Lantbrukarintervjuerna visade

Djupintervjuer med 32 lantbrukare i Sveriges fyra största höstveteregioner visar att gott management, bra timing och god markstatus är de viktigaste förklaringarna till att vissa lantbrukare har högre skördar än andra. Datainsamlingen från gårdarna visade att på gårdar med högre skördar än genomsnittet var markstatus något bättre, med högre P-status, högre mullhalt och högre pH.

De 32 intervjuerna genomfördes med utvalda lantbrukare på fyra gårdar med normal skörd och fyra så kallade plusgårdar, med högre skörd än normalt för området. Intervjuerna genomfördes i vart och ett av de fyra områdena: Skåne, Västergötland, Östergötland och Mälardalen. Normalgårdarna och plusgårdarna i respektive område hade sinsemellan jämförbara odlingsförutsättningar men plusgårdarna skördade i genomsnitt 1 ton mer höstvete per hektar. En slutsats är att det finns ett stort behov att tydliggöra vad man kan vinna på ett gott management.

Kännetecknande för gårdar med höga skördar
• Rätt beslut, vid rätt tid utifrån rätt prioriteringar.
• En högre medvetenhet om management betydelse.
• God planering vad det gäller extra personal.
• Något högre fosforklasser
• Något högre pH
• Något bättre växtföljd.
• Lägre ringtryck
• Högre kväveutnyttjande, bättre anpassad kvävegödsling.

Kännetecknande för gårdar med normala skördar
• Fältaktiviteter ibland vid fel tidpunkt.
• Mer svårbearbetade jordar, fler upplever markpackning som ett problem, (speciellt i
  Mälardalen).
• Vanligare med omsådd.
• Fler anger att det är viktigare att hålla nere kostnaderna än att få hög skörd.

I kapitel 11 i höstveteboken finns mer resultat från intervjuerna samlade.