Höstvete mot nya höjder!

Lantbrukare, rådgivare och forskare som deltagit i projektet Höstvete mot nya
höjder är överens om att skördarna kan höjas med minst 10 – 20 procent. Skördeökningen får inte ske på bekostnad av ekonomi eller utan hänsyn till miljön. Ett effektivt utnyttjande av alla produktionsinsatser inklusive marken är ett sätt att miljöoptimera produktionen.

I projektet "Höstvete mot nya höjder har" forskare identiferat kunskapsluckor och tänkbara orsaker till stagnerade höstveteskördar.  Läs mer...
Målet var också att prioritera de mest fruktbara insatsområdena för forskning och rådgivning för att öka höstveteskördarna. Läs mer ...

För att förstå orsakerna till att skördarna varierar mellan gårdar, trots likartade förutsättningar, har 32 lantbrukarintervjuer genomförts i landets fyra största höstveteregioner. Intervjuerna visade att gott management, bra tajming i fältarbetet och god markbördighet var de viktigaste förklaringarna till att vissa lantbrukare har högre skördar. Läs mer ...

Medelskörden har  inte utvecklats positivt sedan 1990. Det är vi inte ensamma om också i andra länder i Europa stagnerar veteskördarna sedan ca 20 år. Vid en internationell jämförelse är skördeökningen i Sverige betydligt lägre än i många andra länder i Europa. Sverige har halkat efter, så det finns alltså mer att ge och mer att ta. Att ta 20 procent högre skörd inom en 10-årsperiod är rimligt. Det enades man om på ett möte som genomfördes i augusti månad 2012 med lantbrukare, rådgivare, forskare och handel.

Odling i Balans har varit spindeln i nätet för det nya projektet som ska vända kurvorna uppåt igen. Projektet var ett samarbete mellan Odling i Balans, Växtråd, Hushållningssällskapet och SLU. Det finansierades av Lantmännens Forskningsstiftelse, Stiftelsen Lantbruksforskning, LRF och Yara.

Höstvete mot nya höjder var temat på Odling i Balans temadag 2013 den 22 januari.
Resultaten av projektet presenterades på Odling i Balans temadag 2014 den 28 januari.
Resultaten sammanfattades också på Borgeby fältdagar den 25 juni 2014.
 


Ladda ned boken
Höstvete mot nya höjder.

 


"Höstvete mot nya höjder"  finansierades av Lantmännens Forskningsstiftelse & Stiftelsen Lantbruksforskning. LRF & Yara bidrog också med mindre summor.

Projektsamarbete