Syfte och mål

Odling i Balans syfte (enligt OiB stadgar)

Odling i Balans är en fristående mötesplats för organisationer och gårdar med gemensamt fokus på långsiktigt hållbart och välmående svenskt lantbruk.
 
Föreningen har till ändamål att främja utveckling av svenskt jordbruk med målsättningen att näringen skall bedrivas med högsta möjliga kvalitets- och lönsamhetskrav och minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Föreningen
skall för att förverkliga detta ändamål bland annat:
 
1.     utgöra en ”testplattform” vars arbete ligger i framkant för hållbarhetsarbetet och kan visas upp. Intressenter erbjuds möjlighet att utnyttja plattformen för projekt och uppdrag.
2.     initiera samarbets- och forskningsprojekt samt delta i och bidra till arbetet med av andra drivna projekt.
3.     kommunicera och förmedla relevanta resultat från pågående arbete till intressenter och gårdar samt externt.
4.     skapa dokumentation och formulera underlag att användas av intressenterna för olika ändamål (politiskt påverkansarbete, undervisning, rådgivning, osv.).
5.     verka som en länk mellan forskning och praktiskt lantbruk.
 

Målsättningen med verksamheten är

 

... att visa på åtgärder som kan genomföras på flertalet gårdar och som därmed ger väsentliga förbättringar.

... att minska odlingens inverkan på miljön, producera varor med hög kvalitet och söka en framkomlig väg till ett resurssnålt jordbruk med god ekonomi.

... att visa andra jordbrukare, beslutsfattare och allmänhet hur vi driver jordbruk med respekt för hälsa och miljö.

... att erbjuda organisationer, företag och myndigheter att samverka om en gemensam filosofi, ett miljö- och resursanpassat jordbruk.


Det är viktigt att betrakta gården som en enhet där åtgärder vidtas inom ett stort antal ämnes- områden. Ekonomi och ekologi måste kombineras för att ge möjlighet till en uthållig produktion. God ekonomi är en förutsättning för att företaget skall kunna utvecklas. Lika nödvändigt är det att fullt ut beakta ekologiska hänsyn. Med denna helhetssyn lägger vi grunden till ett uthålligt jordbruk. Odling i balans pilotgårdar går i bräschen för detta arbete.