Förebyggande växtskydd

Inom Odling i Balans samsas gårdar som drivs både ekologiskt och konventionellt. Här finns ingen motsättning. Men Odling i Balans står upp för det konventionella jordbruk som använder både mineralgödsel och kemiskt växtskydd på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär för kemiskt växtskydd så lite som möjligt, men så mycket som behövs. Att tillämpa integrerat växtskydd med förebyggande åtgärder, god växtföljd, biologiska metoder när det går, planerad bekämpning föra att undvika resistens etc är centralt inom integrerat växtskydd. Detta är något som funnits länge inom Odling i Balans. Ett exempel är Södervidinge gård som har en omfattande odling av grönsaker.

Frihet under ansvar
Riskerna med att kemiska växtskyddsskyddsmedel sprids utanför åkern kan minimeras genom bra rutiner och klok hantering. Då kan punktutsläppen reduceras. Ett sådant exempel är biobäddar för påfyllning av växtskyddssprutor där Odling i Balans låg i frontlinjen och var först i Sverige med en sådan på pilotgården Norregården.

Biobädden en uppfinning från en Odling I Balans lantbrukare
Iden att bygga en biobädd för att förhindra spill från bekämpningsmedel föddes när Göran Ohlssons fru på Norregården utanför Sjöstorp, skulle byta jord i växthuset. Biobädden fungerar lika bra idag och rekommenderas inom integrerat växtskydd. Pedagogiskt är den oslagbar. Den samlar upp eventuellt spill, håller kvar det, bryter ner växtskyddsmedlet och signalerar till sprutföraren om man spiller eftersom gräset dör.
Läs mer om Biobäddens historia.
Ladda ned den engelska foldern "The biobed – a Swedish farmer’s invention used across the world."

Biobädden liksom checklistan där alla åtgärder från sprutbod till fält dokumenteras, är exempel på Odling i Balans filosofi. Att det svenska regelverket inom kemiskt växtskydd har betydande frihetsgrader för odlaren är delvis Odling i Balans förtjänst. Vikten av frihet under ansvar har tydliggjorts för myndigheter som Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen vid studiebesök på Odling i Balans pilotgårdar.

Pilotgårdar i modellutveckling

Men växtskydd på drift handlar inte bara om punktutsläpp som kan täppas till. De omfattar också diffusa utsläpp som är komplexa och svårfångade. Även här bidrar Odling i Balans till att reducera utsläppen. De väldokumenterade förhållandena på pilotgårdarna används vid utvecklingen av modellen macro DB som utvecklats av forskare vid SLU. I modellen fångas de diffusa utsläppen genom ett helhetsgrepp som tar hänsyn till spridningstidpunkt, nederbörd samt jordens textur, struktur och mullhalt. Data från pilotgårdarna är därmed viktiga i arbetet för att göra regelverket inom vattenskyddsområdena både praktiskt hanterligt och miljömässigt relevant. Så arbetar Odling i Balans.

Integrerat växtskydd i praktiken
Odling I Balans arbetade med ett projekt som avslutades under 2013 för att underlagsmaterial inför implementering av direktivet för integrerat växtskydd. Projektet finns redovisat i en slutrapport och i en checklista för viktiga frågor att gå vidare med. Se Demonstrationgårdar som ett verktyg för genomförande av integrerat växtskydd.