Hållbar jordbruksproduktion inom vattenskyddsområden - 18 mars 2015

12.45 Håkan Wahlstedt ordförande Odling i Balans, Åsa Wolgast Broberg  (LRF), Erfarenheter och konsekvenser från praktiken om vattenskyddsområdesbestämmelser
13.15 Havs och vattenmyndighetens arbete kring vattenskyddsområden, Hav och vattenmyndigheten, Susanna Hogdin,
13.45 Naturvårdsverkets förslag till nya spridningsföreskrifter relaterat till tillståndsplikt inom vattenskyddsområden. Naturvårdsverket, Handläggare Emil Jansson
14.15 Kaffe
14.35 Jordbruksverkets syn på vattenskyddsområde och jordbrukets produktion Jordbruksverket, Växtskyddshandläggare Magnus Sandström
15.00 Gemensam diskussion
15.30 Slut

Moderator: Kjell Pettersen
 

Kvävekonferens 19 jan 2016

 - optimerad kvävegödsling till spannmål för god produktion och med hänsyn till miljön

180 deltagare samlades i Linköping den 19 januari för en heldag om hur man kan optimera kvävegödsling

Anpassade kvävegivor ger en högre och mer kvalitativ skörd samtidigt som förluster till mark och luft minimeras.  Hur bygger vi ett optimalt bestånd för hög skörd av rätt kvalitet? Kan vi öka kväve-effektiviteten och minimera miljöpåverkan? Vilka hjälpmedel har vi för att bestämma kvävebehovet? Det var några av de frågor som togs upp under dagen. Målet var att fördjupa förståelsen för kvävets betydelse för beståndsutveckling, skörd och kvalitet. Därmed kan vi förbättra såväl träffsäkerheten i gödslingen som kväveeffektiviteten.

Sammanfattning av seminariet

Ladda ned sammanfattningen av seminariet DJUPARE KUNSKAP MOT NYA HÖJDER! - optimerad kvävegödsling till spannmål för god produktion och med hänsyn till miljön. Där Jens Blomquist och Helena Elmquist beskriver vikten av att Planera vid skrivbordet och variera i fält.


Presentationerna finns upplagda på Youtube. Klicka på bilden till höger för att lyssna på Helena Elmquist slutord av presentationerna på seminariet.

PROGRAM 19 januari 2016

INLEDNING

  • 9.30 – 9.50 Håkan Wahlstedt & Helena Elmquist, Odling I Balans, samt Gunilla Frostgård, Yara 

DAGSLÄGET

TEORI

LUNCH

MÖJLIGHETER TILL ANPASSNING MHA TEKNIK & KUNSKAP 

VAD GÖR VI FRAMÖVER, VAD SAKNAR VI? 

  • 15.00 - 15.15  Hur ska vi beräkna optimal kvävegiva, Katarina Börling
  • 15.15 – 16.40      Korta inlägg och reflektioner samt avslutande diskussion (OiB lantbrukare, Yara, Jordbruksverket, rådgivningen)
  • 16.45 SLUT
SUMMERING AV SEMINARIET av  Jens Blomkvist och Helena Elmquist

Temadag 20 januari 2015
Spara och tjäna på energi

Energieffektivisering och produktion av förnybar energi inom lantbruket. Välkommen till en temadag som handlar om energi på gårdsnivå. Hur mycket energi kan man spara genom energieffektiviseringar, vad finns det för lyckade exempel på produktion av förnybar energi inom lantbruket, vad kan man tjäna? Marken som odlingsresurs att producera energi, solceller, vindkraft, biogas. etc. Praktiska erfarenheter från lantbrukare och andra experter.

 
PROGRAM 20 januari 2015

9.00   Kaffe och macka

9.30   Välkommen!

9.40   Ann Segerborg-Fick Sektionschef Energi JTI
Vad krävs för att ”proppen” ska gå ur så att omställning till förnybar     energi ska ske i stor skala. Vad händer i omvärlden?

