Wiggeby, Stockholm

Ägare och brukare:  Håkan och Teri Lee Eriksson, 60 procent Jonas Andersson, 20 procent och  Jonas Östlund, 20 procent.
Brukad areal:  925 hektar brukad areal, 90 hektar skog, 40 hektar naturbeten
Jordart: Mellan- till styv lera
Antal anställda:11 personer heltid

Produktion: 3 700 ton spannmål, hästfoder/hösilage från 240 hektar, 18 000       ton komposterat grönsaksavfall och hästgödsel, 10 000 ton färdig planterings- och matjord, grusåtervinning: 12 000 ton sopsand från Stockholms gator. Naturbeten och viss köttproduktion från gårdens 40 Highland Cattle.

Wiggeby ligger naturskönt på Färingsö i Mälaren, alldeles nära Sånga-Säby kursgård som ägs av LRF, och cirka 3 mil från Stockholms city. Den brukade arealen uppgår till 925 hektar. Merparten av marken är arrenden, hit hör bland annat delar av jordbruket på Sånga-Säby. Wiggeby har 160 hektar egna åkrar.
Håkan och personalen har konsekvent och målmedvetet arbetat för att jordbruket på Wiggeby ska hålla hög miljöprofil och stå för uthållighet i alla dimensioner. Wiggeby har varit med sedan organisationen Odling i Balans startades. I november 2010 utsågs Håkan och Teri Lee till Årets Östersjöbonde av Världsnaturfonden WWF för företagets miljöinsatser.
– Målet är att det varje år ska bli lite bättre, säger Håkan.Wiggeby Jordbruk står på två tydliga ben med ungefär likvärdig omsättning: Lantbruksdelen som under 2016 omsatte cirka 14,5 miljoner kronor samt kompostering och återvinning som omsatte 15 miljoner kronor. Dessutom ingår intäkter från uthyrning av fastigheter med ungefär 1 miljon kronor.

 


Två av de anställda, Jonas Andersson och Jonas Östlund är sedan januari 2015 delägare i företaget med en ägarandel om vardera 20 procent. Jonas Andersson sköter lantbruket och är företagets länk till Odling i Balans idag.  Jonas Östlund ansvarar för komposten och återvinningen.

Lantbruket på Wiggeby

Spannmål odlas ca 420 ha, varav vete på cirka 340 hektar. Växtföljden är elvaårig: h-raps, vete, vete, avbrottsgröda som ärter eller lin, vete, vete, maltkorn med insådd, vall, vall, vall, träda.– Bra grödor föder alltid bra grödor, säger Håkan. Vi väljer att träda marken efter den 3-åriga vallen för att få en bra rapsgröda att starta odlingscykeln med då det ofta är för torrt för rapsen efter 3:e-års vallen. Wiggeby har bärgat rapsskördar på mellan 3 och 4,7 ton. 2017 års skörd av raps och vete blev i genomsnitt 4,2 respektive 7,8 ton per hektar. Timotej och ängssvingel till hästfoder, odlas på cirka 240 hektar. Kvaliteten är A och O.
 – Vårt mål är att leverera toppkvalitet; 65 - 70 % TS och med 5 - 6 gram smältbart råprotein per Megajoule energi, säger Håkan. För att lyckas tar Wiggeby kontinuerliga vallprover från varje fält med start 10 dagar före beräknad skörd som löpande analyseras på lab. Kunderna finns inom en radie om 7 mil från Stockholm.

