger i ett utpräglat lerjordsområde. Stora delar av arealen utgörs av mycket styv lera. Det ställer stora krav på att utföra jordbearbetning och sådd vid rätt tidpunkt. Jordarna klarar torka men är samtidigt känsliga för stora nederbördsmängder och packning med tunga maskiner.
 

Växtodlingen är typisk för bygden. Viktiga grödor är höstvete och fodermajs. Vallodlingen utgör en värdefullt inslag när det gäller att behålla en bra markstruktur.
 

Växtföljden är i regel:

Maltkorn + insådd / vall 1 / vall 2 / vall 3/ h-vete / s-betor / havre

På mark med lättlera odlas majs efter majs.


Fälten är väl samlade kring brukningscentrum. Detta är en fördel i samband med den omfattande spridningen av stallgödsel samt skörd av grovfoder. Åkerarealen gränsar till värdefulla naturbeten. På gården finns flera märgelgravar och åtskilliga meter med häckar och buskridåer.
 

Areal: 700 ha åkermark varav en del är naturbeten
För mer info: www.vastrabygardab.se


Läs artikel av Tove Nilsson i Land Lantbruk nr3 2019. Här gav kvävehalten bra skörd av mellangrödan. Kväverester efter den torra sommaren och regn gjorde att Västraby gård kunde odla och få en bra skörd av westerwoldiskt rajgräs. Det räddade en del av foderbehovet till gården. Driftsledaren Eric Wallin beskriver hur de optimerar gödselgivan med hjälp av N-sensor och nollrutor i fält.


I Land Lantbruk n3 2019 intervjuas Eric Wallin på Västrabygård. Han berättar hur de löste en del av foderbristen 2018 genom att odla Westervoldiskt rajgräs som mellangröda.

Profil för gården

• växtodling i utpräglad slättbygd med huvudsakligen styva lerjordar
• nollrutor för att bestämma mineraliseringen i jorden varje år
• nära samarbete med forskare och studenter

• omfattande djurhållning inriktad på mjölk
• egen tork med lagring av 3000 ton spannmål
• fem egna vindkraftverk på vardera 3MW

• åtgärder för minskat växtn.läckage till luft (ammoniak) och vatten (N och P)

• skyddszoner vid alla vattendrag och de flesta buskridåer

• säker gård enligt Länsförsäkringar
• stor konferenssal i en av gårdens byggnader
• ca 200 lärkrutor anläggs i höstveteodlingen varje år
• att personalen mår bra är ett uttalat mål inom företaget
 

Målsättning beträffande förbättringar

• eftersträva ett N utnyttjande på > 60 %

• sprida flytgödsel till växande gröda med tonvikt på våren

• att med hjälp av relevanta nyckeltal värdera omfattningen av biol. mångfald

Nederbörd

nederbörd april - sept. medel 489 mm
årsmedelnederbörd 816 mm (2016)

Spridning av fastgödsel och flytgödsel med omedelbar nedbrukning inför sådd av majs.