10.00  Helena Elmquist Verksamhetsledare Odling i Balans
Potentialen att spara energi inom lantbruket – hur stor är den och vad är det värt?

10.20  Jan Eksvärd Miljö och energiexpert, Marken som en resurs för att omvandla energi.

11.00  Ulf Jobacker Initierare och ansvarig GAFE-projektet, Goda affärer på förnybar energi – att visa på goda exempel

11.20  Petter Ström Expert & lantbrukare Löts gård, Energiutbyte i växtodling för olika bearbetningssystem

11.40  Lars Neuman, Rådgivare och utvecklare av energikartläggningar, Energieffektivisering inom lantbruket – erfarenhet från rådgivningen generellt och exempel från mjölk- och grisproduktion

12.20  Lunch

13.20  Christer Johansson Rådgivare och energikartläggare, expert på sparsamt körsätt, Så kan man spara bränsle genom sparsam körning” Samlade erfarenheter från en mängd kurser i sparsam körning.

14.10   Charlotte Elander Lantbrukare och delägare i Energifabriken
Fossilfritt lantbruk NU! – exempel från energifabriken, Östergötland

14.40   Monika & Per-Anders Didriksson, Lantbrukare och aktiv LRF med bla energifrågor Solceller försörjer en stor del av gårdens energi – exempel från Äskekärr, Töreboda

15.10   Kaffe

15.30   Odling i Balans pilotgårdar
Karin och Per-Olof Hilmér, Brålandabiogas ett samarbetsprojekt på Dalsboslätten. 
Johan Thuresson & Martin Andersson, Smarta energilösningar på Södergård.
Håkan Wahlstedt, Fastbränslepanna till tork och stallar, energieffektiv lagring av spannmål.

16.15   Reflektor

16.25   Slut

Temadag "Höstvete mot nya höjder" den 28 januari 2014

Slutredovisningen av projektet "Höstvete mot nya höjder" samlade 125 deltagare i Linköping.Intervjuerna visade att lantbrukarna tror att en skördehöjning med 10-20 % är möjlig. Det var en stor skara intresserade rådgivare, forskare, lantbrukare och branschfolk som samlades för att få höra om orsakerna till stagnerande skördar och vilka möjligheter det finns att vända den trenden.

Seminariet och projektet har redovisats i media vid ett flertal tillfällen.
Till exempel i Lantmannen: http://lantmannen.nu/2014/01/24/uppdrag-att-fa-fart-pa-kurvan/

Resultaten från hela projektet kommer samlas i en bok som kommer finnas till försäljning när hela projektet är färdigt. Titta även under fliken "projekt" för mer information.

Odling i Balans har varit spindeln i nätet för projektet. Lantmännens Forskningsstiftelse & Stiftelsen Lantbruksforskning är huvudfinansiärer. LRF & Yara har också bidragit till seminariet.
 

Temadagen 22 januari 2013, Linköping

Plats: Linköping, Frimurarhotellet

 

"HÖSTVETE MOT NYA HÖJDER med ekologi och ekonomi i balans"

 

Temadagen 2013 handlade om ny och gammal kunskap och erfarenhet om höstveteodling. Odling i balans har som grundtes ekologi och ekonomi i balans. Målet är att öka höstveteskördarna i Sverige utan att för den skull äventyra naturmiljön.

Något som Odling i Balans har jobbat med i nu 20 år. Föredrag från ämnesexperter saxades med erfarenheter från Odling i balans gårdarna.

 

För broschyr som sammanfattade innehållet och programet klicka på pdf-filen nedan.

Temadag 2012 i Nässjö

Ny redovisning om sparsam körning, ecodriving i samarbete STR och OiB. Se pdf-fil eller gå till Projekt

Läs sammanfattning i pdf-filen, klicka här

Uppfyller pilotgårdarna expertens värdering för en uthållig produktion?