Landets största hästgödselhandlare

Wiggeby är en av de större aktörerna i Sverige på hästgödsel.
– Vi tar hand om hästgödsel från stall inom en radie om 7 mil från Stockholms innerstad. Varje år rullar 50 000 m3 eller 15 000 ton hästgödsel och 3 000 ton grönsaksavfall in i Wiggebys komposteringsanläggning. En stor del sprids i det egna jordbruket. – Målet är att lägga 10 ton kompost per hektar och år i genomsnitt på de marker vi brukar. I praktiken lägger vi 30 - 40 ton vart 3:e-4:e år, säger Håkan som kan konstatera att mullhalterna, och därmed kolinlagringen, nu successivt ökar i jordarna. Håkan bedömer att 15 - 20 procent av kvävet och 40 procent av fosforn på detta sätt tillförs åkrarna i ett cirkulerande kretslopp. Dessutom ökar mullhalterna vilket betyder mycket för jordarnas vattenhållande förmåga.
 

Kompostverksamhet


Ungefär hälften av kompostmaterialet, 9 000 ton, hygieniseras i en särskild anläggning vid minst 52 grader i minst 13 timmar. Anläggningen går dygnet runt, året runt och producerar varje dag 30 - 35 ton som används i den egna jordtillverkningen eller säljs som näring till andra producenter av planterings- och anläggningsjord.

Hållbarhet på Wiggeby


·  En halmpanna ersätter 70 m3 olja i spannmålstork, 2 000 m2 förråd, verkstäder, bostäder
·  Alla maskiner i återvinningsanläggningen samt gårdens två lastbilarna körs på 100 %HVO
·  Alla lantbruksmaskiner går på bränsle som består av 50 % förnyelsebara råvaror
·  Bara gödsel med BAT-teknik används på gården (50 - 60 % mindre klimatutsläpp)
·  Ca 80 % av brukad areal är vintergrönt
·  Markkartering görs en gång under växtföljden
·  Strukturkalkning görs löpande före ärterna i växtföljden
·  Kretslopp med återföring av nästan 1/5 av N- och 2/5 av P-behovet komposten
·  Ökning av mullhalt och därmed inlagring av kol
·  Ca 20 ha skyddszoner runt vattendrag och P-fällor
·  Minimerad bekämpning
·  N-sensor sedan år 2004
·  GPS-teknik används i flera arbetsmoment på fält, t. ex. autostyrning i alla traktorer, sektionsstyrning på gödningsspridaren
·  40 hektar naturbetesmarker hålls öppna med ett 40-tal Highland Cattle
 

Wiggeby i media

Jonas Andersson från Wiggeby gård berättar om hur de sår SamZoner på Wiggeby gård. Se Youtube filmen. Längd 7.16
Jonas berättar att de har sått Sandwichzonen med rapiden. Vi har mycket diken och Jonas berättar att de har sått Sandwichzoner med rapiden. Det är mycket roligare att så in blommor än bara ha rent gräs. Det här häftigt att gå här när det blommar och surrar. De här humlorna hade inte varit här om vi inte sått in det här. Sen är det roligt att samhället uppskattar de vi gör också. 
 

Wiggeby gård satsar på att sprida mineralgödsel med Yara N-sensor. Både plånboken och miljön är gynnas av denna teknik tycker Håkan Eriksson och Jonas Andersson på Wiggeby gård. Med den tekniken sprider vi tre till fyra procent mindre kväve och får tre till fyra procent högre skörd. Det är en win-win situation. Se film. 2012

Provtagning på Wiggeby Provtagning på Wiggeby

 "Viktigt ta vara på lantbrukarnas kunskap om fosfor" Greppa nyhet 2017-09-19
Lantbrukare har bra koll på högriskområden för fosforförluster på gården. Deras kompetens skulle kunna användas i större utsträckning när åtgärdsprogram tas fram för att minska näringsförluster, enligt en studie som gjorts i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Odling i balans.
 

På Wiggeby genomförs årligen ett mycket stort antal gårdsvisningar, här från ett besök i anslutning till ett årsmöte i Odling i Balans.

Halmeldning i gårdens panna bidrar till en uthållig energiförsörjning.

Jordarten är huvudsakligen lera, på stora arealer styv lera och med rel. varierad mullhalt. Arealen är till ca. 1/3 system täckdikad. Vid öppna diken finns skyddszoner.