Ekonomi och målsättning

Det är viktigt att betrakta gården som en enhet där åtgärder vidtas inom ett stort antal ämnes- områden. Ekonomi och ekologi måste kombineras för att ge möjlighet till en uthållig produktion. God ekonomi är en förutsättning för att företaget skall kunna utvecklas. Lika nödvändigt är det att fullt ut beakta ekologiska hänsyn. Med denna helhetssyn lägger vi grunden till ett uthålligt jordbruk. Odling i balans pilotgårdar går i bräschen för detta arbete.

Målsättningen med verksamheten är

 

... att visa på åtgärder som kan genomföras på flertalet gårdar och som därmed ger väsentliga förbättringar.

... att minska odlingens inverkan på miljön, producera varor med hög kvalitet och söka en framkomlig väg till ett resurssnålt jordbruk med god ekonomi.

... att visa andra jordbrukare, beslutsfattare och allmänhet hur vi driver jordbruk med respekt för hälsa och miljö.

... att erbjuda organisationer, företag och myndigheter att samverka om en gemensam filosofi, ett miljö- och resursanpassat jordbruk.