Programmet lockade ett 80 tal deltagare som erhöll viktig information när det gäller att bedriva en hållbar produktion. I år är det tjugo år sedan verksamheten i Odling i Balans började finna sina former. Det är en stor mängd data som samlats in vid den årliga genomgången av pilotgårdarna. Olika nyckeltal, och ibland som redovisning på en checklista, utnyttjas för att visa på sambandet mellan vidtagna åtgärder och därmed förbättringar för att bedriva en hållbar växtodling. Vid årets temadag låg fokus på energihushållning, växtnäringseffektivitet, markbördighet samt avgång av klimatgaser från jordbruket. Inom respektive ämne presenterades ett huvudföredrag av någon expert. Därefter beskrev företrädare för pilotgårdarna vilka åtgärder som vidtagits tills nu. Avslutningsvis kommenterades vad som kan vara ytterligare åtgärder för att kunna visa på en hållbar växtodling.

Avslutningsvis pekade dagens moderator Lennart Wikström, Cultimedia på följande klart prioriterade arbetsområden:

- att växtodlingen i hög grad kan vara själv- försörjande på energi

- att N effektiviteten kan förbättras

- att mellangrödor och markhänsyn är möjliga åtgärder för att nå högre och stabilare skördar

Många åtgärder har vi kunskap om att genomföra omgående.

Innan den ämnesgenomgången hälsade ordf. Håkan Eriksson Odling i Balans´ nya verksamhetsledare Helena Elmquist välkommen till ett viktigt arbete.

Lars Törner, Verksamhetsledare till och med 2012-04-01

Föredragshållare & presentationer från 2012

Här presenteras de olika föredragen. Ett huvudanförande inom respektive ämne samt ett med kommentarer om åtgärder på de olika pilotgårdarna. Pilotgårdarnas belägenhet visas under fliken pilotgårdar. Först kommer en sammanfattning av seminariet.

Nyckeltal för energihushållning på pilotgårdarna
professor Pål Börjesson, Lunds Universitet

Genomförda åtgärder på gårdsnivå
Marcus Johansson, Bottorp.

Styrka och svagheter i jordbrukets
växtnäringsanvändning
Agr. Hans Nilsson, Länsstyrelsen, Skåne

Genomförda åtgärder på gårdsnivå
Jarl Ryberg, Hacksta

Hur bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmåls-
dominerade odlingssystem
Professor K T Kristensen, Köpenhams Universitet

Genomförda åtgärder på gårdsnivå
Peter Malström Broby gård

Styrkor och svagheter i jordbrukets klimatpåverkan
Tekn. dr Maria Berglund, HS, Halland

Genomförda åtgärder på gårdsnivå
Håkan Wahlstedt, Hidinge gård

Vad har vi för underlag som belägger att växtodlingen är uthållig?
Lars Törner, Odling i Balans

Temadag 2011 i Nässjö

Ett 60 tal deltagare fick del av ett intressant program Ett 60 tal deltagare fick del av ett intressant program

Rent vatten och biologisk mångfald på gården
Läs sammanfattningen i pdf-filen, klicka här.

Ännu en temadag genomfördes i slutet av januari. Årets tema fokuserade på ansvar för omgivande miljö på gården. Rent vatten och tydligt inslag av biologisk mångfald var viktiga utgångspunkter. Lika angeläget var det att gå igenom hur vi i olika sammanhang förmedlar det förbättringsarbete som görs och hur jordbruket kan åtnjuta uppskattning och ekonomiskt värde för vidtagna åtgärder.

I bifogade pdf filer redovisas de olika föredragen. Under februari presenteras en sammanfattning av dagen. Motsvarande redovisning finns för de tema-dagar som genomförts 2009 och 2010.En viktig del utgör presentationen av pilotgårdarna. I nuläget begränsat till en text för respektive gård. En komplettering görs efterhand beträffande nyckeltal för respektive gård och med mycket fokus på utvecklingen under en följd av år och hur detta kan kopplas till vidtagna åtgärder.

