Wiggeby, Stockholm

Gården Wiggeby är belägen ca. tre mil från Stockholms city på Färingsö, en av de många öarna i Mälaren. Idag ägs gården av Håkan och Teri Eriksson och drivs av fyra delägare, sex anställda och en F-skattare. Familjen Eriksson köpte gården av Robert Ljunglöv 1925, hos många känd som snus fabrikör Ljunglöv. Vid övertagandet 1925 omfattade Wiggeby 33 ha. Idag (våren 2015) brukas efter tillköp av mark och genom arrende totalt ca. 890 ha.
 

I gårdens närhet finns omfattande permanent boende. Detta gör det nödvändigt att lägga stor vikt vid planering och genomförande av olika skötsel åtgärder, ex. vid spridning av stallgödsel och bruk av kem. bekämpnings-medel. Stora delar av arealen gränsar till naturmark och gården ligger i ett område med stora kultur - miljö värden.
 

Gårdens byggnader är i mycket bra skick. En orsak är att huvud byggnaden brann 1962. Efter återuppbyggnaden påbörjades ett omfattande om- och tillbyggnads program. En viktig del utgör ett stort kunnande hos Håkan, hans bror och anställda när det gäller att planera och genomföra bygg- och entreprenadarbeten. I slutet av 60 talet byggdes tork och maskinutrymmen. En större verkstad uppfördes 1988. Ett första större svinstall byggdes 71. Ytterligare ett svinstall byggdes 92. Uppfödningen av slaktsvin avvecklades 2005. Stallarna är nu ombyggda och uthyrda till småföretag. Under senare år har åtgärder vidtagits för att underlätta spannmålshante-ringen. Under 2003 har tork- och lagrings- anläggningen moderniserats, en viktig del i det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring. 
 

I början på 90 talet ersattes samtliga oljepannor med en större halmpanna. I samband med detta byggdes också ett halmlager. En ny panna installerades 2009. Energi försörjningen kan därmed betraktas som relativt uthållig.

Wiggeby drivs idag som ett bolag. Huvudinriktningen är omfattande växtodling. Odlade grödor är främst spannmål, ärter och oljeväxter. En ny intressant inriktning utgör odling av ensilage/hösilage till hästar. Målsättningen är att 25 % av arealen skall vara vall. Naturmark betas med hjälp av egna Highland cattle. I verksamheten ingår dessutom entrepre-nadverksamhet samt en del skogsbruk.

För mer info: www.wjab.se

Kompostverksamheten

Wiggeby driver sedan 2012 en av Stockholms största komposteringsanläggningar av att hygienisera hästgödsel och kompostera trädgårdsavfall. Gödseln används för att jordförbättra och fostergödsla åkermark och även till avsalu för jordförbättring i tillverkning av anläggningsjord och planteringsjord. Verksamheten har miljötillstånd på 3000 ton gödsel och 10 000 ton tillverkning av egen anläggningsjord.

Profil för gården

• växtodling i direkt närhet till permanent boende

• sedimentdamm för minskad P transport till vattenmiljön

• kväve sensor för bra växtnärings- utnyttjande i olika delar av fältet

• skyddszoner vid vattendrag

• använder förnybar energi genom omfattande halmeldning - komplettering med olja för säkerhet vid mycket extrema situationer
• all uppvärmning och spannmålstorkning är idag fossilfri

• konkreta insatser för skydd av naturmiljö- och biol. mångfald

Målsättning beträffande förbättringar

• eftersträva ett N utnyttjande på >75%

• försöka att minska variationen i skörd mellan åren, främst genom insatser för att upprätthålla en bra markstruktur - bl.a. genom minskad packning av alven samt genom en säker etablering

• system för effektivt utnyttjande av tillfört kväve inom olika delar av fältet

På Wiggeby genomförs årligen ett mycket stort antal gårdsvisningar, här från ett besök i anslutning till ett årsmöte i Odling i Balans.

Halmeldning i gårdens panna bidrar till en uthållig energiförsörjning.

Jordarten är huvudsakligen lera, på stora arealer styv lera och med rel. varierad mullhalt. Arealen är till ca. 1/3 system täckdikad.