Lars Törner, Verksamhetsledare

Föredragshållare & presentationer från 2011

Inledning
Sven Norup, ordf. OiB

Vattenmiljön i södra Östersjön
Martin Larsson, Vattenmyndigheten

Planerade åtgärder på gårdsnivå
Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket

Resthalter kem i vattenmiljön
Jenny Kreuger, CKB, SLU

Åtgärder på pilotgårdarna
Håkan Wahlstedt, Hidinge gård

Åtgärder på pilotgårdarna
Ebbe Persson, Egonsborg

Biologisk mångfald
Cammi Aalund Karslund, DLBR, DK

Kommunikation av åtgärder
Enar Magnusson, Findus

Kommunikation av åtgärder
Ingmar Börjesson, Lantmännen

Nyckeltal för att visa på resultat
Lars Törner, Odling i Balans

Temadag 2010 i Nässjö

Ett 70 tal intresserade åhörare i stora salen på hotell Högland Ett 70 tal intresserade åhörare i stora salen på hotell Högland

Läs sammanfattningen i pdf-filen klicka här.

 

Det finns möjlighet att bärga en högre skörd på många fält. En viktig del utgör en bra markvård. Mycket spelar in, mullhushållning, växtföljd och alvpackning är några grundläggande delar. Med ökad kunskap och insikt om ny teknik är det möjligt att åstadkomma en positiv utveckling.
Ta del av all kunskap hos föredragshållarna genom att studera de olika presentationerna som finns på sidan "Temadagar".

 

Föredragshållare & presentationer från 2010

Skördeutveckling i olika grödor - några exempel från pilotgårdarna
Lars Törner, OiB

Vidmakthåller dagens växtodling en acceptabel mullhalt?
Göte Bertilsson, Greengard

Biologisk markkartering för att styra mot rätt odlingsåtgärd
Ann Charlotte Wallenhammar, HS / SLU

Begränsat axeltryck vad klarar odlingsjorden?
Johan Arvidsson, SLU

Fasta körspår - packar i spåret men gynnar fältet och grödan
Ole Green, Department of Agricultural Engineering, DK

Markstrukturindex - hur påverkar odlingssystemet markstrukturen?
Kerstin Berglund, SLU

Uthålliga odlingssystem i ett framtida svenskt lantbruk
Erik Steen Jensen, SLU, Alnarp

Temadag 2009 i Nässjö

Christel Cedeerberg och Gun Rudqvist, två av föredragshållarna Christel Cedeerberg och Gun Rudqvist, två av föredragshållarna

Uthållig växtodling lockade som tema

Läs vår nya Pdf-fil om seminariet i Nässjö den 21 januari!

 

Ekosystemtjänster och undanträngningseffekter var orden för dagen när Odling i Balans hade seminarium med tema uthållighet i jordbruk och växtodling. Jordbruket kläms mellan två sköldar av ökad produktion och minskad miljöpåverkan. Men uthålliga lösningar finns som kostar lite idag men mycket om inget görs nu.

 

Uthållighet i jordbruket var temat för Odling i Balans temadag 2009. Tidigare år har klimatförändringar, växtföljder och markvård, energieffektivitet och växtskydd i vattenmiljö belysts på välbesökta temadagar. I år lockades 80-talet deltagare till seminariet i Nässjö den 21 januari.


Ett tydligt fotspår: Odling i Balans ordförande Sven Norup öppnade kärnfullt med att sätta siffror på sitt eget fotavtryck på jordklotet under ett enda år. – Ungefär 7,5 ton koldioxid, 750 kubikmeter avloppsvatten med 75 kg fekalier och 750 liter urin för att nämna några delar av fotavtrycket. – Så utmaningen för jordbruket är att både fördubbla livsmedelsproduktionen och samtidigt minska miljöbelastningen för att vara uthålligt, fortsatte dagens moderator Lennart Wikström, SL-stiftelsen.

 

Lars Törner, verksamhetsledare

 

Föredragshållare & presentationer 2009

Sven Norup

Gun Rudqvist

Christel Cederberg

Paul Henning Krogh

Bengt Hansson

Stefan Atterwall

Pål Börjesson